Metodinė medžiaga, skirta bendrojo ugdymo mokyklų klasių vadovų, švietimo pagalbos specialistų bei mokytojų darbui su įvairaus amžiaus vaikais

Grįžti

Metodinė medžiaga, skirta bendrojo ugdymo mokyklų klasių vadovų, švietimo pagalbos specialistų bei mokytojų darbui su įvairaus amžiaus vaikais
event 2023-02-10 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Metodinė medžiaga, skirta bendrojo ugdymo mokyklų klasių vadovų, švietimo pagalbos specialistų bei mokytojų darbui su įvairaus amžiaus vaikais

Knyga „Prekybos žmonėmis ir jų išnaudojimo prevencija“ apie prekybą žmonėmis ir jų išnaudojimo prevenciją yra viena iš nedaugelio švietimo sistemai skirtų metodinių medžiagų darbui su įvairaus amžiaus vaikais. Tikimasi, kad ji taps naudinga bendrojo ugdymo mokyklų klasių vadovams, švietimo pagalbos specialistams ir mokytojams tiek vykdant prekybos žmonėmis prevenciją, tiek reaguojant į išnaudojimo atvejus.

Metodinė medžiaga sudaryta iš trijų skyrių:

  • Pirmajame skyriuje pateikiamas trumpas temos terminų žodynėlis ir teorinis įvadas apie šiuolaikinės vergovės sampratą. Čia pristatomos skirtingos šių dienų prekybos žmonėmis formos ir mąstai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Aptariami rizikos veiksniai tapti prekybos žmonėmis aukomis, prekeivių verbavimo būdai, grėsmių atpažinimas ir tinkamas reagavimas tiek siekiant išvengti prekybos žmonėmis spąstų, tiek pakliuvus į prekeivių žmonėmis pinkles. Ypatingas dėmesys skiriamas prekybos vaikais ir vaikų išnaudojimo atvejams.

  • Antrasis skyrius skirtas prekybos žmonėmis intervencijai mokykloje. Čia pristatomi tiek mokytojo, tiek mokyklos administracijos veiksmai identifikavus ir (arba) gavus informaciją apie mokinį, patiriantį riziką arba jau nukentėjusį. Taip pat pateikiama informacija, kaip atpažinti rizikos veiksnius, tinkamai reaguoti bei teikti pagalbą. Šiame skyriuje rasite rekomenduojamos literatūros ir naudingų nuorodų sąrašą bei informaciją apie pagalbos šaltinius skirtingose šalyse.

  • Trečiajame skyriuje pateikiami prevencinių užsiėmimų, pritaikytų pagal amžių mokiniams nuo pirmos iki dvyliktos klasės, kurie gali būti naudojami ugdymo proceso (integruotos pamokos) metu arba vedant klasės valandėles, pavyzdžiai. Užduotyse pateikiama informacija, kaip ugdyti vaiko vertybines nuostatas, pozityvų ir konstruktyvų mąstymą, kritinį bendraamžių, medijų, technologijų ir kitų aplinkos veiksnių vertinimą, gebėjimą atsispirti neigiamam aplinkos spaudimui, atsakingai priimti sprendimus, ugdyti socialines ir emocines kompetencijas. Prie kiekvienos užduoties nurodomi užsiėmimo siekiai ir ugdomos kompetencijos, pristatomi aktyvūs ir įtraukūs darbo metodai.

Šioje metodinėje medžiagoje pateikiamos ir nagrinėjamos realios situacijos, su kuriomis savo darbe susidūrė ir tebesusiduria viešosios įstaigos „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centras“ (toliau – KOPŽI) specialistai. Daugiau nei dvidešimt metų dirbantys profesionalai, kasdien lydintys prekybos žmonėmis aukas bei teikiantys psichologinę, socialinę, aukų lydėjimo per teisinį procesą pagalbą, yra sukaupę unikalią patirtį apie prekybos žmonėmis situaciją Lietuvoje. Visos minimos istorijos yra nuasmenintos, siekiant užtikrinti konfidencialumą.

Leidinys parengtas įgyvendinant Nacionalinės švietimo agentūros ES projektą „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-02-000). 2022 m., Vilnius.