Tinklalapio logotipas
Grįžti

Mokyklų tobulinimo centro seminaras „Individualios mokinių pažangos stebėjimo sistemos kūrimas mokykloje“
event 2017-10-20 domain Lyderių laikas

Mokyklų tobulinimo centro seminaras „Individualios mokinių pažangos stebėjimo sistemos kūrimas mokykloje“

Programa parengta atsižvelgiant į ugdymo aktualijas ir reglamentuojančius dokumentus – Geros mokyklos koncepciją, Bendrųjų ugdymo planų rekomendacijas, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašą, 2017-2018 m.m. – artimiausio laikotarpio – bendrojo ugdymo tikslus, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetus. Seminaro dėmesio centre – individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas.

Uždaviniai:

  1. Aptarti pažangos sampratą ir ją lemiančius veiksnius.
  2. Išanalizuoti Geros mokyklos koncepcijos ir Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodikos nuostatas/rodiklius, skirtus mokinio ir mokyklos pažangai identifikuoti.
  3. Aptarti veiksmingus, akademinę ir neakademinę mokinių pažangą skatinančius ugdymo būdus.
  4. Aptarti praktinius pažangos stebėjimo sistemos kūrimo veiksmus ir jų tarpusavio dermę.

Plėtojamos kompetencijos:

Mokinių pažinimo, jų pažangos pripažinimo, vertinimo kompetencijos, ugdomas sisteminis, kritinis ir kūrybinis mąstymas.

Dalyviai:

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, skyrių vedėjai, mokytojai

Turinys:

Seminaro programos pristatymas, aktualumas, dalyvių lūkesčiai Pažangos matavimo samprata šiuolaikiniame ugdyme Pažangos stebėjimas ir skatinimas: metodai, būdai, užduotys Pažangos stebėjimo praktika. Sistemos kūrimas mokykloje Seminaro apibendrinimas ir vertinimas Darbo metodai Individualus ir grupių darbas, diskusija, šaltinių analizė

Serminaro lektorė Olivija Saranienė, ŠMM ŠAC įgyvendinamo projekto „Lyderių laikas3“ ekspertė, savivaldybių kuratorė, turinti ilgametę sėkmingo pedagoginio ir vadybinio darbo patirtį, švietimo konsultantė, lektorė, vadovaujančioji mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja.

Data ir vieta
2017 m. spalio 26 d. 12.00–16.40 val., Mokyklų tobulinimo centras, Vilniaus g. 39, Vilnius, LT-01119, Lietuva.

Registracija ir kaina
Užpildyti registracijos duomenis ir patvirtinti dalyvavimą renginyje galima tik prisijungus prie svetainės
Seminaro kaina dalyviui - 45 € (apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų grynaisiais arba pavedimu). Apmokėti galima po seminaro.

Seminaro dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

Išsamesnė informacija
Daugiau infomacijos galite rasti: https://www.mtc.lt/lt/renginiai/427/individualios-mokiniu-pazangos-stebejimo-sistemos-kurimas-mokykloje

MTC inf.

MTC2015