Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informacija kandidatams apie Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymą ir vertinimą
event 2018-04-03 domain Nacionalinis egzaminų centras

Informacija kandidatams apie Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymą ir vertinimą

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis bus vykdomas pagal šio egzamino vykdymo instrukciją ir jos priedus.

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies užduotys rengiamos pagal Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programą. Kandidatų kalbėjimo užduotys bus vertinamos pagal Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo užduočių vertinimo kriterijus.

 • Kiekvienas kandidatas atvyksta į egzamino vykdymo ir vertinimo centrą iki jam paskirto laiko. (informaciją apie tai, kokiame egzamino vykdymo ir vertinimo centre jis laiko egzamino kalbėjimo dalį ir koks laikas jam yra priskirtas turi gauti iš savo mokyklos).
 • Kiekvienas kandidatas, atvykdamas į egzamino vykdymo ir vertinimo centrą, turi su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Egzamino kalbėjimo dalies trukmė vienam kandidatui – iki 35 min., iš jų 15 min. skiriama pasirengti užduočiai atlikti.
 • Į egzamino vykdymo patalpą kandidatus pakviečia lydintis vykdytojas. Kiekvienam kandidatui jis pateikia po išspausdintą užduotį ir atsakymų lapą su užklijuotu kandidato kodu.
 • Kandidatas, gavęs atsakymų lapą, įsitikina, ar ant atsakymų lapo užklijuoto kodo numeris atitinka jo eilės numerį protokole, ir pasirašo ant protokolo abiejų egzempliorių, o atsakymų lape įrašo savo grupės pavadinimą ir eilės numerį iš protokolo. Ši informacija kandidatui bus reikalinga egzamino vertinimo patalpoje – prisistatymui vertintojams.
 • Kandidatai egzamino vykdymo patalpoje ruošiasi individualiai, tarpusavyje nesitaria. Kandidatai gali pasižymėti reikalingas pastabas, kalbėjimo planą atsakymų lape arba pasibraukti jiems reikalingą informaciją užduoties lape.
 • Kandidatai po 15 min., skirtų pasirengti užduočiai atlikti, yra palydimi į egzamino vertinimo patalpą. Kiekvienas kandidatas su savimi nešasi atsakymų lapą ir užduotį.
 • Vertinimo patalpoje kandidatai atsisėda priešais pokalbį palaikantį vertintoją, kuris yra dalyko profesionalus, kompetentingas vertintojas, geranoriškas, pozityvus ir mandagus žmogus.
 • Prieš atliekant egzamino užduotis abiems poros kandidatams yra skiriamos dvi minutės, per kurias jie gali susipažinti tarpusavyje, gali kalbėtis tiek lietuviškai, tiek ta užsienio kalba, kurios egzaminą jie laiko, pasikeisti keliomis mandagumo frazėmis, apsižvalgyti vertinimo patalpoje.
 • Kai pokalbį palaikantis vertintojas paleidžia programą, paruoštą kandidatų atliktims įrašyti ir paprašo kandidatų prisistatyti, abu kandidatai prisistato vienas paskui kitą dar iki užduočių atlikimo pradžios. Prisistatant kandidatai pasako savo grupės pavadinimą ir eilės numerį protokole – pavyzdžiui, grupė B1, eilės numeris protokole 8Kandidatai negali prisistatyti savo vardu ir pavarde.
 • Atliekant pirmąją monologo užduotį, kuriai skirta 3–4 min., kandidatai gali sekti savo kalbėjimo trukmę patalpoje esančiame laikrodyje. Kandidatai turi žinoti, kad jei jie kalba ilgiau nei 4 min., atliekant monologo užduotį, pokalbį palaikantis vertintojas turi teisę nutraukti kandidato atsakinėjimą. Jei kandidatas, atlikdamas monologo užduotį kalba trumpiau nei 3 min., pokalbį palaikantis vertintojas jam turi užduoti papildomus klausimus, paraginti kalbėti.
 • Antrajai dialogo užduočiai atlikti skirta 4–5 min. Pokalbį palaikantis vertintojas dviejų kandidatų pokalbyje nedalyvauja. Bet jei vienas iš poros kandidatų neatvyko į egzamino dalį, likusiam kandidatui dialogo užduotį padeda atlikti pokalbį palaikantis vertintojas.
 • Jei kandidatams atliekant dialogo užduotį, vienas iš kalbančiųjų dėl susijaudinimo negali tęsti pokalbio, pokalbį palaikantis vertintojas turi paraginti kitą poros kandidatą tęsti pokalbį, išsakyti savo poziciją (remiantis pateikta užduotimi). Tokiu atveju toliau kalbantysis kandidatas vertinant gaus visus galimus taškus už kriterijų ,,Sąveika ir lankstumas“, jeigu kandidatas pateikia savo argumentus.
 • Atliekant pirmąją monologo ir antrąją dialogo užduotis galite žvilgtelti kelis kartus į užsirašytą informaciją atsakymų lape ar užduotyje.
 • Kandidatai, baigę kalbėti, savo atsakymų lapus palieka ant pokalbį palaikančio vertintojo stalo, o savo užduotis išsineša.

Sąžiningo elgesio taisyklė:

kandidatas nenusirašinėja, netrukdo kitiems, neįsineša į patalpą mobiliojo ryšio ir kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių. Kandidatas, nusižengęs šiai taisyklei, nutraukia užduoties atlikimą ir šalinamas iš egzamino patalpos.

Linkime sėkmės!