Bendrųjų programų projektai

 Bendrųjų programų įvadas

Kompetencijų raidos aprašas

 

Priešmokyklinis ugdymas

Bendroji programa

Įgyvendinimo rekomendacijos

.pdf formatu .pdf formatu OneNote formatu

     

Pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas

Dalyko bendroji programa .pdf formatu Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos Vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos
.pdf formatu OneNote formatu .pdf formatu OneNote formatu
Dorinis ugdymas
Etika

Katalikų tikyba

Ortodoksų stačiatikių tikyba

Evangelikų liuteronų tikyba

Evangelikų reformatų tikyba

Karaimų tikyba

Judėjų tikyba

Musulmonų sunitų tikyba

Kalbinis ugdymas
Lietuvių kalba ir literatūra
Lietuvių gestų kalba

Lietuvių kalba (pagal kalbos mokėjimo lygius)
Baltarusių gimtoji kalba ir literatūra

Lenkų gimtoji kalba ir literatūra

Rusų gimtoji kalba ir literatūra

Vokiečių gimtoji kalba ir literatūra

Užsienio kalba (pirmoji)
Užsienio kalba (antroji)
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Matematika

Informatika
Gamtos mokslai
Biologija
Chemija

Fizika

Astronomija
Technologijos
Inžinerinės technologijos
Visuomeninis ugdymas
Visuomeninis ugdymas
Etninė kultūra
Istorija

Geografija
Ekonomika ir verslumas
Pilietiškumo pagrindai
Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba
Geografinės informacinės sistemos
Teisė
Psichologija
Filosofija
Meninis ugdymas
Dailė
Muzika
Teatras
Šokis
Medijų menas
Menų istorija
Taikomosios technologijos
Fizinis ir sveikatos ugdymas
Fizinis ugdymas
Gyvenimo įgūdžiai
Sveikatos ugdymas

 

Pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos

.pdf formatu OneNote formatu

 

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Elgesio ar/ir  emocijų sutrikimus turintiems mokiniams
Intelekto sutrikimus turintiems mokiniams
Mokiniams, turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo
Judesio ir padėties bei neurologinius sutrikimus turintiems mokiniams
Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams
Klausos sutrikimą ar kochlearinius implantus turintiems mokiniamas
Įgimtą kurčneregystę turintiems mokiniams
Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams
Mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams
Regos sutrikimą turintiems mokiniams