Tinklalapio logotipas
Grįžti

Tarpininkavimas (mediacija) švietimo institucijoje ir praktinis taikymas

person_outline Organizatorius: Panevėžio rajono švietimo centras
access_time Prasideda: 2019-09-17, 08:30 val., baigiasi: 2019-09-19, 17:00 val.
place Beržų g. 50, Panevėžys

Paskirtis. Kvalifikacijos tobulinimo programa tarpininkavimo (mediacijos) srityje skirta socialiniams pedagogams, psichologams dirbantiems švietimo institucijose. Šia Programa siekiama tobulinti pagalbos mokiniui specialistų, dirbančių švietimo institucijose, bendrąsias ir profesines kompetencijas, padedančias užtikrinti kokybišką švietimo pagalbos teikimą, suteikiant teorinių žinių bei ugdant jų praktinius įgūdžius taikant tarpininkavimo (mediacijos) metodą. Mokymų metu dalyviai susipažins su tarpininkavimo (mediacijos) samprata ir jos įvairove, tarpininkavimo (mediacijos) įgyvendinimo modeliais, galimybėmis ir ribomis, jos taikymo mokykloje pagrindais. Dalyviai taip pat pagilins žinias apie konflikto sampratą, tipus, dinamiką ir analizę, mokysis susieti konflikto priežastingumą su giluminiais žmogaus poreikiais. Atlikę praktines tarpininkavimo (mediacijos) užduotis įsigilins į tarpininkavimo (mediacijos) procesą ir jo organizavimą, į konfliktuojančių pusių poreikius bei mokysis juos atpažinti, įsisavins bendravimo technikas, tarpininkavimo (mediacijos) eigą (fazes), mediatoriaus (tarpininko) ir mediantų vaidmenis, ko-mediavimą. Pagrįstumas, inovatyvumas. Programa parengta orientuojantis į naujai priimtų teisės aktų nuostatas: 1. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo, patvirtinto LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 (toliau – Aprašas), kuriuo siekiama padėti vaikui ir tėvams (globėjams/rūpintojams) įgyvendinti vaiko teisę į mokslą ir užtikrinti jo saugumą, o pagrindinė socialinės pedagoginės pagalbos teikimo funkcija yra pavesta socialiniam pedagogui. Vadovaujantis Aprašo 7.4 punktu, vienas iš pagalbos teikimo būdų yra tarpininkavimas, kuriuo siekiama padėti rasti tinkamiausius problemos sprendimo būdus, užtikrinant vaiko teises ir teisėtus interesus; 2.Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 pakeitimo įstatymo (2016 06 29 Nr. XII-2535) 6 straipsnį, kuris numato, kad viena iš minimalios priežiūros priemonių yra galimybė vaikui dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese. Įsigaliojus šiems teisės aktams, būtina tobulinti socialinių pedagogų, psichologų dirbančių švietimo institucijose, bendrąsias ir profesines kompetencijas, susijusias su tarpininkavimo (mediacijos) metodo taikymu užtikrinant kokybišką švietimo pagalbos teikimą. Tarpininkavimas (mediacija) – efektyvus konfliktų sprendimo būdas, įgalinantis konfliktuojančias puses priimti abiem pusėms tinkamus sprendimus. Kaip rodo tyrimai (Raszewska-Skałecka, 2013; Willis, Ramdohras, 2015), tarpininkavimo (mediacijos) taikymas švietimo institucijoje turi teigiamą poveikį bendram mokyklos mikroklimatui. Nustatyta, jog mediacijos metodas padeda ugdyti mokinių, mokytojų ir tėvų bendravimo be prievartos gebėjimus, ugdo asmenybę, gebančią konstruktyviai valdyti ir spręsti konfliktus. Mediacijos metodas taip pat leidžia įsigilinti į konfliktuojančių šalių giluminius poreikius, susieti konflikto priežastis su jais. Europos Sąjungos švietimo institucijose tarpininkavimo (mediacijos) metodas pripažįstamas ir plėtojamas kaip efektyvus konfliktų sprendimo būdas. Atlikti tyrimai Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vokietijoje ir kitose šalyse, švietimo mediacija pagerina mokinių, tėvų, mokytojų ir mokyklos administracijos bendravimą, mažėja konfliktų ir disciplinos pažeidimų. Mediacija būna veiksminga ne tik per patį konfliktą, bet gali pagerinti ir tolesnius konflikto dalyvių santykius.Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose tarpininkavimo (mediacijos) metodas nėra plačiai taikomas, o mokyklų bendruomenėms yra naujas ir/ar mažai žinomas. Todėl šio metodo diegimas švietimo įstaigose, reikalauja atitinkamo vykdytojų, mokyklų bendruomenių parengimo. Programos trukmė – 48 akademinių valandų (14 teorijos ir 26 praktinio darbo valandų). Programą sudaro dvi sesijos (3 ir 2 dienų), tarp kurių yra numatyta dviejų savaičių pertrauka, skirta savarankiško darbo užduočiai atlikti – 8 val. Programą vykdo akredituotos kvalifikacijos tobulinimo įstaigos. Programos dalyviams, išklausiusiems visas programoje numatytas temas, atlikusiems praktines užduotis ir savarankiško darbo užduotis, išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas loreta.salciuniene@prsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 845582971
Renginio vieta

Grįžti