Aktualijos ir renginiai

AKTUALIJOS:

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių, išleistų 2008–2021 metais, apžvalga

Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Mokymo priemonių sklaidos skyrius parengė bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių, išleistų 2008–2021 metais, apžvalgą, kurios tikslas – informuoti švietimo bendruomenę ir leidėjus apie bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių pasiūlos pokyčius ir pasirinkimo galimybes. Apžvalga parengta remiantis Švietimo portalo Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje esančiais duomenimis apie vadovėlius.

Detali apžvalga čia >>>.

Bendrojo ugdymo mokyklų skelbiamos informacijos, kiek ir kokių vadovėlių bei mokymo priemonių įsigijo per 2020 metus, apžvalga (.pdf)   

Vadovėlių, paskelbtų vadovėlių duomenų bazėje 2021 metais, sąrašas

Vadovėlių, išleistų 1990-2007 metais, archyvo sąrašas

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai pateikiami Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje. Vadovėliai, kurie išleisti iki 2007 metų pabaigos, buvo perkelti į archyvą. Vadovėlių, išleistų 1990-2007 metais ir perkeltų į Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės archyvą, sąrašą galima atsisiųsti čia.

Parengtas vadovėlių vertinimo ir aprūpinimo tvarkos aprašo projektas

Parengtas naujos redakcijos „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo“ projektas. Atnaujinta tvarka padės sklandžiau įgyvendinti naujas bendrąsias ugdymo programas. Dokumento projektą galima atsisiųsti čia.

Rekomendacijos lietuvių kalbos vadovėlių vertintojams

Valstybinė lietuvių kalbos komisija vertina bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių kalbą. Kalbos komisijos ekspertai, vertindami lietuvių kalbos vadovėlių kalbą, atkreipia dėmesį į vadovėlių turinio netikslumus ir klaidas. Remiantis pastarųjų metų lietuvių kalbos vadovėlių rankraščių vertinimais, parengtos rekomendacijos lietuvių kalbos vadovėlių turinio vertintojams, siekiant atkreipti vertintojų dėmesį į dažniausiai vadovėlių rankraščiuose nurodomas klaidas ir netikslumus dėl terminijos, kirčiavimo, kalbos dalykų pateikimo ir kt.

Rekomendacijos vadovėlių autoriams ir vertintojams: kaip integruoti medijų ir informacinį raštingumą vadovėliuose

Medijų meno ir informacinio raštingumo ugdymo tematika aktuali visose ugdymo srityse, nes tai leidžia kurti aktualų, šiuolaikišką ir patrauklų ugdymo turinį. Nacionalinė švietimo agentūra parengė rekomendacijas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams, kaip integruoti medijų meno ir informacinį raštingumą vadovėlio medžiagoje. Šias rekomendacijas galima rasti čia

RENGINIAI:

Viešinimo renginys vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams „Pilietiškumo kompetencijos samprata ir informacinio raštingumo svarba“

Atnaujinant Bendrąsias programas ir numatant mokomųjų dalykų turiniu ugdyti kompetencijas, labai svarbu vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams susipažinti  su kompetencijomis ir jų aprašais. 2021 m. spalio 14 d. viešinimo renginyje „Pilietiškumo kompetencijos samprata ir informacinio raštingumo svarba“ vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams buvo keliamas tikslas –  susipažinti su pilietiškumo kompetencija ir  aptarti  medijų  bei informacinio raštingumo ugdymo svarbą. 

Pranešėjai – Mindaugas Briedis, Vilniaus Pilaitės gimnazijos direktorius ir Salomėja Bitlieriūtė, Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyriaus vedėjos pavaduotoja. Renginio moderatorė – Asta Birgelytė, Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyriaus metodininkė.

Mokymai „Vadovėlio medžiagos tinkamumas vertybinėms nuostatoms ugdytis“

Mokymai vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams „Vadovėlio medžiagos tinkamumas vertybinėms nuostatoms ugdytis“ – tai dviejų dalių seminarų (dirbtuvių) ciklas apie skirtingų kultūrinių ir socialinių grupių reprezentavimo iššūkius. 

Organizatoriai – Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius ir taikomosios antropologijos organizacija „Anthropos“.

Mokymuose analizuojami reprezentacijos ir galios santykiai, aptariama eurocentrizmo ir etnocentrizmo problemos, siekiant dekonstruoti ir dekolonizuoti kultūrų reprezentacijas, bandoma suprasti ir atpažinti, kokią įtaką naujasis kolonializmas daro supratimui apie tolimą kultūrinį „kitą“, kuris didėjant migracijai vis dažniau tampa ir artimu „kitu“. Kalbama apie rasės, etniškumo, kultūros, socialinio statuso, lyties konceptualizavimą socialiniuose ir humanitariniuose moksluose, šių socialinių pjūvių įvairovę skirtingose žmonių bendruomenėse ir aptariama, kaip galėtume tai pristatyti vadovėliuose neredukuojant pasaulio kultūrinės ir socialinės įvairovės.

Mokymus vedė taikomosios antropologijos asociacija „Anthropos“.

Mokymų medžiaga:

Mokymų vaizdo medžiaga:

Konsultacija-diskusija „Kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų raiška vadovėlyje“

Tęsiami nuotoliniai renginiai vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams. 2021 m. birželio 22 d. Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo konsultaciją-diskusiją „Kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų raiška vadovėlyje“. Buvo aptartos kompetencijos (kultūrinė ir kūrybiškumo) ir jų  raiškos galimybės vadovėlyje. Darbo grupėse diskutuota apie kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų sampratą ir aktualumą.

Susitikimo medžiaga:

Konsultacija-diskusija „Pažinimo kompetencijos raiška vadovėlyje“

2021 m. gegužės 20 d. Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo konsultaciją-diskusiją „Pažinimo kompetencijos raiška vadovėlyje“. Renginyje aptarta pažinimo kompetencijos svarba ir aktualumas, darbo grupėse diskutuota apie kompetencijos raiškos galimybes vadovėlio medžiagoje. 

Susitikimo medžiaga:

Mokymai vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams „Vaiko raidos aprašas ir mąstymo gebėjimų vertinimo programa“

Kaip ugdyti kompetencijas skirtingais vaiko raidos etapais? Kaip atpažinti ir vertinti kritinio mąstymo ir problemų sprendimo gebėjimus? Kokios užduotys lavina mąstymą?

Šie klausimai buvo aptarti renginyje „Vaiko raidos aprašas ir mąstymo gebėjimų vertinimo programa“ 2021 m. balandžio 7 dieną. Taip pat buvo pristatyti kritinio mąstymo ir problemų sprendimo gebėjimus vertinančių užduočių pavyzdžiai ir aptartos galimybės panaudoti tokio tipo užduotis skirtingų dalykų vadovėliuose. Renginyje dalyvavo 139 dalyviai. 

Susitikimo medžiaga:

Nuotoliniai mokymai bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių vertintojams ir autoriams „Ugdymo turinio atnaujinimas“

2021 m. kovo 4 d. įvyko informacinis renginys „Ugdymo turinio atnaujinimas“ bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams, turinio vertintojams ir leidyklų atstovams. Renginyje aptartos bendrųjų programų atnaujinimo kryptys ir kompetencijomis grįstos programos atspindžiai vadovėliuose. Renginyje dalyvavo 182 dalyviai. 

Susitikimo medžiaga:

Nuotolinių renginių ciklas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams

Ugdymo turinio atnaujinimas yra didelis iššūkis visai švietimo bendruomenei.  Kokybiški vadovėliai ir mokymo priemonės yra viena iš svarbiausių atnaujinamo ugdymo turinio sąlygų.

Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Mokymo priemonių sklaidos skyrius, siekdamas supažindinti vadovėlių autorius ir turinio vertintojus su atnaujinamo ugdymo turinio tendencijomis, nuo 2021 m. kovo mėnesio pradeda nuotolinius renginius vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams.

Pirmasis informacinis renginys „Ugdymo turinio atnaujinimas“ įvyks kovo 4 dieną. Renginyje aptarsime ugdymo turinio atnaujinimo kryptis, kalbėsime apie kompetencijomis grįstos programos atspindžius vadovėliuose ir mokymo priemonėse.

Kultūrų reprezentavimas: antropologinė perspektyva

Parengta atmintinė „Kultūrų reprezentavimas: antropologinė perspektyva“ vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams. 

Kviečiame susipažinti su Taikomosios antropologijos asociacijos „Anthropos“ parengta atmintine vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams, kurioje apibendrintai pateikiamos esminės antropologijos mokslo įžvalgos apie kultūrų ir žmonių grupių reprezentavimą. Atkreipiamas vadovėlių autorių ir turinio vertintojų dėmesys, kokių esminių antropologijos mokslo principų reikėtų laikytis, kalbant apie kitas kultūras: mūsų tikslas turėtų būti kalbėti ne „už“ kitą kultūrą, o „su“ ja, suteikiant balsą įvairiems/-ioms kultūrinės grupės atstovams/-ėms.  

