Tinklalapio logotipas
Grįžti

5–10 klasių istorijos vadovėlių užduotys: ar padeda jos mokiniams „atrasti istoriją“?
event 2015-06-26 domain Ugdymo plėtotės centras

5–10 klasių istorijos vadovėlių užduotys: ar padeda jos mokiniams „atrasti istoriją“?

5–10 klasių istorijos vadovėlių užduotys: ar padeda jos mokiniams „atrasti istoriją“?

2013–2014 m. buvo atlikta 5–10 klasių istorijos vadovėlių užduočių analizė. Tyrėjų grupė siekė įvertinti 5–10 klasių istorijos vadovėlių užduočių tinkamumą ugdyti(s) mokinių istorijos pasiekimus, apibrėžtus 2008 m. Bendrosiose programose. Tyrimo metu buvo išanalizuoti 22 istorijos vadovėliai, kurie buvo parengti arba atnaujinti pagal šiuo metu galiojančias istorijos Bendrąsias programas (2008 m.) ir informacija apie juos paskelbta Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir kitų mokymo priemonių duomenų bazėje.

Gauti tyrimų duomenys atskleidė, kad nagrinėtuose Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos 5–10 klasių istorijos vadovėliuose autoriai pateikia įvairaus pobūdžio užduotis, kurios yra skirtos padėti mokiniams įgyti istorijos žinių ir ugdyti(s) supratimą, skatina žinias taikyti praktikoje arba spręsti problemas. Tačiau daugiau negu pusė užduočių reikalauja iš mokinių žinių ir supratimo apie vadovėlyje aprašomas istorines asmenybes, įvykius ar reiškinius. Šios užduotys dažniausiai reikalauja įvardinti, nurodyti ar apibūdinti vadovėlyje aprašytus istorijos įvykius, reiškinius ar procesus. Apie ketvirtadalis nagrinėtų istorijos vadovėlių užduočių yra skirtos ugdyti(s) mokinių gebėjimus taikyti istorijos žinias praktikoje, t. y. nagrinėti vadovėliuose pateiktą medžiagą, ją apibendrinti, lyginti tarpusavyje istorijos įvykius, reiškinius ar procesus, nustatyti jų priežastis, padarinius, pateikti istorijos įvykių ar reiškinių vertinimus ir kt. Vadovėliuose mažai pateikta užduočių, kurios skirtos aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdytis.

Analizuojant 5–10 klasių istorijos vadovėlių užduočių pritaikymą ugdyti(s) istorijos gebėjimus, apibrėžtus 2008 m. Bendrosiose programose, pastebėta, kad daugiau negu pusė užduočių skirta ugdyti(s) istorinės raidos supratimo gebėjimus, 39,3 proc. – istorijos tyrimo ir interpretavimo bei 4,7 proc. – istorijos orientavimosi istoriniame laike ir erdvėje gebėjimus.

Netolygumas tarp užduočių, kurios skirtos ugdyti(s) istorijos pasiekimus, pastebėtas 5–8 klasių vadovėliuose. 5–6 klasių vadovėliuose daugiau negu pusė užduočių yra skirta ugdyti(s) mokinių istorinės raidos supratimo gebėjimus. 7–8 klasių vadovėliuose šiuos gebėjimus padedančių ugdytis(s) užduočių yra apie 50 procentų. Tačiau abiejų klasių vadovėliuose pateikta mažiausiai užduočių, skirtų ugdyti(s) orientavimosi istoriniame laike ir erdvėje gebėjimus.

Rengiant naujus ir atnaujinant bendrojo ugdymo mokykloje naudojamus istorijos vadovėlius, autoriai turėtų sudaryti galimybes mokiniams tolygiau ir nuosekliau ugdyti(s) Bendrosiose programose apibrėžtus istorijos pasiekimus, pritaikyti užduotis istorijos mokymuisi, kurį tyrinėtojai apibrėžia kaip procesą, kuriame mokiniai skatinami „atrasti istoriją“ ir kurti istorinį pasakojimą.

Pastebėta, kad 5–10 klasių istorijos vadovėliuose vyrauja tradicinis vadovėlio medžiagos struktūravimo modelis, kai pirma pateikiama visa su nagrinėjama tema susijusi informacija ir tik po to užduotys medžiagai nagrinėti. Dažniausiai užduotys pateikiamos nagrinėjamų temų pabaigoje ir tik ketvirtadalis užduočių yra pačioje temoje, kurios reikalauja išnagrinėti atskirus temoje pateikiamos medžiagos fragmentus. Istorijos vadovėliuose daugiausia pateikta užduočių, kurios reikalauja kartu nagrinėti autorinį tekstą ir papildomą medžiagą. Mažai pateikta užduočių, kurios reikalauja atskirai nagrinėti papildomą tekstinę ir vaizdinę medžiagą, arba, norint jas atlikti, reikia naudotis papildomais, ne vadovėlyje pateiktais informacijos šaltiniais.

Vadovėlių autoriai, kurdami naujas vadovėlių / vadovėlių komplektų koncepcijas, modelius ir juos bandydami įgyvendinti praktikoje, pirmiausiai turėtų apsibrėžti numatomą užduočių sistemą, kuri vadovėlyje padėtų siekti dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymosi bei taptų šerdimi atrenkant, struktūruojanti ir pateikiant mokomąją medžiagą.

„5–10 klasių istorijos vadovėlių užduočių tinkamumas mokinių istorijos pasiekimams, apibrėžtiems bendrosiose programose, ugdyti(s)“ tyrimo ataskaita 2015-06-26

dr. Linas Jašinauskas,

Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkas