arrow_back Grįžti

Mokyklų savarankiškumo didinimo galimybės ir ribos

Mokyklų savarankiškumo didinimo galimybės ir ribos

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, mokyklų savarankiškumas tampa aktualiu švietimo dalyvių diskusijų objektu. 2010 metais mokyklų savarankiškumo didi­nimas apibrėžtas kaip vienas svarbiausių Lietuvos švietimo politikos prioritetų.

Penkioliktoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė numatė ir nuosekliai įgyvendina konkrečias priemones mokyklos savarankiškumui didinti. Mokyklos pajuto pir­muosius realius pokyčius: sumažintas privalomų dokumentų kiekis, liberalizuoti bendrieji ugdymo planai, lankstesnis mokinio krepšelio lėšų skirstymas, atnau­jinama mokyklų vadovų skyrimo tvarka ir t. t.

ES požiūriu, mokykloms suteikti daugiau savarankiškumo būtina, jei siekiama: (1) skatinti demokratiškų sprendimų priėmimo procesus mokyklų bendruome­nėse, (2) tobulinti valstybės finansų, skiriamų švietimui, efektyvesnį valdymą ir (3) gerinti švietimo kokybę.

Remiantis tarptautinių mokymo(si) tyrimų išvadomis, Lietuvos mokyklų ir ty­rimuose dalyvaujančių šalių mokyklų savarankiškumo lygis skiriasi nedaug. Valstybių, kurių mokyklos turi daugiau savarankiškumo, mokinių pasiekimai yra aukštesni.

2009 m. Lietuvos savivaldybėse vidutiniškai 73 proc. bendrojo lavinimo mo­kyklų ir visos apskričių viršininkų įsteigtos bendrojo lavinimo mokyklos turėjo savarankiškai tvarkomus biudžetus. Šalyje lieka vis mažiau mokyklų vadovų, vengiančių prisiimti atsakomybę už finansinį mokyklų savarankiškumą.

Mokyklų vadovų požiūriu, didžiausios mokyklų savarankiškumo problemos iš­ryškėja vienoje iš penkių pagrindinių veiklos sričių, t. y. rengiant mokyklos stra­teginį planą.

Jokia autonomija negali suteikti absoliučios nepriklausomybės, todėl nė viena švietimo sistemai priklausanti institucija negali būti visiškai laisva nei struktūriš­kai, nei funkcionaliai nuo išorės valdžios, valstybės ir visos visuomenės priežiū­ros, kuri yra svarbi institucijos išgyvenimo ir sėkmingos regeneracijos sąlyga.

Tarptautiniai ekspertai siūlo didinti mokyklų savarankiškumą, diegiant mokyklos lygmens valdymo (angl. school-based management) modelį ir ugdant(is) lyde­rystės kompetencijas.

Išsamiau skaitykite čia.