Bendrųjų programų projektai (2022-06-22)

BP atvaizdavimas

Bendrųjų programų įvadas

Kompetencijų raidos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas

Dalyko bendroji programa .pdf formatu

Dorinis ugdymas

Etika
Katalikų tikyba
Ortodoksų tikyba
Evangelikų liuteronų tikyba
Evangelikų reformatų tikyba
Karaimų tikyba
Judėjų tikyba
Musulmonų sunitų tikyba

Kalbinis ugdymas

Lietuvių kalba ir literatūra
Lietuvių gestų kalba
Lietuvių kalba (pagal kalbos mokėjimo lygius)
Tautinių mažumų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) gimtoji kalba ir literatūra

Baltarusių kalba ir literatūra:

Lenkų kalba ir literatūra:

Rusų kalba ir literatūra:

Vokiečių kalba ir literatūra:

Užsienio kalba (pirmoji)
Užsienio kalba (antroji)

Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas

Matematika
Informatika
Gamtos mokslai
Biologija
Chemija
Fizika
Astronomija
Technologijos
Inžinerinės technologijos

Visuomeninis ugdymas

Visuomeninis ugdymas
Etninė kultūra
Istorija
Geografija
Ekonomika ir verslumas
Pilietiškumo pagrindai
Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba
Geografinės informacinės sistemos
Teisė
Psichologija
Filosofija

Meninis ugdymas

Dailė
Muzika
Teatras
Šokis
Medijų menas
Menų istorija
Taikomosios technologijos

Fizinis ir sveikatos ugdymas

Fizinis ugdymas
Gyvenimo įgūdžiai
Sveikatos ugdymas