Tinklalapio logotipas
Grįžti

Viešosios konsultacijos „Kaip įgyvendinsime Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą mokyklose?“
event 2017-06-12 domain Ugdymo plėtotės centras

Viešosios konsultacijos „Kaip įgyvendinsime Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą mokyklose?“
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2017 m. gegužės 23–25 d. organizavo viešąsias konsultacijas „Kaip įgyvendinsime Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą mokyklose?“. Viešųjų konsultacijų tikslas – aptarti atnaujintos Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos (toliau – programa) įgyvendinimo mokyklose galimybes ir bendradarbiavimo kelius, įtraukiant mokyklos, vietos bendruomenes ir kitas suinteresuotąsias šalis. Į konsultacijas buvo kviečiamos savivaldybių 6–7 asmenų komandos. Jas sudarė bendrojo ugdymo mokyklų administracijos atstovai ir mokytojai, savivaldybės administracijos švietimo padalinio ir Visuomenės sveikatos biuro atstovai, tėvai. Viešosios konsultacijos vyko Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Iš viso jose dalyvavo 297 asmenys.

Pirmoje konsultacijos dalyje Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos rengėjai pristatė programos paskirtį, tikslus ir siekius. Tikimasi, jog atnaujinta programa padės pedagogams planuoti, organizuoti ugdymo procesą bei įgyvendinti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos tikslus, mokiniai įgis gebėjimų ir gaus mokslu grįstų žinių ir supratimą apie sveikatą, šeimą, lytiškumą, o tėvai įsitrauks į ugdymo procesą ir bendradarbiaus su mokykla.

Antroje konsultacijos dalyje dalyviai, dirbdami grupėmis, ieškojo atsakymo, kaip įgyvendinsime šią programą mokykloje. Dalyviai, analizuodami esamą situaciją mokyklose, aptardami, kaip ugdoma sveikata ir sveika gyvensena šiuo metu, nustatė savo mokyklos stiprybes ir problemines sritis, išskyrė prioritetinius veiksmus, dalijosi savo įžvalgomis, idėjomis ir siūlymais. Siekiant, kad mokykla sėkmingai įgyvendintų Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, dalyviams buvo pristatyta parengta programos įgyvendinimo veiksmų atmintinė ir pristatyti galimi įgyvendinimo modeliai. Toliau, dirbant darbo grupėmis, buvo planuojama, kaip organizuoti formaliojo ir neformaliojo sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai ugdymo procesą, kokių veiksmų imtis, kad būtų sėkmingai įgyvendinta programa mokykloje ir pasiekti numatyti tikslai. Darbo grupės sutarė, kad, norint veiksmingai įgyvendinti programą, reikia: atlikti savo mokyklos poreikių analizę, įsivertinti turimus išteklius, apsvarstyti ir pasirinkti galimą programos įgyvendinimo būdą ir jį įforminti mokyklos ugdymo plane, suburti komandą ir išsirinkti koordinatorių, periodiškai organizuoti poreikių refleksiją ir įsivertinimą, numatyti tobulinimo žingsnius. Reflektuodami konsultacijas dalyviai išsakė, su kokiomis problemomis susiduria mokytojai, socialiniai pedagogai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, kokios pagalbos jiems reikia – mokymo metodinės medžiagos, kvalifikacijos tobulinimo kursų. Daugiau dėmesio tam turėtų skirti mokyklų administracija, savivaldybių specialistai. Vieningai buvo pritarta, kad svarbiausias sėkmingo programos įgyvendinimo veiksnys – sveikas mokytojo ir klasės santykis, sutelktinis bendruomenės darbas.

Atsižvelgdamas į viešųjų konsultacijų dalyvių poreikius, Ugdymo plėtotės centras 2017 m.birželio 19–22 d. įtraukė mokymus „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybės“, skirtus bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokytojams, į vasaros kursų programą. Kursai nemokami. Jie vyks Klaipėdos turizmo mokykloje (Taikos pr. 69, Klaipėda).

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos metodinę medžiagą mokytojui rasite informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ adresu https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/slrus/med=146 

Regina Žukienė
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė