Bendrųjų programų projektai

Nacionalinė švietimo agentūra organizavo renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujintų Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2022–2023 m. m. Iš viso įvyko 20 renginių pagal mokomuosius dalykus (vykusių renginių tvarkaraštis  čia >). Renginių metu buvo pristatomos konkretaus mokomojo dalyko ugdymo turinio kaitos aktualijos, įgyvendinimo galimybės, dalijamasi sėkmingos praktikos geraisiais pavyzdžiais, aptariami brandos egzaminų rezultatai. Vykusių renginių įrašus peržiūrėti galima čia >

 

 Bendrųjų programų įvadas (PATVIRTINTA. Įsakymas)

Kompetencijų raidos aprašas (PATVIRTINTA. Įsakymas)

 

Priešmokyklinis ugdymas

Bendroji programa

Įgyvendinimo rekomendacijos

.pdf formatu .pdf formatu OneNote formatu

   PATVIRTINTA. Įsakymas

  

Pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas

Pastaba: šiuo metu atnaujinamos ir tvirtinimui teikiamos dalyko bendrosios programos. Patvirtinus dalyko bendrąją programą Švietimo portale bus atnaujintos pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos.

  

Dalyko bendroji programa .pdf formatu Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos Vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos
.pdf formatu OneNote formatu .pdf formatu OneNote formatu
Dorinis ugdymas
Etika

Katalikų tikyba

Ortodoksų stačiatikių tikyba

Evangelikų liuteronų tikyba

Evangelikų reformatų tikyba

Karaimų tikyba

Judėjų tikyba

Musulmonų sunitų tikyba

Kalbinis ugdymas
Lietuvių kalba ir literatūra
Lietuvių gestų kalba

Lietuvių kalba (pagal kalbos mokėjimo lygius)

 PATVIRTINTA.

Įsakymas

Baltarusių gimtoji kalba ir literatūra

Lenkų gimtoji kalba ir literatūra

 PATVIRTINTA.

Įsakymas

Rusų gimtoji kalba ir literatūra

Vokiečių gimtoji kalba ir literatūra

Užsienio kalba (pirmoji)
Užsienio kalba (antroji)
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Matematika

Informatika
Gamtos mokslai
Biologija
Chemija

Fizika

Astronomija
Technologijos
Inžinerinės technologijos
Visuomeninis ugdymas
Visuomeninis ugdymas
Etninė kultūra
Istorija

Geografija
Ekonomika ir verslumas
Pilietiškumo pagrindai
Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba

Geografinės informacinės sistemos
Teisė
Psichologija
Filosofija
Meninis ugdymas
Dailė
Muzika
Teatras
Šokis
Medijų menas
Menų istorija
Taikomosios technologijos
Fizinis ir sveikatos ugdymas
Fizinis ugdymas
Gyvenimo įgūdžiai
Sveikatos ugdymas

 

Pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos

.pdf formatu OneNote formatu

 

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Medžiaga parengta įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Pr. Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001). Projekto vykdymo laikotarpis: 2016 m. – 2022 m. 

Elgesio ar/ir  emocijų sutrikimus turintiems mokiniams
Intelekto sutrikimus turintiems mokiniams
Mokiniams, turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo
Judesio ir padėties bei neurologinius sutrikimus turintiems mokiniams
Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams
Klausos sutrikimą ar kochlearinius implantus turintiems mokiniamas
Įgimtą kurčneregystę turintiems mokiniams
Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams
Mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams
Regos sutrikimą turintiems mokiniams