Metodiniai leidiniai kompetencijų tobulinimo tematika

Grįžti

Metodiniai leidiniai kompetencijų tobulinimo tematika
event 2022-07-15 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Metodiniai leidiniai kompetencijų tobulinimo tematika

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715 -02-0001).

Projekto tikslas - tobulinti bendrojo ugdymo mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, būtinas ugdymo turiniui formuoti, įgyvendinti ir efektyvinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

Tam, kad ugdymo(si) procesas būtų kokybiškas ir sėkmingas, bendrojo ugdymo mokytojams neužtenka vien tik profesinių ar dalykinių kompetencijų. Mokytojas turi nuolat tobulinti ir savo bendrąsias kompetencijas, kvalifikaciją, perimti ir diegti gerąją ugdymo praktiką, vykdyti savo veiklos stebėseną, atlikti veiklos ir kitus tyrimus, analizuoti, reflektuoti jų duomenis ir taikyti ugdymo procese, skatinti mokinių domėjimąsi tiriamąja veikla, būti pavyzdžiu savo mokiniams.

Vykdant projekto veiklas parengti metodiniai leidiniai, kuriuos naudoti kviečiame švietimo įstaigos vadovus, pagalbos mokytojui specialistus ir visus bendrojo ugdymo mokytojus. Leidinius rekomenduojame naudoti kaip pagalbinę priemonę mokytojo ūgčiai.

Bendrojo ugdymo mokytojų tiriamosios veiklos kompetencijos tobulinimas 

filmas

Metodiniame leidinyje apibendrintai ir koncentruotai aptariami esminiai bendrojo ugdymo mokytojų mokslinės tiriamosios veiklos principai, kurie gausiai ir išsamiai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais, pastebėjimais, rekomendacijomis ir gali būti nesudėtingai pritaikomi kasdieniame mokytojo darbe.

Šis leidinys bendrojo ugdymo mokytojams (galbūt ir ne tik jiems) galėtų būti kaip tam tikras vadovas, gidas ar atskaitos taškas norint vykdyti tiriamąją veiklą mokykloje.

Bendrojo ugdymo mokytojų komunikacijos ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas

filmas / youtube / mokytojo TV

Leidinio tikslas – suteikti bendrojo ugdymo mokytojams informacijos, metodinių rekomendacijų, kaip įsivertinti, ugdytis, nuolat tobulinti komunikacijos ir informacijos valdymo kompetenciją.

Leidinys veda į įvairiapusiškos komunikacijos ir informacijos valdymo kompetencijos pažinimą, savo veiksmų analizę, kompetencijos tobulinimo žingsnių planavimą, įgyvendinimą, refleksiją.

Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas

filmas

Leidinio tikslas – motyvuoti bendrojo ugdymo mokytojus tobulinti savo profesinį pasirengimą ir profesinę veiklą, praplečiant jų galimybes gilinti savo bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją.

Leidinio turiniu siekiama aprėpti visą platų mokytojo bendravimo ir bendradarbiavimo uždavinių spektrą. Kiekviena leidinio dalys yra siejama su metodiniu filmu, papildant ir iliustruojant vienam kitą.

Reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos tobulinimas

filmas

Mokėjimas mokytis ir reflektavimas – viena iš pačių svarbiausių šiuolaikinio žmogaus kompetencijų. Mokytojas – amžinas mokinys.

Leidinio tikslas – padėti bendrojo ugdymo mokytojams nuosekliai ugdytis, plėtoti žinias, supratimą apie mokymąsi mokytis bei reflektavimą, gilinti, įtvirtinti įgūdžius, einant nuo asmeninio link bendruomeninio (mokyklos bendruomenės) konteksto, formuotis pozityvias nuostatas apie nuolatinį mokymąsi ir tobulėjimą.

Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje leidiniai gali būti randama paieškoje suvedus projekto pavadinimą. Daugiau leidinių, parengtų įgyvendinant projektą galima rasti čia.

Primename, kad Nacionalinė švietimo agentūra nėra atsakinga už kitų autorių metodinės medžiagos naudojimą. Joje pateikiama asmeninė autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su oficialia organizacijos pozicija. Viešinama medžiaga yra rekomendacinė ir dėl jos naudojimo sprendžia mokytojas.