Tinklalapio logotipas
Grįžti

Metodinėse dienos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo specialistai gilinosi į mokinių mokymosi gerinimo temą, išskirdami skaitymo gebėjimų svarbą
event 2015-08-28 domain Ugdymo plėtotės centras

Metodinėse dienos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo specialistai gilinosi į mokinių mokymosi gerinimo temą, išskirdami skaitymo gebėjimų svarbą

Rugpjūčio 27 dieną Ugdymo plėtotės centre toliau vyko metodinių dienų ciklas „Mokinių mokymosi gerinimas: ką galime padaryti?“, skirtas savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistams. 

Ketvirtoji diena buvo skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams. Dienos tema – „Kalbinių gebėjimų ugdymo gerinimas ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame mokykliniame amžiuje“.

Saulėtą ketvirtadienį visus susirinkusius sveikino Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis. Linkėdamas ne tik gerų mokslo metų, bet ir prasmingos dienos, direktorius kvietė bent jau šiandien rečiau vartoti jungtuką „bet“, kuris neretai gali užgesinti pačią genialiausią idėją ar įkvėpimą. Kokybiško ankstyvojo ir pradinio ugdymo(si) svarbą savo pranešime atskleidė Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento vyriausioji specialistė, atliekanti Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėjos funkcijas, Laimutė Jankauskienė. Prelegentė taip pat pasidžiaugė, kad dėmesį skaitymo svarbai atskleidžia ir įvairios gražios iniciatyvos, kuriose gausiai dalyvauja visa Lietuvos visuomenė. Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Egidija Nausėdienė, kalbėdama apie pradinio ugdymo siekiamybę, realybę ir galimybes, ne tik žaismingai provokavo auditoriją klausimais: „Ar pradinė mokykla turėtų būti tokia, kokia yra, ar kitokia?“, bet ir pristatė numatomą sisteminę pagalbą, kuri pasireikštų per programų naujinimą, metodinės pagalbos mokytojams ir ugdymo priemonių mokiniams rengimą, taip pat buvo pabrėžtas siekis griežtinti vadovėlių vertinimo tvarką. Utenos Švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė savo pranešime atskleidė sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymo ikimokykliniame amžiuje ypatumus, kalbėjo apie „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo“ ir „Ikimokyklinio ugdymo metodinių rekomendacijų“ paskirtį ir panaudojimą ugdymo procese. Apie komunikavimo kompetencijų ugdymą priešmokykliniame amžiuje kalbėjo praktikė, Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ pedagogikos centro direktorė Regina Beinorienė. Pakvietusi žaismingai mankštai Ugdymo plėtotės centro metodininkė Marija Bareikienė kalbėjo apie pradinių klasių mokinių skaitymo gebėjimų gerinimą, pristatė kai kurias skaitymo strategijas, pabrėžė svarbiausius bendrosios lietuvių kalbos programos pradiniam ugdymui projekto akcentus.

Po pertraukos darbas vyko dviejose sekcijose:

  • Pradinis ugdymas

  • Jonavos Panerio pradinės mokyklos mokytoja ekspertė Nomeda Kasperavičienė ir NEC metodininkė Nadia Venskuvienė praktiškai siūlė susipažinti ir išbandyti efektyvius skaitymo gebėjimų ugdymo metodus.

    Diskutuodami grupėse, pradinio ugdymo mokytojai vieningai sutarė, kad daugiausia sunkumų mokinių skaitymo ugdymo srityje kyla dėl skirtingų gebėjimų vaikų ir dėl vaikų, atėjusių į mokyklą su labai skirtingais skaitymo įgūdžiais (galima priskaičiuoti net iki keturių „lygių“ vaikų vienoje klasėje), taip pat buvo paminėtas gražių, šviesių, įkvepiančių tekstų trūkumas, kuomet mokytojai skiria daug brangaus laiko, o neretai patiria ir finansinių išlaidų, ieškodami ir daugindami darbui klasėje reikalingą medžiagą. Atsakydami į klausimą „Kokie prioritetiniai darbai turėtų būti atlikti gerinant mokinių skaitymo pasiekimus“ susirinkę pedagogai buvo itin savikritiški: turime labai daug dirbti papildomai. Taip pat buvo pabrėžta, kad labai svarbi dermė tarp perėjimo iš ikimokyklinio ugdymo į pradinį. Taip pat gimė idėja steigti neformalų „Tekstų banką“, kuriame mokytojais dalintųsi įdomesniais tekstais, naudojamais darbui klasėje.

  • Ikimokyklinis ugdymas

  • Gerąja patirtimi dalinosi Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė Sigita Balčiūnienė, ne sykį savo pranešime prabrėždama, kad pokytis ateina tik visiems bendrai sutarus ir kantriai bei nuosekliai dirbant numatyta kryptimi ne vienerius metus. Diskusijų grupėse dalyviai pabrėžė įvairias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio aktualijas: sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymą, ankstyvojo ugdymo svarbą bendrai vaiko ateičiai, ugdymo proceso planavimą iš vaiko pozicijos, visi dalyviai vieningai minėjo individualaus vaiko pažinimo svarbą. Tarp galimų sprendimo būdų, kaip pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę, buvo siūloma stengtis kuo daugiau vaikų įtraukti į institucinį ugdymąsi. Didelės įtakos turi ir pačių pedagogų (pa)rengimas, kuris turėtų būti labiau orientuotas į praktinę veiklą. Nemažiau svarbūs ir savivaldybių padalinių, įstaigos vadovų lankstumas bei turima kvalifikacija ir kompetencijos. Minėtiems sprendimo būdams įgyvendinti dalyviai siūlė glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje, burtis į komandas, aktyvinti metodines veiklas, dalintis gerąja patirtimi, apsišarvuoti kantrybe ir neskubant, žingsnis po žingsnio, drąsiai ir su noru keistis, eiti pirmyn.

Primename, kad tie pedagogai, kurie negalėjo dalyvauti šių metų metodinių dienų atidaryme, akimirkas iš metodinių dienų atidarymo jau netrukus galės išvysti „Mokytojo TV“. Pasibaigus metodinėms dienoms bus parengtas leidinys su aktualiais lektorių pranešimais.

Ugdymo plėtotės centro informacija