Tinklalapio logotipas
Grįžti

Įvyko pirmasis projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ partnerių susitikimas
event 2015-11-17 domain Ugdymo plėtotės centras

Įvyko pirmasis projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ partnerių susitikimas
2015 m. lapkričio 2–7 dienomis vyko Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo Erasmus + strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo švietimo atstovai iš aštuonių šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos. Susitikimo metu partneriai lankėsi Ugdymo plėtotės centre, Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, Robotikos mokykloje, parodoje „Mokykla 2015“. Ugdymo plėtotės centre dalyviai susipažino su Centro veikla bei aplinka, Problemų sprendimo bendradarbiaujant įrankį pristatė vienas jo kūrėjų – Vilniaus licėjaus informacinių technologijų mokytojas Bronius Skūpas. Vilniaus jėzuitų gimnazijoje su gimnazijos veikla, ugdymo ypatumais projekto partnerius supažindino direktoriaus pavaduotojas ugdymui Paulius Mieželis, praktinį STEAM mokymą ir mokymąsi demonstravo ir patirtimi dalijosi technologijų mokytojas Marius Narvilas. Robotikos mokykloje kartu su mokiniais projekto dalyviai buvo įtraukti į kūrybines praktines veiklas: programavo, modeliavo, konstravo robotus. Užsienio partnerius sužavėjo parodoje „Mokykla 2015“ vykę renginiai, diskusijos, STEAM konferencija.

Tarptautinio susitikimo dalyviai diskutavo apie XXI a. mokytojui ir mokiniui reikalingas kompetencijas, vienodino požiūrius ir supratimą apie inovacijas ugdyme, įrodymais grįstą mokymą ir mokyklų veiklos kokybės gerinimą, vadybą ir mentorystę, imersinį bei integruotą (paremtą tarpdalykine integracija, STEM) patyriminį mokymą ir mokymąsi, mobiliųjų įrenginių ir skaitmeninių mokymo priemonių taikymą ugdyme, kūrybiškumo ugdymą, problemų sprendimą bendradarbiaujant. Partneriai dalijosi gerąja patirtimi siekiant mokinių pasiekimų gerinimo, atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymosi poreikius, taip pat susitarė dėl vykdomų projekte veiklų ir jų rezultatų, atsakomybių įgyvendinant projektą.

Pagrindinis dėmesys projekte, vyksiančiame dvejus metus, skiriamas naujų ir inovatyvių mokymo, mokymosi ir vertinimo formų paieškai, naujiems ugdymo metodams ir programoms, pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, o taip pat numatoma plėtoti integruoto mokymo, paremto problemų sprendimu bendradarbiaujant, įgūdžius; konsultuoti mokytojus, kaip skatinti mokinių aistrą mokymuisi, tyrinėjimui, gebėjimams atrasti ir patirti pažinimo džiaugsmą, skatinti domėjimąsi STEM ir technine kūryba, ugdyti loginio ir kritinio mąstymo įgūdžius, problemų sprendimo bendradarbiaujant, mokėjimo mokytis, kūrybingumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas.

Bendradarbiaujant visiems partneriams bus sukurta ir akredituota 40 valandų 4 modulių kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams bei jos turinys, gerosios patirties siekiant aukštesniųjų mokymosi pasiekimų rinkinys, kurį sudarys ne mažiau kaip 10 pavyzdžių: pamokų/projektų scenarijai, planai ir jiems įgyvendinti reikalingi resursai (užduočių lapai, dalijamoji ir vaizdinė medžiaga, vertinimo pavyzdžiai ir pan.), mokinių ugdymui skirtas skaitmeninių mokymosi objektų rinkinys.

Mokytojams bus organizuojami praktiniai seminarai, kurių metu bus taikomi aktyvūs metodai bei nagrinėjamos šios temos: problemų sprendimo bendradarbiaujant principų ir įgūdžių tobulinimas, įtraukiantys ir aktyvūs praktiniai mokymo metodai, skaitmeninis bei asmeninis finansinis raštingumas, mokytojo kaip mentoriaus vaidmuo, mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas ir patvirtinimas.

Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos lėšomis (dotacijos sutarties Nr.2015–1-LT01-KA201-013472)  

Eglė Vaivadienė

Projekto koordinatorė, Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.