Neformalusis vaikų švietimas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Algimantas Rotmanas, lekt. Ieva Švagždytė, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, , lekt. Diana Volungevičienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

ŽALIOJI ENERGETIKA

Harmoningam šalių, jų ekonomikų, ten gyvenančių bendruomenių, o taip pat ir visos žmonijos  vystymuisi nepaprastai svarbus taikus sambūvis su gamtine aplinka. Šiuo aspektu energetikos srityje išeitis yra tik viena – alternatyvioji (švarioji, žalioji) energetika. Todėl šiandien ir ateityje turime dar labiau stiprinti šią energetikos sritį, o pirmiausia -  investuojant į moksleivių ir jaunimo švietimą, kryptingą motyvavimą, parengimą karjerai, teigiamų nuostatų tvariam žemės civilizcijos vystymuisi formavimą. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „ŽALIOJI ENERGETIKA“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kurios tikslai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių tradicinių ir alternatyviųjjų energetikos technologijų srityje, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti, kurti ir projektuoti saulės, vėjo, hidroenergetikos ir kt. technologinius įrenginius, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius, maketus ar prototipus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai gebėjimai – individualus ir komandinis darbas, verslumas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, kuriant verslo planą, pristatant rezultatus). Vykdant visas šias veiklas mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas tvariosios plėtros idėjoms, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, geografija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: Neakivaizdinių sesijų laikas: I sesija – 2018 10 12- 2018 10 14; II sesija – 2018 10 28- 2018 11 04; III sesija – 2018 11 16- 2018 11 17.
place
Vieta: Alytaus Putinų gimnazija, Šaltinių g. 1, Alytus.
person_pin
Mokytojai: Simas Janulis, Justas Ingelevičius, Ieva Marija Dautartaitė
person_pin
Savivaldybė: Alytaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

FOTONIKOS LABORATORIJA 4.0

Programa parengta pagal projekto Phablabs 4.0 medžiagą ir skirta 9-10 klasių mokiniams, mokymo (si) turinys orientuotas į praktines veiklas, apimančias skirtingas fundamentines fotonikos mokslo sritis bei optikos ir šviesos manipuliacijos ir principų panaudojimą techninėje kūryboje – nuo informacijos perdavimo iki optinių reiškinių, iliuzijų ar šviesos efektų. Kiekvieną iš temų sudaro mokslinė (teorinė) ir techninės kūrybos (praktinė) dalys. Mokiniai supažindindami su parengta moksline-pagrindžiamaja dalimi ir taiko žinias praktinių kūrybinių dirbtuvių metu. Dalis savarankiško ir kontaktinio mokymų laiko bus skirta įvadiniams apmokymams – darbui su skaitmenizuotos gamybos technologijų įranga ir kitais įrankiais, kompiuterinėmis programomis, bazinio ir pažengusio lygmens mikrovaldiklių programavimu (atsižvelgiant pagal kiekvieno iš dalyvių individualius gebėjimus ir išankstines žinias). Praktinių užsiėmimų metu, naudojant atviro kodo 3D ir 2D modeliavimo programas, skaitmenizuotos gamybos ir litavimo įrangą, mikrovaldiklius ir įvairius elektronikos bei optikos, fotonikos komponentus bus kuriami ir gaminami išmanūs ir paprasti prietaisai, pagal skirtingas temas, kurių metu praktiškai pritaikomi šviesos arba optikos principai ar reiškiniai (pvz. spalvų maišymas ir spektras – LED mikšeris), paliekant galimybę kiekvienam dalyviui individualizuoti/personalizuoti arba keisti-tobulinti būsimą gaminį ar jo dizainą – pagal individualius technologinius ir kūrybinius gebėjimus bei medžiagų komplektaciją. Optimizuojant medžiagų sąnaudas ir kaštus, siekiama, kad kiekvienas dalyvių gautų po įrangos komplektaciją, kuri būtų naudojama skirtingoms temoms projektuose (pvz. mikrovaldiklis). Programos pabaigoje dalyviai pasiims savo pasigamintus daiktus bei juos valdančią įrangą. Dalyviai įgys naujų tarpdisciplininių ir praktinių įgūdžių sujungiant Fotonikos ir skaitmenizuotos gamybos technologijų laboratorijų, kitaip vadinamų FabLab (www.fablabs.io) pasaulius, susipažins su šviesos panaudojimo technologijose principais. Pagal programą vykdomų užsiėmimų metu bus ugdomos bendrosios kompetencijos: savarankiškas ir patyriminis mokymasis ir problemų sprendimas naudojant technologijas, kūrybiškumas, kritinis mąstymas, „mokymasis per techninę kūrybą“ ir „techninė kūryba per mokymąsį („learning by making and making by learning“ angl.).

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, doc. dr. Justinas Gargasas, dr. Algimantas Rotmanas
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

IŠMANUSIS ŠILTNAMIS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „IŠMANUSIS ŠILTNAMIS“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programa yra skirta supažindinti 8-12 klasių mokinius su inovacijų kūrimo principais išmaniųjų statinių ir įtaisų kūrimo ir naudojimo srityje ir joje suteikti pradinius praktinio darbo įgūdžius, konstruojant ir bandant originalios konstrukcijos išmaniojo mini šiltnamio prototipą. Programa apima visą inovacijų kūrimo veiklų ciklą – nuo mini šiltnamio koncepcijos kūrimo, projektavimo ir gamybos iki jo valdymo sistemos programavimo, eksploatacinių bandymų ir verslo plano parengimo, taip pat ir darbo rezultatų pristatymą.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir agroinovacijų sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m.spalio 29d. - 2019 balandžio 26 d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Kęstutis Mačiulaitis
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

HEROJŲ MOKSLAS

Šių dienų herojai pasaulį gelbsti ne fizine jėga, o žiniomis ir protiniais gebėjimais, kuriuos
kviesime lavinti šioje neformaliojo vaikų švietimo programoje. Kiekvienas mokinys taps savo
srities herojumi, kuris savo įgytų žinių pagalba gebės įveikti kasdienines mūsų problemas ir
pasiūlyti joms efektyvius sprendimo būdus. Mokiniai įvairių žaidimų bei užduočių metu
analizuos skirtingas situacijas, kurios atliepia realius šiandieninius iššūkius ir grįžę į namus
pradės mąstyti kompleksiškiau, ieškoti skirtingų sąsajų. Mokysime dalyvius algoritmiškai mąstyti
ir spręsti realias pasaulio problemas, efektyviai pasinaudojant matematinėmis žiniomis ir
informacinėmis technologijomis.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. skirtos teorijai ir praktikai, o 48 val. - savarankiškam darbui.
place
Vieta: Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazija, Vydūno g. 15, Jurbarkas
person_pin
Mokytojai: Marat Sargsyan
person_pin
Savivaldybė: Jurbarko r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

VIZUALINIS RAŠTINGUMAS: KINO MENAS

Programa sudaryta iš dviejų  dalių, kiekvienai daliai numatyta po dvi sesijas. Pirmoji dalis - vaidybinis kinas, antroji – dokumentinis kinas. Kiekvienoje dalyje dalyviai bus supažindinami su kino istorija, patys kurs vaidybinius ir dokumentinius, trumpo metro filmus. Vaikai, nors ir sutrumpintai, bet pilnavertiškai susipažins ir patys dalyvaus visuose kino kūrybos procesuose. Jie bus scenaristais, režisieriais, vaizdo ir garso operatoriais, patys vaidins ir patys montuos savo nufilmuotus kadrus. Visos programos veiklos pateikiamos mokiniams įdomia ir prieinama forma, remiantis programos įgyvendintojų ilgamete patirtimi, dirbant visoje Lietuvoje su panašaus amžiaus mokiniais. Savarankiško darbo metu mokiniai kurs scenarijus, pieš kadruotes, kurs įvairaus žanro trumpus filmus.

Mokiniai susipažins su kino istorija ir kino raida, lietuviško vaidybinio ir dokumentinio kino klasika, įgys gebėjimą geriau orientuotis media erdvėje, po dokumentinio kino dirbtuvių gebės kitaip stebėti aplinką, detales, žmones, garsus ir pan.; įgys kūrybinio darbo grupėje ir individualiai gebėjimų, ugdysis atsakomybę dirbant komandoje; didins pasitikėjimą savimi, suprasdami, kad gali pilnavertiškai kurti tokioje sudėtingoje srityje, kaip kinematografija.

Dalyviai įgis asmeninių, socialinių, iniciatyvumo, komunikavimo, kūrybiškumo kompetencijų,  susipažinę su kinematografijos lauko veikla, turės galimybę projektuoti savo profesinę karjerą kino srityje. Galutinis  programos dalyvių veiklos rezultatas –  sukurti trumpi vaidybiniai ir dokumentiniai filmai.

Numatomi atsiskaitymo būdai: sesijų ir savarankiško darbo metu sukurti trumpi filmai ir jų pristatymai, asmeninės refleksijos.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 1 sesija: 2018 m. spalio 29, 30, 31 d. 2 sesija: 2019 m. sausio 3, 4, 5 d. 3 sesija: 2019 m. vasario 18, 19, 20 d. 4 sesijos laikas derinamas su besimokančiųjų grupe
place
Vieta: Vaikų dienos centras „Tiltas“, Utenos g.4, Skudutiškio k., Molėtų rajonas.
person_pin
Mokytojai: Edita Dalia Rakauskaitė, Gintarė Žemaitaitienė.
person_pin
Savivaldybė: Molėtų r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

VIZUALINĖ KOMUNIKACIJA

Visuomenė tampa tinklų pagalba veikiančia sistema ir tokia organizacija turi vis daugiau įtakos mūsų socialiniam ir asmeniniam gyvenimui. Galime kalbėti apie jų žalą, neigiamas puses, jų vengti, nuo jų saugoti. Bet daug aktualiau – juos suprasti, perprasti, priimti ir apie juos mokyti, nepaliekant būsimiems vartotojams išsiaiškinti visko patiems. Pademonstravus pozityvias tinklų ir tinklaveikos puses, pasikeičia požiūris ir nuomonė. Komunikavimas pagal auditoriją, temą ir reikalavimus turėtų būti ugdomas dar mokykloje. Deja, mokiniai nežino bendrų reikalavimų, o pats komunikavimas per prezentacijas jiems nuobodus. Todėl svarbu taikyti įvairius ir skirtingus prezentavimo metodus bei įrankius komunikavimo ir kūrybingumo kompetencijų ugdymui. Nemažiau svarbu ir atitinkami jų vertinimo kriterijai, kurie bus aptarti šių mokymų metu. Šių mokymų konceptas -  prezentuodami kuriame savo asmeninį prekės ženklą ir tai turime daryti kryptingai ir apgalvotai nuo pirmųjų žingsnių. Socialinių tinklų komunikacijoje svarbiausia – vizualinė jos raiška, o tik po jos, seka tekstinė.

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018 m. 1 – oji sesija – liepos 16 – 20; 2 – oji sesija 23 - 27 d., 3 – oji sesija rugpjūčio 1 – 3 d.
place
Vieta: MRU – Mykolo Riomerio universitetas Ateities g. 20.
person_pin
Mokytojai: Augustė Matvijenkaitė, Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

„ MITYBA. TAIKOMOJI MITYBA “ 10 kl

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos