Tinklalapio logotipas
Grįžti

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Mokyklų raida ir aukštos kokybės mokymas gerai gyvenimo pradžiai“
event 2017-10-02 domain Lyderių laikas

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Mokyklų raida ir aukštos kokybės mokymas gerai gyvenimo pradžiai“

Investicijos į žmones, ypač į jaunimą, yra vienas svarbiausių ES prioritetų. 2016 m. gruodžio mėn. Europos Komisija pristatė „Investicijų į Europos jaunimą“ iniciatyvas (COM(2016) 940, 941) pabrėždama, kaip svarbu suteikti jaunimui naujų galimybių. Išreikšta pagrindinė mintis, kad švietimo kokybė turi lemiamą reikšmę jaunimo perspektyvoms ir galimybėms per visą gyvenimą.

Ši iniciatyva pagrįsta Nauja Europos įgūdžių darbotvarke (COM(2016) 381). Švietimui taip pat tenka pagrindinis vaidmuo pagal Europos socialinių teisių ramstį (COM(2017) 250).

Šis komunikatas yra įtrauktas į mokykloms, aukštajam mokslui ir absolventų karjeros stebėjimui skirtų iniciatyvų rinkinį. Jis parengtas atsižvelgiant į 2016 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas (Europos Vadovų Tarybos 2016 m. gruodžio 15 d. priimtos išvados.). Juo pritariama JT darnaus vystymosi tikslui Nr. 4 dėl švietimo (http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/).

Visiems prieinamas aukštos kokybės švietimas padės Europai siekti savo ekonominių ir socialinių tikslų. Mokyklų vaidmuo yra itin svarbus mokymuisi visą gyvenimą, todėl reikia imtis veiksmų gerinant mokyklinio ugdymo kokybę ir rezultatus (Šiame komunikate išdėstyti uždaviniai skirti tiek bendrajam lavinimui, tiek mokykliniam profesiniam mokymui).

Iš dabartinės padėties Europoje aišku, kad dabar ne laikas tenkintis tuo, kas turima. Europos Sąjungoje yra didelė mokyklų ir švietimo sistemų įvairovė; tuo pat metu faktiškai visos valstybės narės susiduria su keliais svarbiausiais sunkumais:

1. Gebėjimų lavinimas mokyklinio ugdymo lygmeniu turi trūkumų.

2. Mokyklinis ugdymas ne visada visiškai atlieka savo paskirtį skatinti lygybę ir socialinį teisingumą.

3. Spartus technologinių ir skaitmeninių pokyčių tempas daro didžiulį poveikį mūsų ekonomikai ir visuomenei, taigi mokyklos turi geriau prisitaikyti prie šios naujos realybės.

Norint įveikti šiuos sunkumus būtinos reformos. Tai yra valstybių narių užduotis, nes jos pačios nustato savo švietimo sistemų sandarą, o problemų sprendimo būdai priklauso nuo nacionalinių, regioninių ir vietos ypatumų.

Savanoriškas bendradarbiavimas turi pridėtinės vertės valstybėms narėms priimant patikima informacija grindžiamus sprendimus.

Yra trys sritys, kuriose reikia imtis veiksmų ir kuriose teikiant paramą Europos lygmeniu galima padėti įveikti minėtus sunkumus:

1. geresnių ir įtraukesnių mokyklų kūrimas;

2. parama mokytojams ir mokyklų vadovams siekiant aukštos kokybės mokymo ir mokymosi ir

3. mokyklinio ugdymo sistemų valdymas, kad jos taptų veiksmingesnės, teisingesnės ir efektyvesnės.

Šiame komunikate nustatyti ES veiksmai kiekvienoje iš šių sričių siekiant padėti valstybėms narėms išspręsti šiuos uždavinius. Europos semestras yra vienas iš pagrindinių reformų veiksnių, visų pirma dėl su švietimu susijusių konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų. ES gali padėti toms valstybėms narėms, kurios nori gauti paramos savo švietimo reformoms. Be to, ES siūlo finansinę ir techninę paramą valstybėms narėms, ypač per „Erasmus+“, Europos struktūrinius ir investicijų fondus ir Paramos struktūrinėms reformoms tarnybą.

