Tinklalapio logotipas
Grįžti

Mokyklų tobulinimo centro seminaras „Vadybiniai aspektai organizuojant pamokos, mokytojų ir mokyklos įsivertinimą ir pažangos matavimą“
event 2017-11-02 domain Lyderių laikas

Mokyklų tobulinimo centro seminaras „Vadybiniai aspektai organizuojant pamokos, mokytojų ir mokyklos įsivertinimą ir pažangos matavimą“

Valstybinė 2013-2022 m. švietimo strategija (VŠS) numato 4 pagrindinius tikslus švietimui plėtoti: profesionalūs mokytojai; duomenų analize ir įsivertinimu grįsta švietimo kokybės kultūra; palankiausios galimybės mokiniams išskleisti individualius gebėjimus ir sąlygų mokytis visą gyvenimą sudarymas. Visi tikslai yra integraliai susiję su vadybiškai organizuotu mokytojų profesinės veiklos tobulinimu, su mokyklos pažangos matavimu (VŠS rodiklis).

Geros mokyklos koncepcija (2015) akcentuoja prasmės ir sėkmės kryptį šiuolaikinio mokymosi paradigmoje. Mokymasis mokykloje yra ne tik mokinių, bet ir mokytojų veiklos pagrindas. Mokytojų mokymosi kryptis nusako gaunamas grįžtamasis ryšys iš mokinių ir kolegų, šio ryšio refleksija ir tuo pagrindu efektyvinama metodinė mokytojų veikla mokykloje.

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, įsivertinimo metodika (2016) numato visų mokyklos bendruomenės narių suasmenintą dalyvavimą siekiant kokybės: savosios veiklos kokybės atsakinga siekiamybė yra kiekvieno mokyklos profesinės bendruomenės nario prievolė.

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas (2015), remdamasis Geros mokyklos koncepcijos postulatais, nusako bendrojo ugdymo tobulinimo kryptis, numato ugdymo programų kokybės užtikrinimą.

Mokyklos formaliesiems ir neformaliesiems lyderiams kyla vadybinis iššūkis suderinti tarpusavyje nacionalinių švietimo tikslų, išdėstytų išvardintuose dokumentuose, raišką ir vykdymą savo ugdymo įstaigoje.

Seminaro dalyviai aptars svarbiausius minėtų dokumentų įgyvendinimo mokyklose aspektus, sumodeliuos kokybei užtikrinti ir tobulinti naudojamus grįžtamojo ryšio variantus; išsiaiškins mokytojų metodinės veiklos efektyvinimo galimybes.

Uždaviniai:

  • Palyginti ir nustatyti ryšius tarp Geros mokyklos koncepcijos, įsivertinimo rodiklių ir Pradinio, pagrindinio, vidurio ugdymo programų aprašo; gebėti remtis šių dokumentų teiginiais planuojant ugdymo procesą.
  • Sumodeliuoti kokybei užtikrinti ir tobulinti naudojamus grįžtamojo ryšio variantus atsakingųjų už ugdymo kokybę mokykloje.
  • Pristatyti ir įvertinti mokytojų kolegialaus mokymosi įtaką mokinių mokymosi pažangai.
  • Aptarti galimus mokyklos kaip organizacijos pažangos skelbimo būdus.

Plėtojamos kompetencijos

Dalyviai

Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai, jų pavaduotojai, mokyklų struktūrinių padalinių skyrių vedėjai.

Turinys:

  • Geros mokyklos koncepcijos ir įsivertinimo / išorinio vertinimo rodiklių ir pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo teiginių sąsajos.
  • Rodiklių turinio atskleidimas planuojant ir organizuojant pamokas, ugdomąją veiklą.
  • Suasmenintas įsivertinimas: mokinys – mokytojas – mokytojų komanda – mokyklos vadovas; kolegialus grįžtamasis ryšys kaip mokytojų mokymosi metodas. www.iqesonline.lt instrumentų panaudojimas, duomenų interpretavimas.
  • Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai.
  • Mokyklos pažangos aprašymas ir skelbimas.

Darbo metodai

Įtraukiančiosios paskaitos elementai, bendradarbiavimas mokymosi grupelėse.

Seminaro lektorė Laima Gudaitė – NMVA mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja, NMVA ES SF projektinių veiklų koordinatorė (įsivertinimo ir tobulinimo IQESonline sistemos pritaikymas Lietuvos mokykloms), NMVA projekto „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“ vykdytoja ir šio projekto patirties leidinio sudarytoja. Kelis dešimtmečius dirbusi bendrojo ugdymo mokykloje mokytoja, direktore.

Data ir vieta 
2017 m. lapkričio 9 d. 12.00–16.40 val., Mokyklų tobulinimo centras, Vilniaus g. 39, Vilnius, LT-01119, Lietuva.

Registracija ir kaina 
Užpildyti registracijos duomenis ir patvirtinti dalyvavimą renginyje galima tik prisijungus prie svetainės
Seminaro kaina dalyviui - 45 € (apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų grynaisiais arba pavedimu). 
Apmokėti galima po seminaro.

Seminaro dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

Išsamesnė informacija 
Daugiau infomacijos galite rasti čia.