Skaitmeninis raštingumas

Kviečiame susipažinti su skaitmeninio raštingumo programų sąrašu (sudarytas pagal Neformalaus švietimo programų registrą).

Nacionalinė švietimo agentūra pateikia mokyklų vadovams, savivaldybių atstovams ir švietimo programų teikėjams rekomenduojamą mokymų sąrašą, leidžiantį patogiau surasti šiuo metu itin aktualias skaitmeninio raštingumo programas.

Mokyklų vadovams į viešojo pirkimo sąlygas siūlome įtraukti reikalavimą dėl programų atitikimo esamiems reikalavimams mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. Birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598 redakcija). Neformalaus švietimo registre šis reikalavimas nėra numatytas.

Kvalifikacijos tobulinimo programos pateikiamos lentelėje, kurioje nurodytas programos registro kodas, pavadinimas, teikėjas ir įregistravimo data. Spustelėję programos pavadinimo nuorodą, rasite išsamesnę informaciją apie dominančią skaitmeninės kompetencijos tobulinimo programą.

Jeigu švietimo teikėjas, kuris atitinka nurodytus reikalavimus, neranda savo programos žemiau pateiktame sąraše, gali kreiptis el. paštu daiva.asad@nsa.smm.lt . El. laiške prašome nurodyti šiuos duomenis: kontaktinį telefono numerį, el. pašto adresą, vykdomos skaitmeninio raštingumo programos pavadinimą, programos teikėją ir registracijos kodą Neformalaus švietimo programų registre.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmenino raštingumo programos

 

Registro kodas

Programos pavadinimas

Paslaugos Teikėjas

Programos Įregistravimo data

213002892 Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas siekiant profesinio tobulėjimo ir ugdymo kokybės gerinimo Palangos švietimo pagalbos tarnyba 2021-12-13
213002891 Mokymosi proceso administravimas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras 2021-12-13
213002890 Skaitmeninio turinio kūrimas ir valdymas virtualioje aplinkoje Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras 2021-12-13
211001262 Skaitmeninė infrastruktūra: galimybės ir įgyvendinimas Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras 2021-12-13
211001252 Nuotoliniai mokymai. Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas VšĮ "Švietimo tinklas" 2021-12-08
211001251 Nuotoliniai mokymai. Pedagogų streso valdymo ypatumai VšĮ "Švietimo tinklas" 2021-12-08
211001249 Nuotoliniai mokymai. Pamokų planavimas ir organizavimas naudojant skaitmenines priemones VšĮ "Švietimo tinklas" 2021-12-08
211001248 Nuotoliniai mokymai. Inovatyvios mokymo priemonės ir jų taikymas mokymo ir mokymosi kokybei gerinti VšĮ "Švietimo tinklas" 2021-12-08
211001247 Nuotoliniai mokymai. Pagalba matematikos mokytojui mokant nuotoliniu būdu VšĮ "Švietimo tinklas" 2021-12-08
211001246 Kaip pritaikyti šiuolaikines technologijų priemones pamokoje? Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba 2021-12-06
211001245 Interaktyvių pamokų taikymas ugdymo procese Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras 2021-12-06
213002225 Pedagoginių darbuotojų skaitmeninių kompetencijų ugdymas „G-suite“ platformoje Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 2021-11-27
213002864 Mokymo(si) strategijos informacinių technologijų pamokose Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba 2021-11-25
213002858 Interaktyvios SMART lentos panaudojimo galimybės pamokose Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras 2021-11-24
213002856 Skaitmeninės pamokos šiandien ir rytoj Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras 2021-11-24
213002850 PLAY MATH: Edukaciniai žaidimai ir simuliacijos Kauno rajono švietimo centras 2021-11-22
213002843 „Informacinių komunikacinių technologijų įgūdžių tobulinimas“ Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 2021-11-19
213002176 Microsoft Office 365 ir Teams sprendimai nuotoliniam ugdymui Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras 2021-11-12
211001228 Skaitmeniniai įrankiai ir aplinkos šiuolaikiniam ugdymui/si Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras 2021-11-10
211001227 Ugdymo proceso organizavimas naudojant Microsoft Office 365 ir grafines programas Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras 2021-11-09
213002824 Praktinės interaktyviųjų mokymo priemonių panaudojimo galimybės Klaipėdos rajono švietimo centras 2021-11-08
213002819 Mokymo ir mokymosi galimybių plėtra panaudojant informacines technologijas Kretingos rajono švietimo centras 2021-11-04
213002814 „Skaitmeninių įrankių, priemonių ir aplinkų panaudojimas ugdymo procese“ Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba 2021-11-03
211001223 Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose Panevėžio rajono švietimo centras 2021-10-29
213002805 Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras 2021-10-27
213002807 Hibridinio mokymo ir mokymosi principai, scenarijai ir technologijos Kauno technologijos universitetas 2021-10-28
213002789 Trimatės grafikos pagrindai Vilniaus universiteto Šiaulių akademija 2021-10-21
213002775 Skaitmeninis raštingumas mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras 2021-10-20
213002765 Informacinių technologijų taikymas ugdymo procese Joniškio rajono švietimo centras 2021-10-13
213002752 „Mokymosi aplinkų kūrimas naudojant IKT tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ Kauno švietimo inovacijų centras 2021-10-01
211001201 Virtualios mokymo aplinkos Google Classroom taikymas ugdymo procese Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba 2021-09-30
213002744 „Interaktyvių ugdymo(si) priemonių kūrimas ir taikymas“ Kauno švietimo inovacijų centras 2021-09-29
211001200 Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas naudojant Google for Education įrankius Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba 2021-09-29
211001197 Skaitmeninio raštingumo mokymas ir mokymasis: informacijos valdymas, komunikavimas ir skaitmeninio turinio kūrimas, raštingumo problemų sprendimas ir saugumas Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba 2021-09-24
213002029 Virtualios mokymo aplinkos GOOGLE CLASROOM valdymas, įrankių taikymas ugdymo procese Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba 2021-09-15
213002703 „Įvairios programavimo, konstravimo ir projektavimo priemonės informacinių technologijų mokytojams“ Kauno švietimo inovacijų centras 2021-09-01
213002701 Debesijos sprendimai švietimui: valdykite procesus efektyviau UAB "Šviesa" Mokymo centras 2021-08-31
211000751 Nuotoliniai mokymai. Tikslinga veikla su tėvais VšĮ "Švietimo tinklas" 2021-08-26
211001175 Nuotoliniai mokymai. Interaktyvūs pristatymai – kokybiškų pamokų pagrindas VšĮ "Švietimo tinklas" 2021-08-20
211001174 Nuotoliniai mokymai. Skaitmeninio turinio naudojimo reikšmingumas, galimybės ir įtaka mokinių motyvacijai VšĮ "Švietimo tinklas" 2021-08-20
211001173 Nuotoliniai mokymai. Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika VšĮ "Švietimo tinklas" 2021-08-20
211001172 Nuotoliniai mokymai. Mokymo(si) bendradarbiaujant metodų taikymo reikšmingumas VšĮ "Švietimo tinklas" 2021-08-20
211001171 Nuotoliniai mokymai. Nuotolinis mokymas: naujos technologijos ir naujos kryptys VšĮ "Švietimo tinklas" 2021-08-20
213002664 Skaitmeninių sistemų diegimas švietimo įstaigoje – nuo vadovo iki mokytojo ir mokinio Panevėžio švietimo centras 2021-06-04
213002663 Skaitmeninio raštingumo, informatikos ir technologinės kūrybos įgūdžių programa UAB "Vedliai" 2021-06-03
213002659 Microsoft Office365 taikymas formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba 2021-06-01
213002635 Šiuolaikinių ugdymo technologijų, praktikų ir IT įrankių taikymas brandžios asmenybės ugdymui Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras 2021-05-11
213002634 Šiuolaikinis mokinio pasiekimų vertinimas, įsivertinimas, refleksija ir pažangos stebėsena: efektyvios praktikos ir IT įrankiai Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras 2021-05-11
213002624 Kursų kūrimas virtualiojoje mokymosi aplinkoje MOODLE: LieDM konsorciumo programa pažengusiesiems Kauno rajono švietimo centras 2021-05-07
213002615 Mokyklos darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijų tobulinimas Nacionalinė švietimo agentūra 2021-05-03
213002614 Microsoft Office 365 įrankių naudojimas ugdymo procese Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba 2021-05-03
211001141 „Skaitmeninio ugdymo(si) turinio kūrimas bei vizualizavimas ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 2021-04-30
213002605 Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas sėkmingam šiuolaikinio ugdymo(si) / mokymo(si) turinio įgyvendinimui Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 2021-04-22
213002602 Debesijos sprendimai švietimui: valdykite procesus efektyviau Panevėžio švietimo centras 2021-04-21
213002594 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio nuotolinio mokymo ugdymo turinio kūrimas bei vizualizavimas naudojant IKT“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 2021-04-16
213002592 IKT taikymas ikimokyklinio ir piešmokyklinio ugdymo(si) procese Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 2021-04-13
211001118 Skaitmeninio raštingumo tobulinimas Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras 2021-04-08
213002571 IKT įrankiai mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui: paprastai ir suprantamai Kauno rajono švietimo centras 2021-04-06
213001904 IT įrankiai šiuolaikiniam mokytojui: dirbant klasėje ir nuotoliniu būdu Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 2021-04-03
213002566 Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas kokybiškam ugdymui Prienų švietimo pagalbos tarnyba 2021-04-01
213002542 Pedagogų skaitmeninės kompetencijos tobulinimas Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras 2021-03-29
213002544 „Skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas: nuo IKT valdymo iki skaitmeninio turinio kūrimo“ Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba 2021-03-29
211001093 Skaitmeninės priemonės geresniam mokinių vertinimui ir motyvacijos skatinimui Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras 2021-03-24
213002532 Skaitmeninių priemonių panaudojimas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procese Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras 2021-03-23
211001089 Interaktyvios pamokos nuotoliniame ugdyme Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras 2021-03-22
213002517 Mokytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas taikant „Minecraft: Education Edition“ platformą ugdymo procese Utenos švietimo centras 2021-03-17
213002515 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas Prienų švietimo pagalbos tarnyba 2021-03-16
211001078 „Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas skaitmeninėje mokymosi aplinkoje Moodle". Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras 2021-03-15
213002495 Skaitmeninis pasaulis šiandien Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras 2021-03-10
213002494 Ankstyvojo ugdymo ir pradinio mokymosi proceso organizavimas ir valdymas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras 2021-03-10
211001075 Virtuali Office 365 aplinka: galimybių įvairovė Panevėžio švietimo centras 2021-03-10
213002460 Mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimas siekiant inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo Biržų švietimo pagalbos tarnyba 2021-03-08
213002457 Skaitmeninio ugdymo galimybės dirbant su Google for Education platforma Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 2021-03-08
213002455 Pagalbos teikimo ir mokymo(si) nuotoliniu būdu iššūkiai ir galimybės Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras 2021-03-08
211001070 Nuotolinio mokymo(si) iššūkiai ir galimybės Biržų švietimo pagalbos tarnyba 2021-03-08
211001069 Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Biržų švietimo pagalbos tarnyba 2021-03-08
213002460 Mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimas siekiant inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo Biržų švietimo pagalbos tarnyba 2021-03-08
213002456 „Mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas“ Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba 2021-03-08
211001053 Office 365 A1 plano moduliai ir jų panaudojimas Kretingos rajono švietimo centras 2021-03-04
211001043 „MS Excel funkcijos skaičiavimams ir duomenų analizei“ VšĮ "Edukateka" 2021-03-04
213002433 „Skaitmeninių mokytojo kompetencijų, reikalingų dirbant virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle, tobulinimas“ Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba 2021-03-04
213002424 Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojų IT ir refleksijos kompetencijų, reikalingų organizuojant ugdymo procesą ir konsultuojant mokinius, tobulinimas Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba 2021-02-03
213002411 Geografinių informacinių sistemų pritaikymas ugdymo procese ir Microsoft Office 365 panaudojimo galimybės mokant nuotoliniu būdu lietuvių kalbos ir literatūros dalyką Kauno rajono švietimo centras 2021-03-01
213002410 Tęstinė KT programa „Microsoft Office 365 – programų paketas mokyklos bendruomenės darbui“ Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras 2021-03-01
213002408 Užduočių rengimo, apklausų kūrimo ir bendradarbiavimo priemonės sėkmingam nuotoliniam ugdymui Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras 2021-03-01
213002406 IT taikymas ir kompiuterinis raštingumas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 2021-02-28
213002404 Darbas su Google dokumentais Kauno rajono švietimo centras 2021-02-28
213002403 Microsoft office 365 galimybių panaudojimas tobulinant ugdymo proceso organizavimą Kauno rajono švietimo centras 2021-02-28
213002402 Virtualios mokymosi aplinkos G SUITE FOR EDUCATION naudojimo pagrindai Kauno rajono švietimo centras 2021-02-28
211001038 Skaitmeninių priemonių naudojimas ugdymo procese Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras 2021-02-28
213002398 Interaktyvaus ugdymo turinio pateikimo praktika Varėnos švietimo centras 2021-02-25
213002396 Patirtinio ugdymo taikymas ir veiklos dokumentavimas naudojant informacines technologijas Panevėžio rajono švietimo centras 2021-02-24
213002395 Skaitmeninės aplinkos ir įrankiai sklandžiam priešmokyklinio amžiaus vaiko mokymui(si) Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras 2021-02-24
211001036 Nuotolinių mokymosi programų mozaika Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras 2021-02-24
211001035 Kokybiška pamoka ir bendruomenės telkimas nuotoliniu būdu: skaitmeniniai įrankiai ir sėkmingos jų taikymo praktikos Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 2021-02-24
213002392 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programa Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba 2021-02-23
213002391 Skaitmeninių technologijų ir inovatyvių metodų bei priemonių taikymas kasdieninėse ugdomosiose veiklose ikimokykliniame ir piešmokykliniame ugdyme Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 2021-02-23
213002390 Technologinės kūrybos ugdymo pradinių klasių mokytojams programa pradedantiesiems UAB "Vedliai" 2021-02-22
213002389 Technologinės kūrybos ugdymo pradinių klasių mokytojams programa pažengusiems UAB "Vedliai" 2021-02-22
211001028 Skaitmeninis raštingumas mokytojams: saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas  VšĮ Trakų švietimo centras 2021-02-21
213002385 Vaizdo pamokų ir skaitmeninio turinio dirbtuvės Kauno technologijos universitetas 2021-02-18
213002378 „Microsoft Office, Google for Education ir kitų interaktyvių skaitmeninių priemonių integravimas ugdymo procese“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 2021-02-15
213002377 „Skaitmeninio raštingumo ir IKT inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdymo procese“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 2021-02-15
213002376 „Skaitmeniniai įrankiai vaizdo pamokos kūrimui, mokinio į(si)vertinimui bei pasiekimų stebėsenai“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 2021-02-15
213002375 „Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 2021-02-15
213002365 „Pažintis su Classroom, Meet ir kitais Google įrankiais“ Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 2021-02-11
213002363 „Šiuolaikinė anglų kalbos pamoka: Virtualios mokymo(si) aplinkos. Inovatyvūs ir efektyvūs mokymo būdai bei metodai“ Telšių švietimo centras 2021-02-11
213002362 „Šiuolaikinė rusų (antrosios užsienio) kalbos pamoka: Virtualios mokymo(si) aplinkos. Inovatyvūs ir efektyvūs mokymo būdai bei metodai“ Telšių švietimo centras 2021-02-11
213002358 IKT naudojimo galimybės inovatyviam mokymui(si) Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba 2021-02-10
211001018 Inovatyvių mokymo(-si) metodų ir IKT taikymas dorinio ugdymo (etikos) pamokose. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras 2021-02-08
213002345 Mokinys skaitmeninėje klasėje Viešoji įstaiga Valstybės institucijų kalbų centras 2021-02-04
213002328 Virtualių aplinkų panaudojimas šiuolaikinėse pamokose (40 val.) Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba 2021-01-26
213002327 Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos: fizinis pajėgumas ir fizinis aktyvumas Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba 2021-01-26
213002320 Skaitmeninės vertinimo ir įsivertinimo priemonės ugdyme Anykščių švietimo pagalbos tarnyb 2021-01-21
213002317 Efektyvus mokymas ir mokymasis tikslingai taikant IKT įrankius ir ugdymo(si) pažangą skatinančius metodus Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba 2021-01-20
213002314 „Pažintis su Microsoft Office 365“ Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 2021-01-20
213002315 „Įvairių skaitmeninių programų ir priemonių naudojimas ugdymui“ Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 2021-01-20
213002316 „Interaktyvių mokymosi objektų rengimas naudojant H5P įrankį“ Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 2021-01-20
213002309 „Microsoft Teams“ skaitmeninių mokymo(si) įrankių panaudojimas nuotolinių pamokų kokybei gerinti Varėnos švietimo centras 2021-01-15
211000999 Nuotolinis kursas. Žaismingos skaitmeninės priemonės mokymui(si) VšĮ „Švietimo tinklas“ 2021-01-10
211000998 Nuotolinis kursas. Mokytojo praktinė patirtis mokant nuotoliniu būdu VšĮ „Švietimo tinklas“ 2021-01-10
213002299 IT įrankių panaudojimas geografijos pamokose Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras 2021-01-08
213002292 Skaitmeninė ikimokyklinio ugdymo mokykla šiandien: Radviliškio l/d „Žvaigždutė“ geroji patirtis Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras 2021-01-04
211000994 Nuotolinio ugdymo praktinis vadovas, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas VšĮ Trakų švietimo centras 2020-12-30
213002290 Tęstiniai mokymai ,,Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas“ Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras 2020-12-30
213002288 Skaitmeninio raštingumo ugdymo ir skaitymo strategijų taikymo galimybės užsienio (rusų) kalbos pamokose Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras 2020-12-30
213002286 Į mokymąsi orientuotas mokymas kasdieniu ir nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu (Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams) Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba 2020-12-30
213002280 Skaitmeninio raštingumo ir technologinės kūrybos ugdymo pradinių klasių mokytojams programa UAB „Vedliai" 2020-12-23
213002278 „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa" Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 2020-12-22
213002269 Pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijos plėtojimas naudojant Google G Suite aplinką ir jos įrankius Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijoje Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 2020-12-17
213002268 „Microsoft Office 365 kasdieniam ir nuotoliniam mokymui“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 2020-12-16
211000979 Virtuali mokymosi aplinka GOOGLE G SUITE FOR EDUCATION Mažeikių švietimo centras 2020-12-07
213002248 Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas naudojant VMA MOODLE Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 2020-12-04
211000974 „Efektyviai ir efektingai (bazinė programa)“ VšĮ "Edukateka" 2020-12-02
211000976 „Efektyviai ir efektingai (pažengusiųjų programa)“ VšĮ "Edukateka" 2020-12-02
211000967 Skaitmeninio ugdymo sprendimai švietimo įstaigoms Microsoft Office 365 galimybės  VšĮ "Edukateka" 2020-12-01

