Tinklalapio logotipas
help_outline
Kur ieškoti vadovėlių turinio vertinimų?

Vadovėlių turinio vertinimus galite rasti išsamiame vadovėlio apraše, prie „Paskirto vertintojo" arba"Pasirinktojo vertintojo" laukų. Reikalavimo teikti "Pasirinktojo vertintojo" recenziją nebeliko nuo 2016 m.

Norime atkreipti dėmesį, kad vadovėlių recenzijos buvo rašomos iki 2016 m. Recenzijos buvo įteisintos nuo 2012 m. sausio 6 d. Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertinimo tvarkos apraše (Ugdymo plėtotės centro direktoriaus įsakymu Nr. VK-14)). Šiuo metu tokio reikalavimo neliko. Nuo 2016 m. vadovėlį vertina Nacionalinės švietimo agentūros paskirti vertintojai.

2019 m. birželio 26d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu V-755 patvirtintas naujas "Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas"

help_outline
Kas yra "Paskirtas vertintojas"?

Paskirtas vertintojas - tai už vadovėlių vertinimą atsakingos institucijos (Nacionalinės švietimo agentūros) paskirtas vadovėlio vertintojas. Jis nustatomas įvykdžius viešojo pirkimo procedūras.

help_outline
Kur galima rasti informacijos apie nerekomenduojamus naudoti, t.y. nerekomenduojama papildyti fondų vadovėlius? Kaip nurašyti senus ir neatitinkančius bendrųjų programų vadovėlius?

Vadovėlių duomenų bazėje kaupiama informacija apie įvertintus ir tinkamus naudoti ugdymo procese vadovėlius.

Nerekomenduojamų naudoti vadovėlių sąrašo neegzistuoja. Mokyklos turėtų dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas ir naudoti juos atitinkančius vadovėlius ir mokymo priemones.

Vadovėliai gali būti nurašomi iš fondo apskaitos, pripažinus juos nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti dėl tam tikrų priežasčių, kurie nustatyti mokyklos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarkos apraše, patvirtintu mokyklos vadovo įsakymu.

help_outline
Kaip rasti informaciją apie galiojančias mokymo priemones?

Vadovėlių duomenų bazėje kaupiama informacija apie įvertintus ir tinkamus naudoti ugdymo procese vadovėlius.

help_outline
Kokius dokumentus reikia pateikti dėl vadovėlių skelbimo Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje?

Informacija apie Lietuvoje įvertintą ir tinkamą naudoti ugdymo procese vadovėlį Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje (toliau - Duomenų bazė) skelbiama, kai teikėjas Nacionalinei švietimo agentūrai pateikia:

 • prašymą  dėl informacijos skelbimo Duomenų bazėje;
 • dokumentus, numatytus Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės nuostatuose 15-17 punktuose.

Informacija apie užsienyje išleistą vadovėlį užsienio kalbai mokytis Duomenų bazėje skelbiama, kai teikėjas Nacionalinei švietimo agentūrai pateikia:

 • prašymą dėl informacijos skelbimo Duomenų bazėje;
 • dokumentus, numatytus Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės nuostatuose 18 punkte. Pasirinkto vertintojo pateikiamoje išvadoje teigiama, kad vadovėlio turinys atitinka Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus reikalavimus. 

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės nuostatai šiuo metu yra atnaujinami.

help_outline
KAIP VYKSTA VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMAS

Vadovėlio vertinimo schema

Vadovėlius rengia ir juos vertinti teikia su mokymo priemonių rengimu ir leidyba susiję fiziniai ar juridiniai asmenys (toliau – teikėjas). Vadovėliui vertinti teikėjas pateikia:

 • Nacionalinei švietimo agentūrai skirtą prašymą;
 • spausdintą (3 egz.) ar skaitmeninį sumaketuotą vadovėlio tekstą su iliustracijomis ir užduotimis.

Vadovėlio turinį vertina 3 vertintojai pagal vadovėlio vertinimo kriterijus. Vertintojai nustatomi įvykdžius viešojo pirkimo procedūras.

Kai vadovėlio vertinimo išvadoje teigiama, kad vadovėlis tinkamas naudoti ugdymo procese, teikėjas informuojamas apie tai raštu ir informacija apie vadovėlį skelbiama Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje.

