DUK

Ar yra duomenų bazėje neaktualių (ankstesniais metais išleistų) vadovėlių sąrašas?

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai pateikiami Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje. Vadovėliai, kurie išleisti iki 2007 metų pabaigos, buvo perkelti į archyvą. Vadovėlių, išleistų 1990-2007 metais ir perkeltų į duomenų bazės archyvą, sąrašą galima atsisiųsti čia: 

 Vadovėlių, išleistų 1990-2007 metais ir perkeltų į Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės archyvą, sąrašas.

Atsiliepimai apie vadovėlius, esančius Vadovėlių duomenų bazėje

Atsiliepimus apie vadovėlį galima palikti Duomenų bazės atitinkamo vadovėlio skirtame pranešimų langelyje  "Atsiliepimai", išskleidus vadovėlio detalizuotą informaciją. 

Atsiliepimus gali palikti asmenis, norintys pasidalinti patirtimi apie naudojamą priemonę, palikti savo nuomonę, gali suteikti vertingos informacijos apie vadovėlį (kodėl pasirinkta šis vadovėlis, nurodyti jo privalumus ar trūkumus).

Kur ieškoti vadovėlių turinio vertinimų (recenzijų) ?

Vadovėlių turinio vertinimus galite rasti išsamiame vadovėlio apraše, prie „Paskirto vertintojo" arba"Pasirinktojo vertintojo" laukų. Reikalavimo teikti "Pasirinktojo vertintojo" recenziją nebeliko nuo 2016 m.

Norime atkreipti dėmesį, kad vadovėlių recenzijos buvo rašomos iki 2016 m. Recenzijos buvo įteisintos nuo 2012 m. sausio 6 d. Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertinimo tvarkos apraše (Ugdymo plėtotės centro direktoriaus įsakymu Nr. VK-14)). Šiuo metu tokio reikalavimo neliko. Nuo 2016 m. vadovėlį vertina Nacionalinės švietimo agentūros paskirti vertintojai.

2019 m. birželio 26d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu V-755 patvirtintas naujas "Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas"

Kas yra "Paskirtas vertintojas"?

Paskirtas vertintojas - tai už vadovėlių vertinimą atsakingos institucijos (Nacionalinės švietimo agentūros) paskirtas vadovėlio vertintojas. Jis nustatomas įvykdžius viešojo pirkimo procedūras.

Kaip rasti informaciją apie galiojančias mokymo priemones?

Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje kaupiama informacija apie įvertintus ir tinkamus naudoti ugdymo procese vadovėlius.

Vadovėliai, kurie buvo išleisti 1990-2007 metais buvo perkelti į archyvą. Vadovėlių sąrašą galima atsisiųsti čia >>> 

Mokykloms siūlytume naudoti vadovėlius, atitinkančius 2008 ir 2011 m. patvirtintas bendrąsias programas. 

Ar galima ugdymo procese naudoti vadovėlį, kurio nėra šioje vadovėlių duomenų bazėje?

Vadovaudamasis „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašu“, patvirtintu 2019 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-755, mokykla už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, gali įsigyti tik įvertintų vadovėlių (informacija apie kuriuos teikiama duomenų bazėje), mokymo priemonių, vadovėlių, skirtų pagal tarptautines programas besimokančiam mokiniui, priešmokykliniam ugdymui skirtų mokymo priemonių.“ 

Atkreipiame dėmesį, kad Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje kaupiama informacija apie įvertintus vadovėlius. Vadovėliai vertinami siekiant užtikrinti jų turinio kokybę ir nustatyti jų tinkamumą naudoti ugdymo procese, vertinami pirmą kartą leidžiami vadovėliai ir, atnaujinus ar pakeitus dalykų bendrąsias programas, pataisyti vadovėliai.   

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai pateikiami Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje. Vadovėliai, kurie išleisti iki 2007 metų pabaigos, buvo perkelti į archyvą. Vadovėlių, išleistų 1990-2007 metais ir perkeltų į Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės archyvą, sąrašą galima atsisiųsti čia. Siūlytume mokykloje naudoti vadovėlius, atitinkančius 2008 ir 2011 m. patvirtintas bendrąsias programas. 

Kokius dokumentus reikia pateikti Nacionalinei švietimo agentūrai dėl vadovėlių skelbimo Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje?

Informacija apie Lietuvoje įvertintą ir tinkamą naudoti ugdymo procese vadovėlį Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje (toliau - Duomenų bazė) skelbiama, kai teikėjas Nacionalinei švietimo agentūrai pateikia:

 • prašymą  dėl informacijos skelbimo Duomenų bazėje;
 • dokumentus, numatytus Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės nuostatuose 15-17 punktuose.

Informacija apie užsienyje išleistą vadovėlį užsienio kalbai mokytis Duomenų bazėje skelbiama, kai teikėjas Nacionalinei švietimo agentūrai pateikia:

 • prašymą dėl informacijos skelbimo Duomenų bazėje;
 • dokumentus, numatytus Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės nuostatuose 18 punkte. Pasirinkto vertintojo pateikiamoje išvadoje teigiama, kad vadovėlio turinys atitinka Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus reikalavimus. 

Rengiama nauja informacijos skelbimo Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje tvarka.

Kaip vyksta vadovėlio turinio vertinimas?

Vadovėlio vertinimo schema, 2021 m. 

Nacionalinė švietimo agentūra vertina tik bendrojo ugdymo dalykų vadovėlius, t. y.,  mokiniui skirtas daugkartinio naudojimo spausdintas ar skaitmenines mokymo priemones, turinčias metodinę struktūrą, padedančias siekti konkretaus ugdymo tarpsnio ar ugdymo srities, integruoto kurso, švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamoje dalyko bendrojoje programoje apibrėžtų pasiekimų.

Vadovėliui vertinti teikėjas el.p info@nsa.smm.lt turi pateikti:

 • Nacionalinei švietimo agentūrai skirtą prašymą;
 • spausdintą (3 egz.) ar skaitmeninį sumaketuotą vadovėlio tekstą su iliustracijomis ir užduotimis.

Vadovėlio turinį vertina 3 vertintojai. Vadovėlis vertinamas pagal  vadovėlio vertinimo kriterijus.

Kai vadovėlio vertinimo išvadoje numatoma, kad vadovėlis tinkamas naudoti ugdymo procese, teikėjas gauna Nacionalinės švietimo agentūros raštą ir informacija apie vadovėlį bus skelbiama Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje.

Jei vadovėlio vertinimo išvadoje rekomenduojama vadovėlį taisyti, jis grąžinamas teikėjui. Teikėjas, pataisęs vadovėlį, kreipiasi į Nacionalinę švietimo agentūrą dėl pakartotinio vertinimo, pateikia naują prašymą, ir vertinimo etapai kartojasi (aprašas čia).

Informacija apie įvertintus ir vertinamus vadovėlius skelbiama čia.

Kokie reikalavimai taikomi vertinti teikiamam bendrojo ugdymo dalykų vadovėliui?

Nacionalinė švietimo agentūra vertina tik bendrojo ugdymo dalykų vadovėlius, t. y.,  mokiniui skirtas daugkartinio naudojimo spausdintas ar skaitmenines mokymo priemones, turinčias metodinę struktūrą, padedančias siekti konkretaus ugdymo tarpsnio ar ugdymo srities, integruoto kurso, švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamoje dalyko bendrojoje programoje apibrėžtų pasiekimų.

Siekiant užtikrinti vadovėlių turinio kokybę ir nustatyti jų tinkamumą naudoti ugdymo procese, vertinami pirmą kartą leidžiami vadovėliai. Vertinti teikiamas vadovėlis privalo atitikti Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymų priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo (2019 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. V-755) 5 punkto reikalavimus

tekstinė ir vaizdinė medžiaga turi būti pritaikyta siekti dalyko bendrojoje programoje įvardytų tikslų ir uždavinių, ugdyti dalyko bendrojoje programoje apibrėžtus mokinių pasiekimus ir atitikti dalyko bendrosios programos turinio apimtį; metodinė struktūra turi padėti mokytis, užduotyse turi būti skatinama taikyti įvairius mokymosi metodus, užduotys turi būti nuoseklios, skirtingų tipų ir sudėtingumo, pritaikytos įvairiems gebėjimams ugdytis, turi būti užduočių, skirtų įsivertinti pažangą ir pasiekimus; turinys turi atitikti pagrindines demokratinės visuomenės vertybes, neprieštarauti Lietuvos Respublikos teisės aktams, būti nešališkas lyties, amžiaus, negalios, gebėjimų, socialinės padėties, rasės, tautybės, etninės priklausomybės, kilmės, kalbos, religijos, tikėjimo, lytinės orientacijos, įsitikinimų ar pažiūrų atžvilgiu.

Kokia teikėjo atsakomybė dėl vadovėlio turinio?

Vadovaujantis Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymų priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašu (2019 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. V-755), teikėjas:

privalo užtikrinti, kad vadovėlio turinys būtų:

 • nešališkas lyties, amžiaus, negalios, gebėjimų, socialinės padėties, rasės, tautybės, etninės priklausomybės, kilmės, kalbos, religijos, tikėjimo, lytinės orientacijos, įsitikinimų ar pažiūrų atžvilgiu.

atsako už:

 • užsienyje išleisto vadovėlio užsienio kalbai mokytis kokybę ir privalo užtikrinti, kad vadovėlio turinys atitiktų Aprašo 9 punkte nustatytus reikalavimus; 
 • pataisyto vadovėlio (kai jo turinys pakeistas arba papildytas naujais tekstiniais, vaizdiniais ar kitais elementais mažiau kaip 30 proc.) kokybę;
 • mokymo priemonių turinio ir įvertinto vadovėlio vertimo į kitas kalbas (mokykloms tautinių mažumų kalba) kokybę.
Ką privalo užrašyti teikėjas įvertintame vadovėlyje?

Vadovaujantis Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymų priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašu (2019 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. V-755), teikėjas įvertintame vadovėlyje privalo įrašyti:

 • dalyką (ugdymo sritį, integruotą kursą), ugdymo tarpsnį, klasę (užsienio kalbos vadovėliuose nurodomi mokymo metai, kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis);
 • asmens, vertinusio vadovėlį, vardą ir pavardę;
 • jei vadovėlis pritaikytas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, asmens, dalyvavusio vadovėlį pritaikant mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vardą ir pavardę;
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) sprendimą dėl vadovėlio kalbos atitikties kalbos taisyklingumo reikalavimams.
Ar mokykla internetiniame tinklapyje turi paskelbti informaciją, kiek ir kokių vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijo?

Vadovaujantis Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymų priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašu (2019 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. V-755), mokyklos vadovas, metams pasibaigus, iki kovo 1 d. mokyklos tarybai pateikia informaciją, kiek ir kokių vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijo mokykla per kalendorinius metus. Informacija, kiek ir kokių vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijo mokykla per kalendorinius metus, skelbiama mokyklos interneto tinklalapyje.

Ką mokykla gali įsigyti už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms?

Mokykla už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, gali įsigyti tik įvertintų vadovėlių (informacija teikiama Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje), mokymo priemonių, vadovėlių, skirtų pagal tarptautines programas besimokančiam mokiniui, priešmokykliniam ugdymui skirtų mokymo priemonių.

Sprendimus dėl vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimo priima mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba.  

Koks yra vadovėlio kelias nuo leidyklos iki mokyklos?

Vadovėlio kelias nuo leidyklos iki mokyklos pateikiamas schemoje VADOVĖLIO KELIAS NUO LEIDYKLOS IKI MOKYKLOS, 2021 m.

Kur rasti informaciją apie Nacionalinėje švietimo agentūroje vertinamus vadovėlius?

Informacija apie Nacionalinėje švietimo agentūroje vertinamus ir įvertintus vadovėlius skelbiama Švietimo portalo skyrelio "Vadovėliai" rubrikoje "Vertinami ir įvertinti vadovėliai".

Koks dokumentas nustato bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių vertinimo ir aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais bei mokymo priemonėmis tvarką?

2019 m. birželio 26 d.  Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-755 patvirtintas aprašas "BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS ĮVERTINIMO IR APRŪPINIMO JAIS TVARKOS APRAŠAS"  nustato bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių vertinimo ir aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais bei mokymo priemonėmis tvarka.

Koks dokumentas nustato vadovėlio paskirtį, jo turiniui keliamus reikalavimus, vertinimo kriterijus ir procedūras, vadovėlių vertintojų atsakomybę, teises, pareigas, mokymus, konsultavimą ir darbo apmokėjimą?

BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (2016 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. VK-24) nustato vadovėlio paskirtį, jo turiniui keliamus reikalavimus, vertinimo kriterijus ir procedūras, vadovėlių vertintojų atsakomybę, teises, pareigas, mokymus, konsultavimą ir darbo apmokėjimą.