Tinklalapio logotipas
event_available
event_busy

Dokumentų sąrašas
Dokumento pavadinimas Numeris Data Sritis
Dėl Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo Nr. V-342 2019-03-28 Neformalusis švietimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-338 2019-03-28 Bendrieji dokumentai
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-872 „Dėl Rekomendacinių įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-283 2019-03-21 Egzaminai
Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos Nr. V-192 2019-03-07 Atestacija ir kvalifikacija
Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. V-186 2019-03-01 Darbo santykiai
Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo Nr. V-187 2019-03-01 Mokyklos veikla
Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo Nr. V-184 2019-03-01 Atestacija ir kvalifikacija
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. ISAK-2008 „Dėl Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-170 2019-02-27 Mokyklos veikla
Dėl Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2019 metų I pusmetį bus atliekamas rizikos išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo Nr. V-129 2019-02-15 Mokyklų vertinimas
Dėl Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2019 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo Nr. V-11 2019-01-07 Specialusis ugdymas
Rodoma 31 - 40404 įrašų
Įrašų puslapyje: