Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kvietimas dalyvauti projekto „Tęsk“ atrankoje pedagogams įgyti papildomų dalykinių kompetencijų / kvalifikacijų ir norintiesiems įgyti pedagogo kvalifikaciją
event 2018-05-22 domain Ugdymo plėtotės centras

Kvietimas dalyvauti projekto „Tęsk“ atrankoje pedagogams įgyti papildomų dalykinių kompetencijų / kvalifikacijų ir norintiesiems įgyti pedagogo kvalifikaciją

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“ (toliau – projektas), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, kartu su projekto partneriais (Kauno technologijos universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių universitetas, Vilniaus kolegija, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas) numato vykdyti pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykines ar pedagoginės specializacijos kompetencijas ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju / pedagogu. Kandidatai į tikslines (pagal dalykus, pedagoginę specializaciją) programas bus atrenkami, atsižvelgiant į regioninius poreikius.

Šiuo kvietimu kviečiame dalyvauti atrankoje tuos pareiškėjus, kurie norėtų studijuoti šiose aukštosiose mokyklose: Kauno technologijos universitete, Mykolo Romerio universitete, Vilniaus universitete. Studijuoti Lietuvos edukologijos universitete kviesime vėliau, o likusios aukštosios mokyklos (Šiaulių universitetas, Vilniaus kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas) atrankas į studijas vykdys patys.

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus ir suinteresuotus asmenis teikti paraiškas ir dalyvauti atrankoje.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams:

 • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • pareiškėjo motyvacija (paraiškoje turi būti suformuluoti esminiai motyvai dalyvauti papildomo dalyko studijose ar įgyti pedagoginę kvalifikaciją).

Reikalavimai pareiškėjams, norintiems įgyti pedagogo kvalifikaciją:

 • pareiškėjas yra baigęs ar bebaigiąs „Renkuosi mokyti“ programą ir dirba mokykloje;
 • pareiškėjas turi gamtos, tiksliųjų mokslų sričių, inžinerinį išsilavinimą ir dirba arba ketina dirbti mokykloje;
 • pareiškėjas yra dirbantis ar baigęs tarnybą krašto apsaugos ar vidaus reikalų sistemose, ketinantis dirbti švietimo įstaigoje;
 • pareiškėjas dirba mokytoju valstybinėje, savivaldybės ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas, tačiau neturi pedagogo kvalifikacijos. Pirmumas bus teikiamas kandidatams, dirbantiems valstybinėje ugdymo įstaigoje.
 • darbdavio rekomendacija (dirbančiam mokykloje). Pirmumas bus teikiamas tiems kandidatams, kurie pateiks švietimo įstaigos / švietimo skyriaus vadovo rašytinį įsipareigojimą užtikrinti mokytojo darbo krūvį pagal įgytą kompetenciją / kvalifikaciją.

Reikalavimai pareiškėjams, norintiems įgyti papildomą dalykinę kompetenciją (ir teisę dėstyti papildomą dalyką) ar kvalifikaciją:

 • pareiškėjas dirba mokytoju valstybinėje, savivaldybės ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir nori įgyti papildomą dalykinę kompetenciją / kvalifikaciją šiose srityse:
 • gamtos mokslų (fizika, chemija);
 • tiksliųjų mokslų (matematika, informatika);
 • ikimokyklinio ugdymo;
 • pradinio ugdymo;
 • darbdavio rekomendacija (dirbančiam mokykloje). Pirmumas bus teikiamas tiems kandidatams, kurie pateiks švietimo įstaigos / švietimo skyriaus vadovo rašytinį įsipareigojimą užtikrinti mokytojo darbo krūvį pagal įgytą kompetenciją / kvalifikaciją;
 • pirmumas bus teikiamas dirbantiesiems pagal vieną iš pirmiau išvardytų kvalifikacijų ir dirbantiems valstybinėje ugdymo įstaigoje.

Dokumentų pateikimas

 • Užpildyta paraiškos forma (elektroniniu paštu atsiųstas skenuotas jos variantas, pasirašytas pareiškėjo).
 • Darbdavio rekomendacija (elektroniniu paštu atsiųstas skenuotas jos variantas, pasirašytas pareiškėjo darbdavio).
 • Paraiškas pateikti iki2018 m.birželio 8 d. imtinai elektroniniu paštu TeskStudijos@upc.smm.lt.
 • Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

Rezultatų paskelbimas

Atranką į mokymus vykdo Ugdymo plėtotės centras ir projekto partneriai (Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universitetas). Apie atrankos rezultatus Ugdymo plėtotės centras per 15 darbo dienų po atrankos įvykdymo informuos atrinktus dalyvius elektroniniu paštu (nurodytu registracijos formoje).

 • Ugdymo plėtotės centras, patikrinęs paraišką, gali pareikalauti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius paraiškoje pateiktą informaciją.

Paraiška, pateikta po Ugdymo plėtotės centro nurodyto termino pabaigos, jei nevyks papildoma atranka, nebus priimta.

Paraiškos, pateiktos nesilaikant šiame skyriuje nustatytų reikalavimų arba nevisiškai užpildytos, nebus vertinamos.

Detalesnė informacija:
Projektas „Tęsk“
Kauno technologijos universitetaskontaktinis asmuo, atsakingas už šių studijų koordinavimą: Lina Vosyliūtė, el. pašto adresas pedagogikos.studijos@ktu.lt, tel. +370 37 300 124
Mykolo Romerio universitetaskontaktiniai asmenys, atsakingi už šių studijų koordinavimą: Romas Prakapas, el. pašto adresas prakapas@mruni.eu, tel. +370 618 62 544; Živilė Barkauskaitė, el. pašto adresas zivile.barkauskaite@mruni.eu, tel. +370 698 01 515
Vilniaus universitetaskontaktinis asmuo, atsakingas už šių studijų koordinavimą: Rūta Bružienė, el. pašto adresas edukologija@fsf.vu.lt, tel. +370 5 266 7625

Paraiškos forma pridedama:

 
Rita Baškienė
Ugdymo plėtotės centro
projekto „Tęsk“ metodininkė
El. pašto adresas TeskStudijos@upc.smm.lt
Tel. +370 5 210 9829