Tinklalapio logotipas
Grįžti

Atnaujintas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ Nr. 2
event 2019-01-16 domain Švietimo informacinių technologijų centras label_outline Projektai ir konkursai

Atnaujintas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ Nr. 2

Europos socialinio fondo agentūra kviečia savivaldybių administracijas, ikimokyklinio ugdymo mokyklas teikti paraiškas pagal pakoreguotą priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044.

Priemonės tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybę skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Atkreipiame dėmesį, kad atnaujintame projektų finansavimo sąlygų apraše pakeisti kai kurie punktai.

Finansuojamos veiklos:

  1. naujų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir (ar) ugdymo turinio (taip pat gali būti ir įvairios mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų) diegimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje (-ose);
  2. virtualių ugdymo(si) aplinkų ikimokyklinio ugdymo mokyklose diegimas (įskaitant su virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimu susijusių kompetencijų stiprinimą, taip pat, jeigu reikalinga, papildomai gali būti numatytos virtualių ugdymo(si) aplinkų kūrimo, atnaujinimo ar pritaikymo veiklos);
  3.  ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas telkiant ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenę (pvz., tėvų (globėjų) informavimas ir mokymas apie vaikų ugdymo poreikius; aktyvesnis tėvų (globėjų) ir mokinių įtraukimas į ikimokyklinio ugdymo mokyklos savivaldą; ikimokyklinio ugdymo mokyklos mikroklimato gerinimas; demokratinių ikimokyklinio ugdymo mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas; ugdymo programų atnaujinimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.).

Galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos, ikimokyklinio ugdymo mokyklos (lopšelis – darželis, darželis, universalus daugiafunkcis centras, mokykla-daugiafunkcinis centras, vykdantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, bendrojo ugdymo mokykla vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas).

Galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje, registruoti Lietuvos Respublikoje.

Visą informaciją apie paraiškų pateikimą ir atranką rasite čia.

Europos socialinio fondo agentūros informacija