Tinklalapio logotipas
Grįžti

Alytaus mokyklos – projekto „Lyderių laikas 3“ dalyvės
event 2017-07-24 domain Lyderių laikas

Alytaus mokyklos – projekto „Lyderių laikas 3“ dalyvės

Vienas iš svarbiausių siekiamų projekto ,,Lyderių laikas 3“ rezultatų: ,,Įgyvendinti 45 savivaldybių pokyčio projektus, į kuriuos įsitrauks visos norinčios visų tipų savivaldybės mokyklos. Integralūs ir į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuoti projektai padės diegti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, skatins mokinių ir mokytojų lyderystę, augins naują švietimo lyderių ir vadovų pamainą.“ Per pirmuosius projekto veiklos mėnesius visose pirmojo srauto savivaldybėse surengti oficialiosios veiklų pradžios renginiai. Kalbiname Alytaus miesto kūrybinės komandos vadovę, lietuvių kalbos mokytoją metodininkę, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Jolitą Petkevičienę.

Komandos vadovei lyderystės projektas nėra naujiena ar netikėtų patirčių pradžia. 2-ajame „Lyderių laiko“ etape baigusi projekto lyderystės magistrantūros studijas ji pasirinko toliau auginti lyderystę.

Ką Jums davė, ko išmokė lyderystės magistrantūros studijos? Kaip įgytos žinios praverčia praktikoje?

Galiu drąsiai teigti, kad lyderystės magistrantūros studijos man suteikė puikias galimybes tobulėti ir augti ne tik kaip direktoriaus pavaduotojai ugdymui, bet ir kaip žmogui, kuris prisideda prie švietimo sistemos tobulinimo ir kūrimo tvarios lyderystės dvasia. Dėstytojų perduotos žinios, jų skirtos prasmingos praktinės užduotys ir asmeninis triūsas, rašant baigiamąjį magistro darbą apie transformacinės lyderystės įtaką pokyčių valdymui, man padėjo atsakyti į gana svarbius klausimus, susijusius su sėkmingu vadovavimu švietimo įstaigai, kokybės valdymo problemomis, strateginiu organizacijos planavimu, lyderystės sklaida ir dalijimusi ja. Manau, kad sėkmingai patobulintos į mokymąsi orientuoto proceso valdymo, profesinio tobulėjimo, reflektavimo ir mokėjimo mokytis kompetencijos šiandien padeda ne tik tobulinti savos mokyklos ugdymo kokybę, stiprinti kuriančią ir tobulėjančią bendruomenę, bet ir skleisti lyderystės idėją švietimo pasaulyje. Be to, ypač vertinga pažintis buvo su kitais šių studijų programos dalyviais – čia mintimis ir idėjomis dalijosi tie žmonės, kuriems ne tas pats, kaip keisis mokykla.

jolita01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būtų smagu susipažinti su kūrybine savivaldybės komanda. Kokiu principu ją būrėte? Ar nariai turi projektinio darbo patirties?

Alytaus miesto kūrybinė savivaldybės komanda gana gausi ir įvairi. Ją sudaro 15 iniciatyvių ir pokyčių siekiančių žmonių, kurie atstovauja tiek ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokykloms, tiek savivaldybės administracijai, politikams, mokinių tėvams.

Smagu tai, kad komanda susibūrė gana greitai: paskleidus žinią, kad mūsų miesto savivaldybė dalyvaus projekte „Lyderių laikas 3“, į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus darbuotojus kreipėsi žmonės, galintys inicijuoti pokyčius ir norintys dalytis atsakomybe rengiant į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuotą projektą, apimantį sisteminius pokyčius Alytaus švietimo įstaigose. Be to, dalis komandos narių jau yra aktyviai dalyvavę ,,Lyderių laike“ ir turi su švietimu susijusių projektų įgyvendinimo patirties.

Kai balandžio pradžioje susitikote su projekto „Lyderių laikas 3“ administracine grupe, sakėte, kad „projektas turėtų tapti puikia proga suburti bendram darbui įvairių tipų švietimo įstaigų atstovus, paskatinti mokyklas spręsti konkrečias problemas...“ Kokios Alytaus miesto mokyklos, Jūsų manymu, panorės burtis? Kokias konkrečias problemas tai galėtų padėti spręsti?

Projekte „Lyderių laikas 3“ kviečiame dalyvauti visas Alytaus miesto švietimo įstaigas, o į projekto veiklas tikimės, kad įsitrauks tos ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklos, kurios siekia stiprinti savo organizacijos kaip nuolat besimokančios bendruomenės bruožus, yra nusiteikusios tobulinti savo įstaigos vadybos praktiką bei besimokančiųjų ugdymosi kokybę ir kurios suvokia, kad veikdami kartu ir dalydamiesi vertinga patirtimi greičiau pasieksime teigiamus pokyčius savo organizacijose.

Manau, kad kiekviena Alytaus miesto švietimo įstaiga turi „savo veidą“, kiekviena iš jų pasižymi tam tikromis stiprybėmis, kiekvienos bendruomenė yra numačiusi, ką reikėtų tobulinti. Tad šio projekto dalyvės švietimo įstaigos turės galimybę ne tik mokytis viena iš kitos, bet ir savo bendruomenėse pritaikyti kolegų pristatytą vertingą patirtį, susijusią su mokyklos veiklos tobulinimu. O problemų ir iššūkių, su kuriais susiduria Alytaus švietimo žmonės, yra gana nemažai: mokinių asmeninės pažangos stebėjimas ir fiksavimas, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, patirtinis ir integralusis mokymasis, ugdomosios veiklos diferencijavimas ir individualizavimas, pasidalytosios lyderystės stiprinimas, duomenimis grįstos vadybos mokykloje tobulinimas.

alytauskomanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galime manyti, kad pažįstate savo miesto švietimo įstaigas. Šiemet tapote Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotoja. Prieš tai ne vienerius prasmingų darbų metus paskyrėte mažesnei – Šaltinių pagrindinei mokyklai. Prisimename skirtą erdvę STEAM mokslams populiarinti, kartu su komanda parengtą projektą „Šiuolaikinis mokytojas – ateities kartų architektas“. Ir netgi galime priminti citatą: „Informacijos pertekusiame pasaulyje tokie gebėjimai kaip kritinis, analitinis, kūrybinis mąstymas, gebėjimas spręsti problemas, iniciatyvumas ir socialumas tampa vertingesni už faktines žinias ir sukauptą informaciją, tačiau pedagogams [...] ne visada lengva ugdymo procese pereiti nuo žinių perdavimo prie mokinių įgalinimo atrasti ir formuoti žinias...“ Taigi, kokie pokyčiai Jūsų miesto mokykloms galėtų būti reikšmingiausi?

Manau, kad mūsų miesto mokykloms reikšmingiausi būtų tie pokyčiai, kurie sietųsi su Geros mokyklos koncepcijoje pateikta Lietuvos švietimo vizija, orientuota į ugdytinio asmenybės atsiskleidimą ir augimą. Tad svarbu mokykloms stiprinti nuolat besimokančios bendruomenės bruožus, atskleisti mokymosi ir gyvenimo mokykloje sankirtas, tobulinti individualizuotą ugdymą, kurti šiuolaikiškas mokymosi motyvaciją skatinančias aplinkas, diegti demokratinio valdymo ir pasidalytosios lyderystės kultūrą.

Klausti apie savivaldybės pokyčių projekto gaires, ko gero, per anksti. Bet gal jau esate numatę diskusijų pradžią?

Projekto „Lyderių laikas 3“ Alytaus miesto savivaldybės kūrybinė komanda pokyčio projektą sies su Alytaus miesto švietimo 2017–2022 m. strateginiu planu. Rengiant šį planą švietimo bendruomenė buvo ne kartą kviečiama diskutuoti apie miesto švietimo sistemos stiprybes, tobulintinas sritis, galimybes ir grėsmes, tad plano projekte numatyti tikslai ir uždaviniai yra išgryninti ir aktualūs visam miestui: švietimo kokybės tobulinimas, mokinių pasiekimų gerinimas, mokinių poreikių tenkinimas, švietimo darbuotojų nuolatinis tobulėjimas ir bendradarbiavimas, ugdymo aplinkų gerinimas.

Ir pokalbio pabaigai pacituosiu Jus pačią, nežinantiems primindama, kad esate, bent jau Pietų Lietuvoje, žinoma fotografė, surengusi ne vieną parodą ir sukūrusi ne vieną teminį fotografijų ciklą. (Kalbėti vaizdais, taupant laiką ir žodį, yra paveiku.) Taigi, cituoju Jus: „Teigiama, kad kas kažkiek laiko reikia keisti savo gyvenimą, pamąstau, jog maniškiame tai vyksta: iš pradžių mokytoja, tuomet pavaduotoja, dar vėliau – auditorė, o štai dabar atsirado ir fotografija. Pati labai mėgstu keistis, nenoriu stovėti vietoje.“ Ir čia dar būtų galima pridėti lyderystės veiklas, lyderystės magistrantūros studijas...

Todėl paklausiu: jei fotografijos tema būtų lyderystė – kaip perkeltumėte ją į vaizdinių pasaulį? Kaip bandytumėte apibendrinti vaizdu lyderystę šių dienų švietime?

Mano nuomone, šiandien lyderystė švietime dar tik „leidžia šaknis“, bet jei reikėtų ją perteikti vaizdiniu, tai aš norėčiau fotografuoti pasidalytąją lyderystę. Juk šiandien vadovavimas mokyklai darosi vis sudėtingesnis, tad stiprėja vadovų poreikis pasidalyti lyderyste ir auga atsakomybė ugdyti naujus lyderius. Mano užfiksuotame vaizdinyje matytume aukšta bendravimo kultūra pasižyminčią organizaciją, kurią vienija visiems priimtina ir aiški vizija, o jos bendruomenės nariai siekdami tikslo pasidalija atsakomybe, pasitiki vienas kitu ir kiekvienas turi galimybę būti įvertintas už savo gebėjimus būti lyderiu atitinkamoje situacijoje.

Dėkojame už mums skirtą laiką.

Zina Rimgailienė,
Projekto ,,Lyderių laikas 3“ žurnalistė

„Lyderių laikas 3“ yra nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.