Bendrojo ugdymo programų projektai (2021-11-03)

BP ir ĮR atvaizdavimas

Bendrųjų programų įvadas

.pdf formatu

OneNote formatu

1. Bendrosios nuostatos

 rengiama

 rengiama

2. Pagrindinės ugdymo turinio atnaujinimo kryptys

 rengiama

 rengiama

3. Kompetencijos ir jų raida

3.1. Pažinimo kompetencija

 

3.2. Komunikavimo kompetencija

3.3. Kūrybiškumo kompetencija

3.4. Pilietiškumo kompetencija

3.5. Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

3.6. Kultūrinė kompetencija

3.7. Skaitmeninė kompetencija

4. Svarbiausi ugdymo proceso ypatumai

 rengiama

 rengiama

5. Mokinių pasiekimų vertinimas

 rengiama

 rengiama

       

      

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa .pdf formatu OneNote formatu

     

Pradinis, pagrindinis (vidurinis) ugdymas

Dalyko bendroji programa .pdf formatu OneNote formatu Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos
.pdf formatu OneNote formatu
Dorinis ugdymas (etika)

Katalikų tikyba

Ortodoksų tikyba

Evangelikų liuteronų tikyba

Evangelikų reformatų tikyba

Karaimų tikyba

Judėjų tikyba

Musulmonų sunitų tikyba

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių gestų kalba

Lietuvių kalba (pagal kalbos mokėjimo lygius)

Tautinės mažumos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) gimtoji kalba ir literatūra

Lenkų gimtoji kalba:

Rusų gimtoji kalba:

Lenkų gimtoji kalba:

Rusų gimtoji kalba:

Užsienio kalba (pirmoji)

Užsienio kalba (antroji)

Matematika

Socialinis ugdymas
Istorija

Pilietiškumo pagrindai

Geografija

Ekonomika ir verslumas
Filosofija
Gamtamokslinis ugdymas

Biologija

Chemija

Fizika

Informatika

Technologijos

Dailė
Muzika
Teatras
Šokis
Fizinis ugdymas

Gyvenimo įgūdžių ugdymas

Etninė kultūra

Astronomija
Medijų menas
Psichologija
Teisė

 

Pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos

.pdf formatu

OneNote formatu

Atnaujinta 2021-11-03 (jei žvaigždutės nėra prie failo - jis neatnaujintas nuo 2021-08-16)

Siūlymų bendrųjų programų projektams laukiame iki 2021 gruodžio 15 d. adresu mokykla2030@nsa.smm.lt.