Jei vadovėlio vertinimo išvadoje rekomenduojama vadovėlį taisyti, jis grąžinamas teikėjui. Teikėjas, pataisęs vadovėlį, kreipiasi į Nacionalinę švietimo agentūrą dėl pakartotinio vertinimo, pateikia naują prašymą, ir vertinimo etapai kartojasi (vertinimo tvarka čia).

Informacija apie Nacionalinės švietimo agentūros  įvertintus ir vertinamus vadovėlius skelbiama čia.

help_outline
Kokie reikalavimai taikomi vertinti teikiamam bendrojo ugdymo dalykų vadovėliui?

Siekiant užtikrinti vadovėlių turinio kokybę ir nustatyti jų tinkamumą naudoti ugdymo procese, vertinami pirmą kartą leidžiami vadovėliai. Vertinti teikiamas vadovėlis privalo atitikti šiuos reikalavimus:

pateikta medžiaga turi būti pritaikyta siekti dalyko bendrojoje programoje įvardytų tikslų ir uždavinių, ugdyti dalyko bendrojoje programoje apibrėžtus mokinių pasiekimus ir atitikti dalyko bendrosios programos turinio apimtį; metodinė struktūra turi padėti mokytis, užduotyse turi būti skatinama taikyti įvairius mokymosi metodus, užduotys turi būti nuoseklios, skirtingų tipų ir sudėtingumo, pritaikytos įvairiems gebėjimams ugdytis, turi būti užduočių, skirtų įsivertinti pažangą ir pasiekimus; turinys turi atitikti pagrindines demokratinės visuomenės vertybes, neprieštarauti Lietuvos Respublikos teisės aktams, būti nešališkas lyties, amžiaus, negalios, gebėjimų, socialinės padėties, rasės, tautybės, etninės priklausomybės, kilmės, kalbos, religijos, tikėjimo, lytinės orientacijos, įsitikinimų ar pažiūrų atžvilgiu.

help_outline
Kokia teikėjo atsakomybė dėl vadovėlio turinio?

Teikėjas privalo užtikrinti, kad vadovėlio turinys būtų:

 • nešališkas lyties,
 • amžiaus,
 • negalios,
 • gebėjimų
 • socialinės padėties
 • rasės
 • tautybės
 • etninės priklausomybės
 • kilmės
 • kalbos
 • religijos
 • tikėjimo
 • lytinės orientacijos
 • įsitikinimų ar pažiūrų atžvilgiu.

Teikėjas atsako už:

 • užsienyje išleisto vadovėlio užsienio kalbai mokytis kokybę ir privalo užtikrinti, kad vadovėlio turinys atitiktų Aprašo 9 punkte nustatytus reikalavimus; 
 • pataisyto vadovėlio (kai jo turinys pakeistas arba papildytas naujais tekstiniais, vaizdiniais ar kitais elementais mažiau kaip 30 proc.) kokybę;
 • mokymo priemonių turinio ir įvertinto vadovėlio vertimo į kitas kalbas (mokykloms tautinių mažumų kalba) kokybę.
help_outline
Ką privalo užrašyti teikėjas įvertintame vadovėlyje?

Teikėjas įvertintame vadovėlyje privalo įrašyti:

 • dalyką (ugdymo sritį, integruotą kursą), ugdymo tarpsnį, klasę (užsienio kalbos vadovėliuose nurodomi mokymo metai, kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis);
 • asmens, vertinusio vadovėlį, vardą ir pavardę;
 • jei vadovėlis pritaikytas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, asmens, dalyvavusio vadovėlį pritaikant mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vardą ir pavardę;
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) sprendimą dėl vadovėlio kalbos atitikties kalbos taisyklingumo reikalavimams.
help_outline
Ar mokykla internetiniame tinklapyje turi paskelbti informaciją, kiek ir kokių vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijo?

Mokyklos vadovas, metams pasibaigus, iki kovo 1 d. mokyklos tarybai pateikia informaciją, kiek ir kokių vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijo mokykla per kalendorinius metus. Informacija, kiek ir kokių vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijo mokykla per kalendorinius metus, skelbiama mokyklos interneto tinklalapyje.

help_outline
Ką mokykla gali įsigyti už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms?

Mokykla už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, gali įsigyti tik įvertintų vadovėlių (informacija teikiama Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje), mokymo priemonių, vadovėlių, skirtų pagal tarptautines programas besimokančiam mokiniui, priešmokykliniam ugdymui skirtų mokymo priemonių.

Sprendimus dėl vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimo priima mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba.