Tinklalapio logotipas
Grįžti

"Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė"

person_outline Organizatorius: Telšių švietimo centras
access_time 2019-05-24
place Kalno g. 20, 87104, Telšiai

Visuose strateginiuose tiek šalies, tiek Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ dokumentuose: Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, Valstybinėje švietimo strategijoje 2013–2022, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Geros mokyklos koncepcijoje, Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ strateginiame veiklos plane 2016–2018 metams, Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ 2018 m. veiklos plane; Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ ikimokyklinio ugdymo programoje ,,Pažinimo takeliu“, ypatingas dėmesys kreipiamas į ugdymo kokybę, todėl ypač svarbu atkreipti dėmesį į pagrindinius veikėjus, dalyvaujančius ugdyme (si), tai pedagogą ir mokinį, ugdytoją ir besiugdantįjį. Labai svarbus stiprinti jų kokybišką dialogą didele dalimi, ypač ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje, priklausantį nuo abiejų emocinės dermės. Ilgametė mano švietimo srityje įgyta profesinė mokytojos, administratorės, įstaigos vadovės patirtis leidžia daryti išvadą, kad siekiant kokybiškesnio ugdymo (si) svarbu ne tik ieškoti įvairesnių ugdymo (si) metodų, modernizuoti ugdymo (si) procesą, tačiau labai svarbu atkreipti sutelktą dėmesį į patį ugdytoją, tai yra pakviesti jį kokybiškai sustoti, įsiklausyti į save, atnaujinti savo pašaukimą, pastiprinti savastį, atidžiai peržvelgiant savo vidų, įvertinant stipriąsias ir tobulintinas sritis, atpažinti ir ieškoti būdų įveikti gynybinius mechanizmus, ieškoti konstruktyvių, pozityvių išeičių iš konfliktinių ar kitų sudėtingų ugdymo procese neišvengiamų situacijų. Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ pedagogai ką tik paminėtų dalykų mokosi nuo 2016 m.: dalyvauja grupinėse supervizijose, iškeldami, aptardami problemiškus pedagoginės veiklos atvejus, įstaigoje vykstančiuose susitikimuose su psichologais, kasmet pedagogų komandai įstaigoje organizuojamas mažiausiai 1 bendras psichologinis seminaras. Po 2017 m. gruodžio mėn. vykusio pedagogų psichologinio seminaro ,,Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė“ su lektore psichologe Daiva Tumasonyte kilo lūkestis pradėtą udymos (si) vyksmą tęsti, taip nuosekliai stiprinant kasdieniame darbe svarbias saviugdos, emocines socialines kompetencijas. Pagrindžiant programos aktualumą svarbu atkreipti dėmesį ir į pagrindiniame šalies planavimo dokumente – Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ – numatytą tikslą pagerinti gyvenimo kokybės (dabar 20 vieta ES) ir laimės indeksą (dabar 23 vieta ES), ugdymosi procese vėlgi tai tiesiogiai susiję su abiem pagrindiniais veikiančiaisiais: ir su pedagogu, ir su vaiku. Kaip teigia psichologė-psichoterapeutė, socialinių mokslų daktarė, Londono Birkbecko universiteto tyrimų garbės narė Agnė Matulaitė, tik laimingas pedagogas gali ugdyti laimingą vaiką. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatoma, kad emocinis socialinis ugdymas švietimo įstaigose labai svarbus ir tam turi būti skiriamas nuoseklus reikiamas dėmesys. Atsižvelgdami į tai, visus 2017–2018 m. m. Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ pedagogai įgyvendino pačių sukurtą susiliejančio ugdymo projektą ,,Augame su pasaka“, kurio metu kartu su vaikais kas mėnesį gilinosi vis į kitos pasakos pasaulį per emocinę-socialinę prizmę, kūrė įvairias ugdymo (si) priemones, išbandė netradicinius ugdymo (si) metodus, todėl sukaupta patirtimi gali ir nori dalintis su kolegomis. Dalintis gerąja profesine patirtimi svarbu ne tik savoje ugdymo įstaigoje. Labai svarbu į diskusiją kviesti ir profesiniais atradimais dalintis su rajono, šalies kolegomis, ypač atkreipiant dėmesį ne tik į problemas, bet šiais, ypatingais, Atkurtos Lietuvos 100-mečio metais, į tai, kas džiugu, pozityvu, sunešant į vieną sambūrį ugdymosi džiaugsmo patirtį, kas numatyta vienoje iš šios ilgalaikės programos dalių – konferencijoje, kurioje pasidalinti kviečiami ne tik pedagogai, bet ir vadovai. Juk apie tai, kad šalyje numatoma kelti mokytojo prestižą, turime pradėti galvoti konkrečiose savose įstaigose, ir mums, vadovams, privalu kartu ieškoti pedagogų motyvavimo, skatinimo, įgalinimo, užnorinimo būdų, kad ir pamažu, bet realiai pildytųsi Valstybės pažangos strategijos ,,Lietuva 2030“ siekiai. Apibendrinant programos reikalingumą galima daryti išvadą, kad šios programos idėja formavosi ir gryninosi ilgą laiką nuosekliai stebint Telšių rajono įvairių dalykų mokytojų, pastaraisiais metais Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ pedagogų kasdienę profesinę veiklą, kartu su jais dalinantis kylančiomis problemomis, rūpesčiais ir kartu ieškant konstruktyvių, pozityvių jų sprendimo būdų, kad neišvengiamai švietimo srityje kylantys iššūkiai ar problemos neužgožtų neabejotinai keliskart didesnio ugdymo (si) atradimų ir pažinimo džiaugsmo. Belieka tik pridėti, kad nuo 2016 metų Telšių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“ veikia Pozityvo grupė, kuri iš pradžių atrodžiusi nereikšminga, šiuo metu atrodo neišvengiama, nes pozityvaus vaiko ugdymas (is) šalia sveiko ir tyrinėjančio vaiko ugdymo (si) tapo viena iš strateginių įstaigos krypčių. Baigę mokymų programą dalyviai patobulins bendrąsias kompetencijas: mokėjimo mokytis, emocinę-socialinę, individualaus ir komandinio kūrybinio darbo bei ugdymo(si) aplinkų kūrimo kompetenciją. Programos trukmė – 40 akad. (2018 m. rugpjūtis – 2019 m. gegužė), iš jų 30 akad. val. teorija ir praktika, 10 akad. val. savarankiškas darbas.

Papildoma informacija
Savivaldybė Telšių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ramute.ezerskyte@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 37044460214
Renginio vieta

Grįžti