Bendrojo ugdymo programų projektai (tarpiniai)

BP ir ĮR atvaizdavimas

Bendrųjų programų įvadas

.pdf formatu

OneNote formatu

1. Bendrosios nuostatos

 rengiama

 rengiama

2. Pagrindinės ugdymo turinio atnaujinimo kryptys

 rengiama

 rengiama

3. Kompetencijos ir jų raida

3.1. Pažinimo kompetencija

 

3.2. Komunikavimo kompetencija

3.3. Kūrybiškumo kompetencija

3.4. Pilietiškumo kompetencija

3.5. Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

3.6. Kultūrinė kompetencija

3.7. Skaitmeninė kompetencija

4. Svarbiausi ugdymo proceso ypatumai

 rengiama

 rengiama

5. Mokinių pasiekimų vertinimas

 rengiama

 rengiama

       

      

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa .pdf formatu OneNote formatu

     

Pradinis, pagrindinis (vidurinis) ugdymas

Dalyko bendroji programa .pdf formatu OneNote formatu Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos
.pdf formatu OneNote formatu
Dorinis ugdymas (etika)

Katalikų tikyba

Ortodoksų tikyba

Evangelikų liuteronų tikyba

Evangelikų reformatų tikyba

Karaimų tikyba

Judėjų tikyba

Musulmonų sunitų tikyba

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių gestų kalba

Lietuvių kalba (pagal kalbos mokėjimo lygius)

Tautinės mažumos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) gimtoji kalba ir literatūra

Lenkų gimtoji kalba:

Rusų gimtoji kalba:

Lenkų gimtoji kalba:

Rusų gimtoji kalba:

Užsienio kalba (pirmoji)

Užsienio kalba (antroji)

Matematika

Socialinis ugdymas
Istorija

Pilietiškumo pagrindai

Geografija

Ekonomika ir verslumas
Filosofija
Gamtamokslinis ugdymas

Biologija

Chemija

Fizika

Informatika

Technologijos

Dailė
Muzika
Teatras
Šokis
Fizinis ugdymas

Gyvenimo įgūdžių ugdymas

Etninė kultūra

Astronomija
Medijų menas
Psichologija
Teisė
Menų istorija
Geografinės informacinės sistemos

 

Pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos

.pdf formatu

OneNote formatu

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Elgesio ar/ir  emocijų sutrikimus turintiems mokiniams
Intelekto sutrikimus turintiems mokiniams
Mokiniams, turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo

Judesio ir padėties bei neurologinius sutrikimus turintiems mokiniams

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams

Klausos sutrikimą ar kochlearinius implantus turintiems mokiniamas

Įgimtą kurčneregystę turintiems mokiniams

Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams

Mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams

Regos sutrikimą turintiems mokiniams

Atnaujinta 2021-11-03  Atnaujinta 2022 kovo – balandžio mėn.