arrow_back Grįžti

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai: vertinimas, leidyba ir pasirinkimo galimybės

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai: vertinimas, leidyba ir pasirinkimo galimybės

Keičiantis ugdymo turiniui ir informacinėms technologijoms užimant vis svarbesnę vietą ugdymo procese, vadovėlis nepraranda savo kaip mokymo priemonės svarbos. Šiuolaikinis vadovėlis mokiniams turi padėti ne tik įgyti žinių, bet ir ugdytis gebėjimus bei kurtis vertybinių nuostatų sistemą. Vadovėlių tyrinėtojai pažymi, kad pagrindinė vadovėlio funkcija pasikeitė: anksčiau svarbiausiu dalyku buvo laikoma perteikti mokiniams žinias, o dabar pabrėžiama, kad vadovėlis turėtų stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, padėti jiems savarankiškai plėtoti savo žinias, gebėjimus ir vertybines nuostatas, teikti galimybę pagal savo gebėjimus ir poreikius rinktis veiklas, užduotis ir padėti įsivertinti savo pasiekimus.

Aktuali problema – vadovėlių kokybės užtikrinimas siekiant juos labiau pritaikyti socialiniam kultūriniam šalies kontekstui ir švietimo sistemos poreikiams. Būtina sudaryti vienodas galimybes visiems švietimo bendruomenės nariams gauti išsamią objektyvią informaciją apie naujai išleistus vadovėlius, teikti rekomendacijas, kaip juos pasirinkti ir naudoti ugdymo procese.

Esminės išvados

  • Vadovėlių vertinimo sistema Lietuvoje palaipsniui keitėsi nuo griežtai reglamentuoto vertinimo iki liberalesnio vertinimo ir informavimo apie vadovėlių kokybę sistemos sukūrimo.
  • Šiandieninė Lietuvos vadovėlių rinka reglamentuojama panašiai kaip kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse: yra nurodomi rekomenduojami įsigyti vadovėliai, nustatyti reikalavimai vadovėliams ir jų vertinimo procedūros.
  • Keičiantis ugdymo turiniui, kito ir vadovėlių vertinimo kriterijai. Dalykiniai, pedagoginiai ir psichologiniai vadovėlio vertinimo aspektai susieti ir papildyti kriterijais, padedančiais įvertinti mokinių kompetencijų ugdymo galimybes.
  • Dauguma į „Vadovėlių duomenų bazę“ įrašomų vadovėlių yra išleista Lietuvos leidyklų. Užsienio šalių leidyklose yra išleista dauguma vadovėlių užsienio kalbai mokyti. 2010–2011 metais parengtame „Galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių sąraše“ pusė nurodytų vadovėlių pradinėms klasėms yra išleista 2003–2008 m., o beveik pusė 5–10 klasėms skirtų vadovėlių yra išleista iki 2003 m.
  • Bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenės savarankiškai sprendžia, kokius vadovėlius ir mokymosi priemones įsigyti.
  • Iki 2011–2012 mokslo metų pradžios kiekvienoje mokykloje, veikiant susiformavusioms tradicijoms, valstybės ir steigėjo nustatytoms taisyklėms, buvo susiklosčiusi savita tvarka, kas ir kaip dalyvauja renkantis bendrojo ugdymo dalykų vadovėlius. Renkantis vadovėlius dažniausiai buvo naudojamasi „Galiojančių vadovėlių sąrašu“, o kokį vadovėlį įsigyti, dažniausiai sprendė to dalyko mokytojas ir mokyklos metodinių grupių nariai.
  • Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. pradėjo veikti Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė (http://vadoveliai.emokykla.lt).
  • Nors 2010 m. mokinio krepšelyje, skaičiuojant vienam mokiniui, vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti buvo skirta 70 Lt, bet, ITC duomenimis, savivaldybės vidutiniškai vienam mokiniui išleido 148,4 Lt.

Išsamiau skaitykite čia.