Bendrųjų programų projektai

BP ir ĮR atvaizdavimas

Bendrųjų programų įvadas

.pdf formatu

OneNote formatu

1. Bendrosios nuostatos

 rengiama

 rengiama

2. Pagrindinės ugdymo turinio atnaujinimo kryptys

 rengiama

 rengiama

3. Kompetencijos ir jų raida

3.1. Pažinimo kompetencija

 

3.2. Komunikavimo kompetencija

3.3. Kūrybiškumo kompetencija

3.4. Pilietiškumo kompetencija

3.5. Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

3.6. Kultūrinė kompetencija

3.7. Skaitmeninė kompetencija

 rengiama

 rengiama

4. Svarbiausi ugdymo proceso ypatumai

 rengiama

 rengiama

5. Mokinių pasiekimų vertinimas

 rengiama

 rengiama

Pradinis, pagrindinis (vidurinis) ugdymas

Dalyko bendroji programa .pdf formatu OneNote formatu Siūlymų apibendrinimas Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos
.pdf formatu OneNote formatu
Dorinis ugdymas (etika)

Katalikų tikyba

Ortodoksų tikyba Siūlymų negauta

Evangelikų liuteronų tikyba Siūlymų negauta

Evangelikų reformatų tikyba Siūlymų negauta

Karaimų tikyba Siūlymų negauta

Judėjų tikyba Siūlymų negauta

Musulmonų sunitų tikyba Siūlymų negauta

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių gestų kalba

Lietuvių kalba (pagal kalbos mokėjimo lygius)

Siūlymų negauta
Tautinės mažumos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) gimtoji kalba ir literatūra

Siūlymų negauta

Lenkų gimtoji kalba:

Rusų gimtoji kalba:

Lenkų gimtoji kalba:

Rusų gimtoji kalba:

Užsienio kalba (pirmoji)

Užsienio kalba (antroji)

Siūlymų negauta
Matematika

Socialinis ugdymas Siūlymų negauta
Istorija

Pilietiškumo pagrindai

Geografija

Ekonomika ir verslumas Siūlymų negauta
Filosofija Siūlymų negauta
Gamtamokslinis ugdymas

Biologija

Chemija

Fizika

Siūlymų negauta

Informatika

Technologijos

Dailė
Muzika
Teatras
Šokis
Fizinis ugdymas

Siūlymų negauta
Gyvenimo įgūdžių ugdymas

Etninė kultūra

Siūlymų negauta

 

Pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos

.pdf formatu

OneNote formatu