arrow_back Grįžti

Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.: tikslai, problemos, tobulinimo kryptys

Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.: tikslai, problemos, tobulinimo kryptys

XXI amžius – sparčios įvairių žmogaus gyvenimo sričių kaitos, naujų ekonominių, socialinių ir aplinkos įtampų, krizių, iššūkių amžius. Lietuva, nedidelė valstybė, neturinti daug gamtinių išteklių, vis labiau globalizacijos veikiamame ir vis sudėtingesniame pasaulyje gali užtikrinti savo gyventojų gerovę pirmiausia investuodama į jų išsilavinimą, ugdydama gebėjimus ir vertybines bei pasaulėžiūrines nuostatas, būtinas tautos vientisumo išsaugojimui, modernėjimui ir gyvybingumui.

Kintantis požiūris į šalies poreikius ir ateities vizija atsiskleidžia svarbiausiame strateginiame šio meto valstybės dokumente – Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030”. Ši strategija yra vienas pagrindinių švietimo tikslų šaltinių. Drauge, išsaugant šalies švietimo raidos tvarumą, turi būti remiamasi nuo nepriklausomybės pradžios tobulinama švietimo paskirties vizija, formuluota švietimo koncepcijose ir švietimą reglamentuojančiuose įstatymuose.

Šalies švietimo sistemai šiuo metu kyla ir unikalūs, nacionaliniai, su jos raidos ypatumais ir valstybės tikslais susiję uždaviniai, ir tokie uždaviniai, kuriuos sprendžia visos modernios visuomenės. Unikalieji uždaviniai – modernios tautos tapatybės, savigarbos ir savikliovos ugdymas, pedagoginio darbo prestižo ir kokybės didinimas, prisitaikymas prie sparčios demografinės kaitos (vaikų skaičiaus mažėjimo, visuomenės senėjimo, emigracijos). Panašus į kitų valstybių uždavinys – įveikti švietimo sistemos inerciją pertvarkant tradicinius ugdymo, mokymo, studijų organizavimo būdus į lanksčius, atitinkančius šiuolaikinius mokymosi tikslus ir technologijų lygį, tinkamus kiekvieno asmens mokymuisi visą gyvenimą. Tai verčia įgyvendinti ne tik atskirų švietimo sričių, bet ir visuotinius sisteminius pokyčius.

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija turėtų padėti apsibrėžti artimiausių metų švietimo tikslus, aktualiausias veiklos kryptis ir veiksmus. Šiame leidinyje pateikiama strategiją pagrindžiančios analizės santrauka – tikslų ir jų įgyvendinimui įtakos turinčių veiksnių apžvalga, aktualiausios problemos. Paskutiniame puslapyje išvardintos rekomenduojamos švietimo tobulinimo kryptys.

Visą švietimo problemos analizę galite skaityti čia​.