Tinklalapio logotipas
Grįžti

Atnaujinto ugdymo turinio bendrųjų kompetencijų plėtojimas

person_outline Organizatorius: Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
access_time 2021-05-06, 15:00 iki 18:00 val.
place Vilniaus g. 44, Molėtai

2022-2023 m. m. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose startuos atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų įgyvendinimas, kuriose, visų pirma, pabrėžiamas mokinio kompetencijų ugdymas. Išskiriant kompetencijas atnaujintose BP atsižvelgta į švietimo būklės tyrimus, ugdymo mokslų tendencijas, tarptautinių organizacijų rekomendacijas ir užtikrinant kompetencijų, apibrėžtų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, patvirtintose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, ugdymo tęstinumą. Visi be išimties mokomieji dalykai prisideda prie kompetencijų ugdymo, suteikia reikiamų žinių ir gebėjimų, kuriuos pasitelkę mokiniai išsiugdo numatytas kompetencijas. Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su kitomis Utenos regiono kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis parengė 48 val. modulinę kvalifikacijos tobulinimo programą. Programą sudaro šeši moduliai, skirti mokytojams sustiprinti bendrųjų kompetencijų: komunikavimo, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, kultūrinės, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos (SESG) kompetencijų pažinimo ir ugdymo pagrindus, reikalingus įgyvendinant atnaujintas Bendrąsias programas. Kompetencijos yra ugdomos dalykų turiniu, todėl visų dalykų mokytojams ypač svarbu numatyti ką dalyko dėstomu turiniu jie nori išugdyti, kaip ir kurią iš šešių kompetencijų patobulinti. Kiekvienas programos modulis skiriamas vis kitai kompetencijai. Modulį sudarys kompetencijos pristatymas ir analizė su lektoriumi (5 val.) ir savarankiškas darbas, gautų žinių įtvirtinimas (3 val.). Programa siekiama plėtoti pedagogų bendrąsias - profesinės komunikacijos, kultūrinę, asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis ir didaktines - ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencijas. Darbo formos: paskaita, diskusija, savarankiškas darbas, darbas grupėse, refleksija. Programos apimtis – 48 val. (13 val. teorijos, 17 val. praktikos ir 18 val. savarankiško darbo).

Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Molėtų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas b.trotiene@spt.moletai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 867986612
Renginio vieta

Grįžti