Metodinis leidinys, skirtas kalbų (gimtosios ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

Grįžti

Metodinis leidinys, skirtas kalbų (gimtosios ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti
event 2022-10-27 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Metodinis leidinys, skirtas kalbų (gimtosios ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje viešinamas naujai parengtas metodinis leidinys, skirtas kalbų (gimtosios ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti, kurio paskirtis – tobulinant mokytojų profesinę kompetenciją, atskleisti praktikoje kylančias kalbų ugdymo(si) dilemas, padėti jiems perprasti, kaip praktiniame darbe sėkmingiau realizuoti atnaujintas kalbų ugdymo bendrąsias programas.

Tikimasi, kad metodinė priemonė paskatins kalbų mokytojus iš naujo apmąstyti dalyko mokymo turinį ir turimą patirtį bei kryptingai pasirengti pamokoms ar kitai ugdomajai veiklai.

Leidinio medžiaga yra suskirstyta į dvi dalis – teorinę ir praktinę. Teorinėje leidinio dalyje aptariami kalbų mokymo(si) proceso tobulinimo klausimai, siūlomi jų sprendimų būdai, įžvalgos, praktinėje – pateikiami konkrečių metodų, internetinių įrankių aprašymai ir jų pritaikymo galimybės, pamokų planų, projektų ir kitų mokinių veiklų pavyzdžiai. Pateikti įvertinimo proceso aspektai, rekomendacijos, klausimai, tinkami mokinių diskusijai. Leidinyje pateikiama ir filmuota medžiaga.

Leidinys Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje randamas raktinių žodžių paieškos laukelyje suvedus projekto pavadinimą arba žodžius „kompetencijos“, „dalykinės kompetencijos“, „metodinis leidinys“.

 

Leidinys parengtas įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas (Pr. Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 2022 m.