213002236

Skaitmeninis raštingumas ir technologijos klasėje

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras

2020-11-28

213002228

„Microsoft Office 365 sprendimai nuotoliniam mokymui“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2020-11-27

213002216

Edukacinių įrankių ir skaitmeninių įgūdžių ugdymo metodai

Utenos švietimo centras

2020-11-25

211000959

„Google Apps įrankiai organizuojant ir administruojant nuotolinį mokymo procesą“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2020-11-25

213002216

Edukacinių įrankių ir skaitmeninių įgūdžių ugdymo metodai

Utenos švietimo centras

2020-11-25

211000959

„Google Apps įrankiai organizuojant ir administruojant nuotolinį mokymo procesą“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2020-11-25

213002212

Nuotoliniai mokymai apie platformos „Microsoft Office 365“ naudojimą kokybiškam sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui.

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras

2020-11-24

213002208

Ugdymo kokybės gerinimas taikant inovatyvius ir IKT mokymo metodus

Jurbarko švietimo centras

2020-11-24

213002204

Pamokos kokybės vadyba taikant skaitmenines technologijas

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

2020-11-21

211000952

Office 365 aplinkos  naudojimo galimybės mokinių ugdymui

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

2020-11-21

213002203

„Ugdymo proceso organizavimas skaitmeninėje aplinkoje“

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba

2020-11-21

213002202

Nuotolinio mokymo galimybės integruojant skaitmeninius įrankius ir jų panaudojimas ugdymo turinio individualizavimui, diferencijavimui, integracijai

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras

2020-11-20

211000948

Besimokanti bendruomenė: skaitmeninio švietimo link

Elektrėnų švietimo paslaugų centras

2020-11-19

213002200

Pedagogų skaitmeninių kompetencijų ugdymas, naudojant „Office 365“ platformos įrankius

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2020-11-18

211000946

Praktiniai nuotolinio ugdymo metodai mokytojams

VšĮ Trakų švietimo centras

2020-11-17

211000947

Skaitmeninis raštingumas mokytojams: informacijos valdymas, komunikavimas ir skaitmeninio turinio kūrimas

VšĮ Trakų švietimo centras

2020-11-17

213002188

Skaitmeninio raštingumo mokymai (pradedantieji ir pažengusieji)

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

2020-11-16

213002190

Skaitmeninė išteklių biblioteka –pagalba mokymui(si) ir tobulėjimui

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

2020-11-16

213002194

„Nuotolinis mokymas – nauji atradimai ir galimybės“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2020-11-16

211000945

Ugdymo aplinkų IT priemonėmis kūrimas ir naudojimas pradiniame ugdyme

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba

2020-11-16

213002191

Nuotolinio darbo įrankiai mokykloje

Biržų švietimo pagalbos tarnyba

2020-11-16

213002179

Virtualios mokymo aplinkos

Biržų švietimo pagalbos tarnyba

2020-11-13

213002181

„Skaitmeninių įrankių naudojimo galimybės ugdymo proceso organizavimui“

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

2020-11-13

213002182

Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas dirbant Microsoft Office 365 aplinkoje

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2020-11-13

213002180

Skaitmeninis mokymasis - dabartis ir ateitis

Kretingos rajono švietimo centras

2020-11-13

213002175

Informacinių technologijų naudojimo kompetencijos tobulinimas

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

2020-11-12

213002174

„Skaitmeninio ugdymo galimybės dirbant su Google G-suite for education įrankiais”

Telšių švietimo centras

2020-11-12

213002172

„Ugdymo proceso organizavimas nuotolinio mokymo(-si) būdu naudojant skaitmenines technologijas“

Telšių švietimo centras

2020-11-12

213002176

Microsoft Office 365 ir Teams sprendimai nuotoliniam ugdymui

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

2020-11-12

213002170

„Microsoft Teams ir kitos Office 365 galimybės nuotoliniam mokymui“

Telšių švietimo centras

2020-11-12

213002168

Pamokų organizavimas nuotoliniu būdu

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

2020-11-11

213002161

Nuotolinio mokymo galimybės integruojant skaitmeninius įrankius ir jų panaudojimas ugdymo turinio individualizavimui, diferencijavimui, integracijai

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras

2020-11-10

213002163

Microsoft Office 365: darbas su Teams

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

2020-11-10

213002154

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Mokinio pažangos stebėjimas ir fiksavimas – siekiant ugdymo(si) pažangos“.

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras

2020-11-05

213002141

Skaitmeninio raštingumo programos modulis  „Platformos Microsoft Office 365 taikymas formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese“

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras

2020-11-04

213002142

Skaitmeninio raštingumo programos modulis  „Platformos Microsoft Office 365 taikymas formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese“

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras

2020-11-04

211000932

Skaitmeninio turinio ugdymui kūrimas platformoje Edmodo

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

2020-11-04

213002147

„Virtualių mokymo(si) aplinkų panaudojimo galimybės“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2020-11-04

213002138

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programa

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras

2020-11-04

213002151

„Skaitmeninio raštingumo pagrindai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimui“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2020-11-04

211000938

IKT naudojimas ugdymo(si) procese

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

2020-11-04

213002136

 „Nuotolinio ugdymo patirtys tobulinančios fizinio ugdymo mokytojų bendrąsias, dalykines kompetencijas.“

