Metodinis leidinys, skirtas meninio ugdymo ir technologijų mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

Grįžti

Metodinis leidinys, skirtas meninio ugdymo ir technologijų mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti
event 2022-11-07 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Metodinis leidinys, skirtas meninio ugdymo ir technologijų mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje viešinamas naujai parengtas metodinis leidinys, skirtas meninio ugdymo (dailė, muzika, šokis ir teatras) ir technologijų mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti.

Metodiniame leidinyje išryškinama kompetencijomis grįstas ugdymas, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų sąsajos. Remiantis naujausiais mokslinių tyrimų analizės duomenimis, teorinė medžiaga papildoma geriausiais Lietuvos ugdomųjų veiklų pavyzdžiais, apimančiais planavimą, organizavimą ir vertinimą bei skatinančiais dirbti tradicinėse ir netradicinėse erdvėse, inovatyviomis, įtraukiančiomis formomis, naujausiais ir šiuolaikiniais mokymo metodais.

Metodinis leidinys parengtas vadovaujantis Lietuvos švietimo politiką reglamentuojančių teisės aktų – Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ (2013), Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos (2013), Geros mokyklos koncepcijos (2015), Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo (2015), Pedagogų rengimo modelio aprašo (2017), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose (2008) numatytomis nuostatomis, bei Bendrųjų programų atnaujinimo gairėmis (2019) ir atnaujintų Bendrųjų programų projektais (2022).

Leidinys Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje randamas raktinių žodžių paieškos laukelyje suvedus projekto pavadinimą arba žodžius „kompetencijos“, „dalykinės kompetencijos“, „metodinis leidinys“.

Leidinys parengtas įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Pr. Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 2022 m.