arrow_back Grįžti

Geros pamokos receptai

Geros pamokos receptai

Pamoka yra toks privalomas ir savaime suprantamas mokyklinio gyvenimo elementas, kad kai kurie švietimo terminų žodynai net nebando jos apibrėžti. O tie, kurie bando, apibrėžia labai trumpai ir panašiai: „pamoka yra mokymo periodas“, „mokymo vienetas per laiko vienetą“ arba „pagrindinė mokymo forma, ribojama laiko vienetu“. Tik 2011–2013 metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendruosiuose ugdymo planuose pamokos apibrėžimas šiek tiek išplėstas: ji apibūdinta kaip „pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma“.

„Mokymo(si) formos per laiko vienetą“ stebėjimas tampa pagrindiniu įrodymų šaltiniu vertinant mokyklų veiklos kokybę. Dažnėjant šio vertinimo atvejų daugėja ir abejonių, kiek jis adekvatus ir priimtinas, tiksliau, kiek priimtina tai, kuo jis grindžiamas, t. y. geros pamokos samprata. Vertintojų naudojama samprata daro įtaką tam, kaip dirba mokytojai, tad verta pasiaiškinti ir šią sampratą, ir jos normatyvumą.

 Pagrindinės išvados

 • Šiuolaikinės ugdymo psichologija ir edukologija yra sukaupusios daug žinių apie veiksmingus pamokos organizavimo būdus ir metodus, tačiau jokie tyrimai neteikia vienareikšmių ir privalomų nurodymų, kokia turėtų būti gera pamoka.

• Teoretikai pamokas aprašinėja įvairiais būdais: pateikdami struktūrinius modelius, mokymo ir ugdymo modelius, principus, geros pamokos požymius. Tai vertingas idėjų šaltinis, tačiau ne receptai, kurie garantuotų kiekvienos pamokos sėkmę.

• Sėkminga pamoka yra šiems mokiniams šiuo metu šioje klasėje siekiant šių tikslų skirta pamoka. Sprendimą, ar ji gera, lemia mūsų pasirinkti vertinimo kriterijai. Būtų gerai, jei to, kas vyksta pamokoje, priimtinumą vertintumėme atsižvelgdami į sąlygas (mokinius, mokytojus, programas, vadovėlius, mokyklos kultūrą), ugdymo tęstinumą (ryšį su kitomis pamokomis) ir rezultatus.

• Mokyklų veiklos kokybės išorės vertintojų šiuo metu naudojamas pamokos stebėjimo protokolas nurodo sutartus vertinti aspektus, tačiau neteikia universalaus geros pamokos scenarijaus-recepto. Protokolo struktūra yra pakankamai universali ir talpi, kad tiktų įvairiausioms pamokoms vertinti. Jeigu protokolo turinys vis dėlto trikdo mokytojus, planuojančius pamokas, gal tiesiog trūksta diskusijų ir susitarimų dėl gero mokymo sampratos.

Išsamiau skaitykite čia.