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba

2020-10-29

213002134

„IT galimybės ugdymo proceso organizavimui“

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

2020-10-28

213002133

Microsoft Teams - bendradarbiavimo platforma, transformuojanti mokymo metodus bei kurianti naujas nuotolinio ugdymo galimybes

Jurbarko švietimo centras

2020-10-27

213002130

Google for Education nuotoliniam mokymui

Klaipėdos rajono švietimo centras

2020-10-27

211000926

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas

Nacionalinė švietimo agentūra

2020-10-23

213002107

GOOGLE CLASSROOM platformos panaudojimo galimybės Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2020-10-21

213002112

Informatikos gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse

Nacionalinė švietimo agentūra

2020-10-21

213002111

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas

Kauno rajono švietimo centras

2020-10-21

214000012

Nuotolinis ugdymas naudojant Moodle aplinką

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba

2020-10-20

211000921

„Nuotolinio mokymo(si ) ir bendradarbiavimo aplinka’’ 

VšĮ Trakų švietimo centras

2020-10-20

213002101

Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui

Jurbarko švietimo centras

2020-10-19

211000918

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos

Panevėžio rajono švietimo centras

2020-10-16

213002097

Šiuolaikinė pamoka šiandien: skaitmeninių įrankių taikymo galimybės besimokančiųjų ugdymo(si) procese

Joniškio rajono švietimo centras

2020-10-15

213002084

Nuotolinio mokymo(si) organizavimas „G Suite for Education“ aplinkoje. Google Classroom įrankiai mokytojui.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2020-10-09

213002080

Microsoft Office 365 – programų paketas šiuolaikiniam ir efektyviam mokinių ugdymui

Varėnos švietimo centras

2020-10-07

213002077

MOODLE virtuali mokymo(-si) aplinka

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba

2020-10-06

213002063

Virtualių aplinkų diegimas ugdymo proceso organizavimui

Utenos švietimo centras

2020-09-24

213002042

Ugdymo proceso organizavimas naudojant Microsoft Office 365

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras

2020-09-21

213002041

IKT taikymas įvairių dalykų pamokose

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras

2020-09-20

211000901

Skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo kursai

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba

2020-09-17

213002033

Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas dirbant Microsoft Office 365 aplinkoje

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

2020-09-16

213002034

Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas naudojant Google for Education įrankius

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

2020-09-16

213002029

Virtualios mokymo aplinkos GOOGLE CLASROOM valdymas, įrankių taikymas ugdymo procese

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba

2020-09-15

213002027

Virtualios mokymosi aplinkos Google Classroom naudojimo pagrindai

Varėnos švietimo centras

2020-09-14

213002025

Nuotolinio mokymo(si ) ir bendradarbiavimo aplinka

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

2020-09-14

213002026

Skaitmeninių kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

2020-09-14

213002024

Google Classroom platformos panaudojimas nuotoliniame mokyme

Joniškio rajono švietimo centras

2020-09-11

213002023

Ugdymo proceso tobulinimas naudojant elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Joniškio rajono švietimo centras

2020-09-10

211000894

Nuotolinis kursas. Virtualios mokymo(si) aplinkos valdant/organizuojant mokinių nuotolinį mokymąsi

VšĮ "Švietimo tinklas"

2020-09-08

213002022

Skaitmeninio mokymo(si) organizavimas panaudojant „Microsoft Teams“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2020-09-08

213002014

Nuotolinio mokymo(si) platformos Google for Education praktinio taikymo galimybės ugdymo procese

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba

2020-08-31

213002005

Mokyklos virtualios mokymosi aplinkos “Google for Education” naudojimas

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

2020-08-24

213001993

Skaitmeninis raštingumas ateities pamokai

UAB „Šviesa“ Mokymo centras

2020-07-17

213001967

Virtualios aplinkos – nauji įgūdžiai ir nauji iššūkiai

Panevėžio rajono švietimo centras

2020-06-12

211000790

Nuotolinis kursas. IKT įrankiai ir priemonės įvairių dalykų mokytojams

VšĮ „Švietimo tinklas“

2020-01-17