Geresnių ir įtraukesnių mokyklų kūrimas

1. Parama visiems moksleiviams ir jų gebėjimų lavinimas.

 • Visi jauni žmonės turi turėti galimybę įgyti visus bendruosius gebėjimus (kompetencijas).
 • Mokymąsi susiejant su gyvenimo patirties įgijimu gaunama geresnių rezultatų.
 • Skaitmeninėmis technologijomis galima gerinti mokymąsi ir padėti mokyklose diegti naujoves.
 • Mokyklos turi padėti visiems moksleiviams ir tenkinti konkrečius jų poreikius.

2. Mokymosi gerinimas atveriant kelius naujų formų bendradarbiavimui

 • Bendradarbiaudamos mokyklos gali gerinti mokymosi patirtį ir rezultatus ir geriau padėti jaunimui įgyti reikalingus gebėjimus.
 • Patyčios, priekabiavimas elektroninėje erdvėje ir smurtas kelia grėsmę vaiko gerovei ir sėkmingai veiklai mokykloje.
 • Vadovaujantis visuminiu požiūriu į mokyklą, gerinami mokymosi rezultatai, didinamas mokymo įtraukumas ir teisingumas.

3. Didinti galimybes gauti ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugas ir gerinti tokių paslaugų kokybę.

 • Aukštos kokybės ankstyvasis ugdymas ir priežiūra yra veiksmingos ir teisingos švietimo sistemos pagrindas.
 • Užtikrinti aukštos kokybės ankstyvojo ugdymo ir priežiūros pasiūlą ir prieinamumą nėra lengva.

Valstybių narių ekspertai ir Europos Komisija kartu nustatė kokybės principus ir penkias pagrindines veiksmų sritis. Jos yra: prieinamumas; darbo jėga; mokymo programa; vertinimas ir stebėsena; valdymas ir finansavimas.

Parama mokytojams ir mokyklų vadovams siekiant aukštos kokybės mokymo ir mokymosi

Siekdama papildyti valstybių narių veiksmus Komisija:

• pasiūlys politikos gairių dėl mokytojų ir mokyklų vadovų karjeros ir profesinio tobulinimosi stiprinant tarpusavio mokymąsi pagal strateginę programą „ET 2020“, šiuo tikslu surengiant ekspertų seminarų ciklą ir susiejant jį su Europos sektoriniu socialiniu dialogu švietimo srityje; 
• paprastins ir gerins galimybes būsimiems mokytojams įgyti praktinės mokymo patirties užsienyjenaudojantis „Erasmus+“ parama; 
• plėtos interneto bendruomenes ir išteklius, skirtus mokyklų profesionalams, įskaitant naujas „eTwinning“ galimybes studijuojantiems mokytojams, interneto tinklus karjerą pradedantiems mokytojams ir jų mentoriams, kursus internetu (įskaitant atvirus masinio nuotolinio mokymo kursus, MOOC), keitimąsi geriausia patirtimi tarp pirminio mokytojų rengimo teikėjų ir skaitmeninės kompetencijos sistemą, siekiant remti mokytojų savarankiško įsivertinimo ir tobulinimosi pastangas; 
• toliau kurs sąsajas su EBPO siekdama rengti bendrus palyginamus duomenis apie mokyklų darbuotojus, įskaitant efektyvesnį bendrą duomenų apie mokytojus ir mokyklų vadovus rinkimą tinkle „Eurydice“ ir EBPO.

1. Mokytojo karjeros patrauklumo didinimas

 • Aukštos kvalifikacijos, motyvuoti ir vertinami mokytojai yra būtini siekiant aukštos kokybės švietimo.
 • Aukštos kvalifikacijos, motyvuoti ir vertinami mokytojai yra būtini siekiant aukštos kokybės švietimo.
 • Darbo užmokestis, darbo sutartys ir aiškios karjeros perspektyvos yra svarbūs dalykai, nuo kurių priklauso šios profesijos patrauklumas.