Nuotoliniai mokymai bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių vertintojams vadovėlių vertintojų aplinkoje 

Nuo 2020 m. gruodžio 28 d. iki 2021 sausio 8 d. vadovėlių vertintojų aplinkoje  https://vertintojai.ugdome.lt/  vyko nuotoliniai mokymai vadovėlio vertintojams „Pradedantiems vadovėlių vertintojams nuotoliniai mokymai“ ir „Pažengusiems vadovėlių vertintojams nuotoliniai mokymai“. 2020 m. gruodžio 28 d. ir 2021 m. sausio 6 d. vertintojus tiesioginių transliacijų metu konsultavo Jelena Žilinska, Asta Birgėlytė, Jūratė Drazdauskienė. Nuotolinius mokymus organizavo NŠA Mokymo priemonių sklaidos skyriaus metodininkė Jūratė Drazdauskienė.

Įvyko seminaras-diskusija „Kultūrų reprezentavimas: antropologinė perspektyva“ vadovėlių turinio vertintojams, autoriams ir leidėjams

Kaip vadovėliuose ir mokymo priemonėse reprezentuoti kitas kultūras –„matyti keistą kaip pažįstamą ir pažįstamą kaip keistą?“

Bendradarbiaujant su Taikomosios antropologijos asociacija „Anthropos“, 2020 m. spalio 29 dieną organizuotas  seminaras-diskusija, kurioje buvo susipažinta su antropologijos mokslo įžvalgomis apie kultūrų ir žmonių grupių reprezentavimą: kaip kultūrų reprezentavimas matomas antropologijoje, kokia reprezentacijų istorija ir problematika, kokią žalą gali daryti netinkamos reprezentacijos ir kokie esminiai antropologijos mokslo principai, kalbant apie kitas kultūras. Seminarą apibendrino diskusija apie kultūrų reprezentavimo iššūkius švietimo kontekste. Seminarą-diskusiją vedė taikomosios antropologijos asociacija „Anthropos“.

Diskusijos medžiaga:

Kultūrų reprezentavimas: antropologinė perspektyva (.pdf)

Įvyko paskaita „Lytiškumo pradžiamokslis: ką reikia žinoti užtikrinant lygias galimybes mokymo priemonėse?“ mokymo priemonių turinio vertintojams, autoriams ir leidėjams

Vadovėlis ar mokymo priemonė perteikia ne tik mokomąją medžiagą, bet ir kultūrines vertybes, normas, visuomenės požiūrį bei lytims priskiriamus elgesio ir įvaizdžio stereotipus, todėl mokymo priemonių turinio vertintojai, autoriai turi būti ypatingai atidūs ir užtikrinti, kad būtų kuriamas pagarbus ugdymo turinys.

Bendradarbiaujant su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 2020 m. birželio 16 dieną organizuota paskaita, kurioje buvo keliamas klausimas, ką reikia žinoti užtikrinant lygias galimybes mokymo priemonėse. Susipažinta su lytinės tapatybės, seksualinės orientacijos sąvokomis ir kategorijomis, kalbėta, į ką atkreipti dėmesį reprezentuojant žmonių įvairovę, rengiant iliustracijas mokymo priemonėse, kad būtų kuriamas lygias galimybes užtikrinantis ugdymo turinys.

Paskaitą skaitė edukologė, žmogaus teisių ugdymo specialistė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vyresnioji patarėja Vilma Gabrieliūtė.

Diskusija-konsultacija su leidėjais dėl ugdymo turinio atnaujinimo veiklų ir bendradarbiavimo galimybių

2020 m. vasario 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vyko diskusija-konsultacija su leidėjais dėl ugdymo turinio atnaujinimo veiklų ir bendradarbiavimo galimybių. Diskusijoje dalyvavo leidėjai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojai ir jai pavaldžių institucijų atstovai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio skyriaus vyriausioji specialistė Irena Raudienė pristatė Bendrųjų programų atnaujinimo gaires. Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktorius Vaino Brazdeikis, laikinai einantis NŠA direktoriaus pareigas, pristatė planuojamas bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo veiklas.

Susitikimo metu buvo pristatytos ir aptartos ugdymo turinio atnaujinimo veiklos ir bendradarbiavimo galimybės, taip pat aptartos vadovėlių rengimo ir vertinimo problemos bei galimi jų sprendimai gerinant vadovėlių kokybę.

Diskusijos medžiaga: