arrow_back Grįžti

Kas yra gera mokykla?

Kas yra gera mokykla?

Tobulinant mokyklas labai svarbu žinoti, ko siekiame, turėti geros mokyklos sampratą. Mokslininkų teigimu, tokios sampratos kūrimas yra gana sudėtingas, ilgų derybų ir konsensuso reikalingas darbas.

Geros mokyklos sampratos turinys priklauso ne tik nuo to, kas jį apibrėžia, bet ir – kokiu tikslu, kada ir kokiomis aplinkybėmis. Paprastai visuomenėje priimtos „geros“ mokyklos samprata apima sėkmingai, kokybiškai, veiksmingai, rezul­tatyviai dirbančios mokyklos koncepcijas.

Mokyklos veiklos sėkmingumo samprata laikui bėgant kito. Pradžioje sėkmingumas buvo suprantamas kaip tikslų (ar norimo rezultato) pasiekimas, vėliau šioje sam­pratoje, be mokyklos veiklos rezultatų, buvo pabrėžiama ir mokykloje vykstančių edukacinių bei vadybinių procesų kokybė. Dar vėliau, siekiant įvertinti mokyklos kuriamą pridėtinę vertę, pradėta dėmesį kreipti ir į mokinių mokymosi pažangą.

Mokyklą sėkmingai dirbančia galima vadinti, jei ji siekia visų mokinių pažangos, nepaisydama jų pradinių žinių ir aplinkos veiksnių; užtikrina, kad kiekvienas moki­nys pasiektų aukščiausią įmanomą išsilavinimo lygį; skatina visokeriopą visų mokyklos bendruomenės narių pažangą; nuolat tobulėja; racionaliai naudoja tu­rimus išteklius.

Remiantis mokslinės literatūros ir Lietuvoje atlikto kokybinio tyrimo rezultatų analize galima išskirti šiuos svarbiausius geros mokyklos požymius: lyderystė, strateginis valdymas, dideli lūkesčiai dėl mokymosi pasiekimų, mokymuisi tinka­ma aplinka, bendros vertybės ir tikslai, nuolatinė mokymosi pažangos stebėsena, tikslingas mokymas (esminių gebėjimų ugdymas), bendradarbiavimas su tėvais, skatinamasis pozityvus vertinimas; grįžtamasis ryšys, vertinimo rezultatų panau­dojimas; orientavimasis į suinteresuotųjų poreikius; personalo bendradarbiavimas ir kolegialumas; mokykla kaip besimokanti organizacija; dėmesys mokymui ir mokymuisi; bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

Geros mokyklos pagrindą sudaro trys svarbiausios dalys: bendros, aptartos ir visų pripažįstamos vertybės ir pagal jas iškelti siekiniai; tų siekinių įgyvendinimo gebėjimai ir vykdomos veiklos profesionalumas.

Šiuo metu Lietuvoje nacionaliniu lygmeniu nėra suformuluota oficiali geros (sėkmingai dirbančios) mokyklos samprata, nors įvairiuose švietimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir galima aptikti jos komponentų. Išsami geros mokyklos koncepcija Lietuvoje buvo pateikta 1994 metų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrųjų programų projektuose, o vėliau ir 1997 metais Ben­drojo lavinimo mokyklos bendrosiose programose. Po 1997 m. geros mokyk­los samprata jau nėra pateikiama kaip visuma vienu dokumentu, tačiau jos komponentų galima aptikti įvairiuose švietimo dokumentuose (pavyzdžiui, Švietimo įstatyme (2011), Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nu­ostatose, Švietimo gairėse (2003–2012 metų) ir kt.).

Individualią geros mokyklos sampratą kiekviena mokykla gali suformuluoti rem­damasi mokyklų įsivertinimo metodika, tačiau joje vargu ar atsispindės naciona­liniu lygiu keliami reikalavimai mokyklai ir švietimo politikos prioritetai. Todėl kiek­viena mokykla, kurdama savo bendruomenės poreikius atitinkančią viziją, turėtų derinti ją su nacionaliniu lygiu priimta geros mokyklos samprata.

Išsamiau skaitykite čia.