2. Mokytojas – tai profesija per visą karjerą besimokantiems, kolektyve dirbantiems žmonėms

 • Reikia skirti daugiau dėmesio mokytojų išsilavinimo kokybei.
 • Mokytojams reikia specialios paramos pradiniuose jų karjeros etapuose.
 • Gerų rezultatų pasiekia tie mokytojai, kurie bendradarbiauja.
 • Bendradarbiavimui palanki aplinka ir skaitmeninės technologijos gali pagerinti mokytojų mokymąsi.

Pagal „Erasmus+“ ES remia mokyklų darbuotojų profesinį tobulinimąsi. Dotacijas gali gauti studijuojantys mokytojai, dirbantys mokytojai ir mokyklų vadovai, norintys dalyvauti mokymo kursuose, mokomojoje praktikoje mokyklose ar stebėti kitų darbą kitoje šalyje. Pagal „eTwinning“ ES skatina savanorišką mokytojų bendradarbiavimą ir tarpusavio mokymąsi per kursus internetu ir bendrus mokymo renginius.

3. Parama vadovavimui mokyklai

 • Efektyvus vadovavimas mokyklai teigiamai veikia mokinių pasiekimus, mokymo kokybę ir personalo motyvaciją.
 • Didesnė mokyklų autonomija lemia didesnę mokyklų vadovų atsakomybę daugelyje valstybių.

Mokyklinio ugdymo sistemų valdymas, kad jos taptų veiksmingesnės, teisingesnės ir efektyvesnės

Siekdama papildyti valstybių narių veiksmus Komisija:

• remsis esamu bendradarbiavimu, be kita ko, dėl įgūdžių lavinimo strategijų ir mokyklų išteklių, pradės techninės paramos pagal poreikius programą, bendradarbiaudama su EBPO, siekdama padėti valstybėms narėms, kurios savo noru prašo pagalbos, planuoti ir vykdyti didelio masto mokyklinio ugdymo reformas. Paramą galėtų teikti Komisijos tarnybos, įskaitant Paramos struktūrinėms reformoms tarnybą, taip pat būtų galima naudotis ES finansavimo priemonėmis (tokiomis kaip Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir „Erasmus+“); 
• pasiūlys parengti bendrą ataskaitą dėl mokyklinio ugdymo išlaidų veiksmingumo ir efektyvumo, į šį darbą įtraukiant atitinkamus Tarybos komitetus ir Komisijos tarnybas. Tai bus grindžiama kartu su EBPO atliekamu darbu ir bus galima parengti politikos gaires dėl investicijų į mokyklinį ugdymą, palaikant partnerystės ryšius su susidomėjusiomis ES valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais; 
• kartu su ES valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais parengs tikslines politikos gaires dėl kokybės užtikrinimo tarpusavio konsultavimu ir tarpusavio mokymusi.

1. Mokyklų ištekliai: pakankamas ir efektyvus investavimas į juos

 • Europoje yra didelė švietimo sistemų, kultūrų ir aplinkybių įvairovė, tačiau joje kyla panašių valdymo bei finansavimo problemų.
 • Ypač svarbu kuo geriau panaudoti ribotus išteklius gerinant visų mokinių mokymosi rezultatus.

2. Savarankiškumas kartu su kokybės užtikrinimu

 • Derinant mokyklos autonomiją ir atskaitomybę reikalingos tvirtos, tačiau lanksčios kokybės užtikrinimo sistemos
 • Jei būtų sukurtos kiekybiniams ir kokybiniams duomenims tvarkyti tinkamos priemonės ir procesai, kokybės užtikrinimas pagerėtų.

Tolesni veiksmai:

 • Švietimo gerinimas yra vienas iš pagrindinių dalykų Komisijos iniciatyvoje „Investicijos į Europos jaunimą.
 • Pagrindinis Europos ateities rūpestis yra pasiekti, kad aukštos kokybės švietimas taptų tikrove visiems jauniems žmonėms.
 • Bus dirbama remiantis bendru įsipareigojimu.

Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Mokyklų raida ir aukštos kokybės mokymas gerai gyvenimo pradžiai“ anglų ir lietuvių kalbomis – „Lyderių laiko“ svetainės skyriuje „ES dokumentai“.