Tinklalapio logotipas
Kur galėčiau pateikti pastabas ir pasiūlymus?

Pastabas ir pasiūlymas galite pateikti šiuo elektroniniu paštu: administrator@portalas.emokykla.lt

Kaip elgtis atsiradus vaikų, kurie neturi galimybės mokytis nuotoliniu būdu iš namų?

Mokykla gali laikinai suteikti mokyklos kompiuterį, planšetę ar telefoną. Taip pat su savivaldybės ar kito steigėjo pagalba galima išsinuomoti ar nupirkti reikiamą įrangą, pasirūpinti internetiniu ryšiu.

Kur rasti mokomosios vaizdo medžiagos pamokoms?

Atsakymas: Skaitmeninių išteklių ir vaizdo medžiagos galima rasti tinklapio www.nsa.smm.lt/nuotolinis/skaitmeninės-priemonės skiltyse „Skaitmeninės turinys“ ir „Vaizdo medžiaga“.

Ar tikrinamas turinys skelbiamų skaitmeninių priemonių, skelbiamų nuorodų, skirtų nuotoliniam mokymui? Kur kreiptis, jei skelbimas turinys yra netinkamas?

Visos svetainėje https://www.emokykla.lt/nuotolinis/ siūlomos priemonės ir nuorodos yra vertinamos specialistų. Tik įvertinus perkeliama į „Skaitmeninis turinys". Jei pateikiamas netinkamas turinys, specialistai informuoja projektą „Saugesnis internetas“, kur galima užpildyti anoniminę anketą ir pranešti apie pastebėtą žalingą turinį internete. Apie pastebėtą tokio pobūdžio turinį internete pranešti privalo kiekvienas Lietuvos respublikos pilietis. Tai galima padaryti tiek projekto tinklapyje www.draugiskasinternetas.lt tiek tiesiogiai https://svarusinternetas.lt/ .

Kaip gali būti nuotoliniu būdu teikiama socialinė pedagoginė pagalba?

Rengiantis ir organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu labai svarbu kreipti dėmesį į socialiai pažeidžiamose šeimose augančių vaikų ir mokinių ugdymosi poreikius, problemas, su kuriomis jie gali susidurti organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Socialiniai pedagogai galėtų aktyviai tarpininkauti tarp vaikų ar mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, mokyklos bendruomenės, socialinių partnerių siekiant išspręsti vaikų ir mokinių ugdymosi poreikius ir problemas (pvz., mokymosi priemonių neprieinamumą), kylančias organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Siūlome pagal poreikį teikti konsultacijas tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl ugdymuisi palankios aplinkos kūrimo ugdymą organizuojant nuotoliniu būdu, jei įmanoma – užtikrinti prevencinių veiklų vykdymą.

Pagal poreikį reiktų teikti socialinę pedagoginę pagalbą (vykdyti konsultacijas) vaikams ir mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams elektroninio ryšio priemonėmis (video konferencijomis, telefonu, el. paštu ir kt.).

Kaip organizuoti nuotolinį mokymą mokiniams, kurie dėl kompleksinių negalių turi labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių?

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu nr. v-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, 6.6.3 punktu, mokykla turi susitarti "dėl mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo".

Rekomenduojame sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje, skirtoje nuotoliniam ugdymui (https://www.emokykla.lt/nuotolinis/).

Siūlome pasidomėti 2020m. kovo 18d. - 27d. organizuojamu internetinių seminarų ciklu "Nuotolinis mokymas VMA MOODLE - misija įmanoma", kuriuose dalyvauti kviečia KTU E. mokymosi technologijų centras, LieDM konsorciumas ir LITNET (Daugiau informacijos: https://mokymai.vma.lm.lt/) ar kitais Nacionalinės švietimo agentūros internetiniame puslapyje pateiktais nuotoliniais mokymais, seminarais ir konsultacijomis (informacija nuolat atnaujinama skiltyje „Kalendorius“).

Vykdant nuotolinį ugdymą, rekomenduojame orientuotis į glaudų bendradarbiavimą su tėvais ir jų mokymą padėti savo vaikams organizuoti kartu su mokytoju ar/ir pagalbos mokiniui specialistu.

Organizuojant nuotolinį ugdymą, remtis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“.

Kaip gali būti nuotoliniu būdu teikiama socialinė pedagoginė pagalba?

Rengiantis ir organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu labai svarbu kreipti dėmesį į socialiai pažeidžiamose šeimose augančių vaikų ir mokinių ugdymosi poreikius, problemas, su kuriomis jie gali susidurti organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Socialiniai pedagogai galėtų aktyviai tarpininkauti tarp vaikų ar mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, mokyklos bendruomenės, socialinių partnerių siekiant išspręsti vaikų ir mokinių ugdymosi poreikius ir problemas (pvz., mokymosi priemonių neprieinamumą), kylančias organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Siūlome pagal poreikį teikti konsultacijas tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl ugdymuisi palankios aplinkos kūrimo ugdymą organizuojant nuotoliniu būdu, jei įmanoma – užtikrinti prevencinių veiklų vykdymą. Pagal poreikį reikėtų teikti socialinę pedagoginę pagalbą (vykdyti konsultacijas) vaikams ir mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams elektroninio ryšio priemonėmis (vaizdo konferencijomis, telefonu, el. paštu ar kt.).

Ar visa mokykla turi dirbti su ta pačia aplinka?

Reikia tartis mokykloje ir stengtis racionaliai, apgalvotai naudoti skaitmenines technologijas. Rekomenduotina aptarti savivaldoje, įvertinus įstaigos materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Naudotis ta pačia aplinka būtų sklandžiau.

Jei mokykla vis dar naudoja popierinius dienynus, todėl prasidedant nuotoliniam mokymui susiduriame su dienynų pildymo problema. Gal galėtumėte pasiūlyti šios problemos sprendimo būdą? Gal yra būdų kaip galėtume greitai persikelti į virtualią erdvę?

Pereiti prie elektroninių dienynų yra keletas būdų. Paprastai mokyklos pildydamos popierinius dienynus, kartu išbandydavo pasirinktą elektroninį dienyną, dalyvaudavo mokymuose ar kt. Šiuo metu Jums reikalingas skubesnis sprendimas, todėl siūlytume susipažinti su rinkoje esančių elektroninių dienynų pateikta informacija (ją galima rasti ŠMSM tinklapyje, adresu https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/dienynai-ir-zurnalai) ir atsižvelgus į savo mokyklos tikslus, specifiką, galbūt pasikonsultavus ir su kitomis Jūsų tipo mokyklomis, pasirinkti vieną iš rinkoje siūlomų. Taip pat siūlytume susipažinti ir vadovautis Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu ir jo priede pateiktomis rekomendacijomis mokyklai, nutarusiai diegti elektroninį dienyną. Šį tvarkos aprašą taip pat rasite ŠMSM tinkalapyje, auksčiau atsakyme nurodytu adresu.

Ar socialiai remtinas vaikas gali gauti mokymosi priemonę (kompiuterį), nes turimas yra sugedęs, o kito šeima įsigyti neturi galimybės?

Jei mokinys neturi reikiamos įrangos, reikėtų informuoti mokyklą. Siekdama pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, mokykla privalo įvertinti, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu, todėl mokykloje reikia susitarti dėl galimų šios problemos sprendimo būdų. Siūloma, kad mokykla mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, sudarytų galimybę jam namuose naudotis mokyklos kompiuteriu, planšete ar mobiliuoju telefonu arba nupirktų jų papildomai, kartu aprūpinant ir internetiniu ryšiu, pvz., mobiliojo ryšio kortelę su mobiliais duomenims. Šiuo metu valstybė taip pat organizuoja pagalbą mokykloms. Jau yra perkama kompiuterinė įranga, kuri bus skiriama mokykloms.

Ar mokant nuotoliniu būdu reikia tvarkaraščio?

Reikalingi susitarimai, taisyklės ar tvarka, kur nurodoma, kur, kada, kaip ir kas vykdoma. Mokymas turėtų būti organizuojamas pagal mokyklos susitarimus, kurie aiškūs ir žinomi tiek mokiniams, tiek jų tėvams, tiek mokytojams. Atsižvelgus į dalyko specifiką, savaitinių pamokų skaičių, mokytojas suplanuos darbą, pateiks užduotis, medžiagą ir konsultuos mokinius, gaus grįžtamą informaciją per mokykloje susitartą ir naudojamą virtualią aplinką, informacinę sistemą ar pan.

Ar būtina vesti tiek pamokų, kiek buvo anksčiau?

Šiuo metu mokykla gali priimti ir kitokius sprendimus dėl pamokų skaičiaus per savaitę. Svarbiausia, kad per šiuos metus būtų organizuota tiek pamokų, kiek numatyta minimaliai dalykui mokyti, ir mokiniai įgytų numatytas dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Bendrųjų ugdymo planų 77 ir 93 punktuose numatytas pamokų skaičius, skirtas dalykui mokyti per dvejus metus. Mokykla priima sprendimus, kaip šį skaičių paskirsto ugdymo procese pirmaisiais ir antraisiais metais. Savaitinis pamokų skaičius – tik rekomendacinio pobūdžio. Jeigu mokykloje nėra priimta kitokių sprendimų dėl ugdymo organizavimo, pvz., jeigu mokykla neintensyvina ugdymo proceso ir pan., gali laikytis Bendruosiuose ugdymo planuose siūlomo varianto – pamokų skaičiaus per savaitę.

Kiek turi trukti pamoka?

Šiuo metu nuotolinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Ministro 2020 kovo 16 d. patvirtintomis „Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“, turint omenyje, kad sąlygos skirtingose mokyklose yra skirtingos, pamokos trukmė neapibrėžiama, jos laikas orientacinis. Svarbu, kad būtų pasiekti mokytojo numatyti ugdymo tikslai. Mokykla susitaria dėl pamokos trukmės ir jų išdėstymo laike. Trukmė priklauso nuo pamokos scenarijaus, skiriamų užduočių, siekiamų tikslų. Ji gali būti su trumpomis pertraukėlėmis, pvz., mokytojo interaktyvus paaiškinimas, po to mokiniai atlieka pateiktas užduotis ir po jų atlikimo vėl mokytojo aiškinimas.

Ar privalu žymėti mokinių pamokų lankomumą, kai mokymas vyksta nuotoliniu būdu?

TAIP, mokymą organizuojant nuotoliniu būdu turi būti vedama mokinių pamokų lankomumo apskaita.

Kokia situacija laukia visos dienos grupės pedagogų, neturinčių kontaktinių valandų ugdymo procese?

Visos dienos grupės pedagogai turi būti įtraukti į nuotolinio mokymo organizavimą, glaudžiai bendradarbiauti su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais. Jie gali dirbti kaip antrieji mokytojai konferencijos metu ar teikti papildomą mokymosi pagalbą mokiniams, konsultuoti mokinius, atliekant užduotis, šalinant mokymosi spragas ir kt. Jų darbo laikas ir konsultacinės pagalbos laikas (individualios ar grupinės) bei formos (Skype, Zoom.us, el.dienynas, telefonu) turi būti įtrauktos į tvarkaraščius.

Kaip savo darbą turi organizuoti mokytojo padėjėjas, kuris dirba su SUP vaikais nuo 1 iki 8 kl.?

Mokytojo padėjėjas savo darbą turėtų aptarti su mokytoju: kiekvieno mokinio, kuriam reikalinga padėjėjo pagalba, mokymosi/ugdymosi galimybes nuotoliniu būdu, planuoti jam skiriamas užduotis, pagalbos galimybes jas atliekant. Pagalba gali būti teikiama net tik ugdant, bet ir teikiant rekomendacijas tėvams. Mokytojo padėjėjo darbui turėtų būti taikomi tie patys savivaldybės administracijos priimti sprendimai, kaip ir dėl kitų, nepedagoginių pareigybių.

EMA ir Eduka klasė suteikė mokytojams nemokamą prieigą. Ar galima būtų nemokamai naudotis jų elektroniniais vadovėliais?

Visi Eduka vadovėliai laisvai prieinami iki mokslo metų pabaigos. Mokytojams tereikia registruotis ir juos naudoti ugdymo procese.

Ar vaizdo pamokų rengimas „vaizdo kambaryje“ (pvz. naudojant programas: „Zoom“, „Discord“, nepažeidžia vaikų ir pedagogų asmens duomenų apsaugos teisių? Bendraujant yra matomas vaiko atvaizdas, jo privati aplinka (namai). Negalime būti tikri, kad tokia pamoka nėra stebima kitų asmenų ar yra įrašoma, o vėliau panaudojama prieš mokinius ar pedagogus.

Bendraujant vaizdo konferencijomis tinkamai pasirengus galima maksimaliai apsaugoti dalyvius nuo netinkamo elgesio. Reikia: pasirinkti įrankį pagal mokinių amžių, mokytojas turi tinkamai nustatyti privatumo ir saugumo nustatymus, teisingai suteikti vaizdo konferencijos dalyviams teises, tiek tėvai tiek mokytojai turi aptarti su mokiniais vaizdo konferencijos taisykles (ugdomas mokinių sąmoningumą). Atkreipiame dėmesį, kad Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) nėra taikomas asmens duomenų tvarkymui, kai asmens duomenis tvarko fizinis asmuo, užsiimdamas išimtinai asmenine ar namų ūkio veikla. Mokytojas, atlikdamas mokytojo pareigas (kaip mokyklos darbuotojas) nėra duomenų valdytojas, bendraudamas pokalbių (vaizdo pokalbių) svetainėse, socialiniuose tinkluose, mokymuose, konferencijose, seminaruose nuotoliniu būdu. Pažymėtina, kad juridinis asmuo, teikiantis socialinio tinklo (pvz. Facebook, Messenger), pokalbių svetainės paslaugas (pvz. Zoom, Discord, Viber ir pan.), atsako už interneto svetainės turinį ir jos privatumo politiką. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tėvai veikia vaiko vardu, priima sprendimus dėl vaiko teisės į privatumą tinkamo įgyvendinimo, gina susijusias vaiko, kaip duomenų subjekto, teises bei duoda (arba atsisako duoti) sutikimą dėl vaiko asmens duomenų tvarkymo, tais atvejais, kai toks tvarkymas atliekamas. Daugiau informacijos galima rasti https://vdai.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/vaikams-ir-jaunimui.