Tinklalapio logotipas
Grįžti

Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų
event 2018-02-12 domain Lyderių laikas label_outline Aktualijos

Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų

Gebėjimų poreikiai nėra statiški; jie kinta visą gyvenimą. Mokykloje įgytus gebėjimus reikia nuolat tobulinti, kad jie būtų adekvatūs visą gyvenimą; gebėjimų atnaujinimas ir naujų gebėjimų įgijimas atsižvelgiant į kintančius poreikius yra visą gyvenimą trunkantis procesas. Tad visiems reikia suteikti galimybę visą gyvenimą ugdyti gebėjimus.

Šioje rekomendacijoje ne tik pristatoma atnaujinta Europos bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų orientacinė sistema, bet ir apibūdinama geroji patirtis remiant į gebėjimus orientuotų metodų plėtotę švietimo ir mokymo srityje, įskaitant neformalųjį mokymąsi ir mokymąsi visą gyvenimą.

Siūlomos rekomendacijos tikslas – pagerinti visų amžiaus grupių asmenų bendrųjų gebėjimų (pavyzdžiui, raštingumo, kalbų, pilietinių ar skaitmeninių gebėjimų) ugdymą švietimo sistemose visą gyvenimą ir patarti valstybėms narėms, kaip būtų galima siekti šio tikslo. Labai svarbu padėti žmonėms geriau pasirengti prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos reikmių ir būti aktyviais piliečiais įvairove grindžiamoje, judžioje, skaitmeninėje ir globalioje visuomenėje. Todėl Rekomendacijoje itin daug dėmesio skiriama verslumo udgymui ir į inovacijas orientuoto mąstymo formavimui.

Pasiūlymu taip pat siekiama patobulinti Europos šalių švietimo sistemas, kad jos geriau gebėtų spręsti įvairius uždavinius, nustatytus atliekant naujausią PISA tyrimą, be kita ko, parodžiusį, kad ES bendrieji gebėjimai yra vertintini vidutiniškai.

Naująja Rekomendacija reaguojama į svarbiausias ligšiolines problemas, su kuriomis susidurta diegiant į gebėjimų ugdymą orientuotą švietimą, mokymą ir mokymąsi. Tarp šių problemų – nepakankama parama pedagogams, menkai išvystytos gebėjimų vertinimo ir patvirtinimo priemonės, neįdiegti nauji mokymosi metodai, kuriais būtų skatinamas gebėjimų ugdymas.

Rekomendacijos priede išdėstyti gerosios patirties pavyzdžiai rodo, kokiais gebėjimų ugdymo metodais galima naudotis švietimo, mokymo ir neformaliojo mokymosi tikslais. Šia gerąja patirtimi siekiama spręsti pirmiau nurodytas problemas ir parodoma, kokiais būdais tą galima padaryti.

Europos Komisija Rekomendacijos įgyvendinimą ir prie jos pridedamų Europos bendrųjų gebėjimų orientacinės sistemos metmenų naudojimą rems padėdama valstybėms narėms mokytis vienoms iš kitų. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ji taip pat parengs ir plėtos etaloninę medžiagą ir priemones, pavyzdžiui, atvirus masinio nuotolinio mokymo kursus (MOOC), vertinimo priemones, tinklus, įskaitant didžiausią pasaulyje mokytojų tinklą „eTwinning“, ir Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninę platformą (EPALE). Galiausiai, ji taip pat stebės, kaip valstybėse narėse ugdomi gebėjimai.

Kas pasikeitė, palyginti su ankstesne 2006 m. bendrųjų gebėjimų sistema?

Aštuoni bendrieji gebėjimai buvo atnaujinti siekiant:

  • skirti daugiau dėmesio pagrindiniams gebėjimams (raštingumui, kalboms ir baziniams skaitmeniniams gebėjimams) ir horizontaliesiems gebėjimams (kūrybiškumui, gebėjimui spręsti problemas, kritiniam mąstymui ir komunikacijai). Šie gebėjimai didina žmonių atsparumą ir padeda jiems prisitaikyti prie kintančių darbo rinkų ir visuomenių;
  • skirti daugiau dėmesio verslumo ugdymui ir praktinei šios srities patirčiai visais švietimo lygmenimis. Komisija rekomenduoja valstybėms narėms privalomojo švietimo etapu užtikrinti, kad kiekvienas moksleivis bent kartą dalyvautų su verslumo ugdymu susijusioje praktinėje veikloje. Ji taip pat ragina kurti platformas, kurios suburtų mokyklas ir įmones, mokyti mokytojus ir mokyklų vadovus, mokyklose kurti mini įmones;
  • skirti daugiau dėmesio geresniam gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos dalykų (STEM) mokymui ir karjeros šiose srityse patrauklumo didinimui;
  • pateikti atnaujintą skaitmeninių gebėjimų apibrėžtį, apimančią programavimo, kibernetinio saugumo ir skaitmeninio pilietiškumo aspektus;
  • stiprinti pilietiškumą, demokratines vertybes ir žmogaus teises kaip pilietinius gebėjimų aspektus ir pabrėžiant tarpkultūrinius gebėjimus kaip kultūrinio sąmoningumo ir raiškos dalį.

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Key Competences for Lifelong Learning

Pasiūlymas TARYBOS REKOMENDACIJA dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų
PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų

Dokumentus galite rasti LL3 tinklalapyje: http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/dokumentai/europos-sjungos/4498-pasilymas-tarybos-rekomendacija-dl-bendrj-mokymosi-vis-gyvenim-gebjim