Tinklalapio logotipas
Grįžti

Švietimo lyderiai siekia kurti bendruomenišką, veržlią ir sveiką mokyklą
event 2015-12-01 domain Lyderių laikas

Švietimo lyderiai siekia kurti bendruomenišką, veržlią ir sveiką mokyklą
Lapkričio 26 dieną vyko Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos ir Kėdainių rajono švietimo lyderių klubo inicijuotas forumas „Kuriame sveiką mokyklą. Mokinių individualios pažangos į(si)vertinimas bei socialinių kompetencijų ugdymas“.

Forume dalyvavo Kėdainių savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius, kuris sveikindamas forumo dalyvius pasidžiaugė, kad rajono švietimiečiai pagal įvairius kriterijus kokybišką paslaugų teikimą respublikoje yra lyderiai, vedėjas pranešė, kad Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė patvirtino Kokybės kultūros veiksmų planą. Šiame dokumente skatinama kurti partneryste ir analize grįstą švietimo kokybės kultūrą, o mūsų iniciatyvūs lyderiai tą ne vienerius metus ir daro.

Kėdainių visuomenės sveikatos biuro vadovė Danguolė Avižiuvienė forume skaitė pranešimą „Kėdainių rajono mokyklų mokinių gyvensena ir savijauta“, aptarė rajono mokinių sveikatos rodiklius. Lektorė akcentavo, kad mokyklose svarbi prevencinio darbo ir sveikatos stiprinimo kryptis.

Rajono mokyklos, dalyvaujančios lyderių klubo veikloje, yra įsipareigoję po du mėnesius pirmininkauti ir pasidalinti savo mokyklos sėkmės istorijomis, o kadangi LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos bendruomenė sėkmingai vykdo sveikatos ir olimpinio ugdymo programas, nusprendėme patirtį paskleisti rajono mokyklų atstovams. O forume dalyvavo net 16 Kėdainių rajono bendrojo lavinimo įstaigų lyderiai.

Mes, aušriečiai, suprantame, kad nuo mokinio sveikatos, jo gyvenimo būdo priklauso emocinė savijauta mokykloje, ugdymosi rezultatai. LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pedagogai išanalizavę savo mokyklos mokinių sveikatos rodiklius, aptarę, kaip šie rodikliai veikia mokinių mokymosi pasiekimus, didelį dėmesį skiria mokinių sveikatinimui, saugios aplinkos kūrimui, fizinio aktyvumo skatinimui, žalingų įpročių prevencijai. Bendruomenė jau penktus metus kuria sveikatos mokyklą.

Aptardama progimnazijos sveikatos modelį, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Naruševičienė pabrėžė, kad ugdymo plano galimybės (dalykų ir olimpinio bei sveikatos ugdymo integravimas, 3 kūno kultūros pamokos, iš kurių mokiniai vieną gali rinktis plaukimą, aerobiką ar komandinius žaidimus, šachmatų pamokos 2 klasėje įvedimas), rytinė penkiaminutė mankšta visose klasėse, mokinių regėjimo stiprinimo mankštelė pagal amerikiečių oftalmologo Beitso metodą , 4 metus vykstančios mokyklos olimpinės žaidynės, sveikatos dirbtuvės, kitos prasmingos ir tikslingos veiklos davė svarių rezultatų.

Mokykloje nemažėja mokinių, bet sumažėjo jų trumparegystės, laikysenos, endokrininės sistemos , kraujotakos sutrikimų, progimnazijai suteiktas tarptautinis Olweus mokyklos vardas, trejus metus tampame Lietuvos sportiškiausia mokykla. Progimnazijos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai Laima Pauliukevičienė, Jūratė Kačinskienė, Agnė Kučmienė, Audronė Gailiūnienė, Marija Burneikienė, Ingrida Neliupšienė, Daiva Plungienė, Laisvė Sarulienė ir Olga Lukšienė pasidalino savo gerąja patirtimi diegiant sveikatos ir olimpinio ugdymo programas į ugdymo turinį, neformaliojo švietimo veiklas.

Dirbdami grupėse mokyklų lyderiai pateikė pasiūlymų rajono bendrojo lavinimo mokykloms, kaip kryptingai ir sąmoningai įtvirtinti mokinių teigiamą nuostatą į sveikatą, kaip ją formuoti ir stiprinti. Grupių moderatoriai akcentavo, kad svarbu bendri susitarimai, taisyklės, saugios, aktyviam judėjimui pritaikytos aplinkos kūrimas, relaksacijos zonų kūrimas, konstruktyvus šeimos įtraukimas į prasmingas sveikatinimo ir judėjimo veiklas, šeimos švietimas, rajono mokyklų bendri renginiai: projektai, varžybos, olimpinės žaidynės ir kt.

Antroje forumo dalyje Kėdainių lyderių klubo atstovės Asta Krasauskienė, šviesiosios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Rita Karnilavičienė, Labūnavos pagrindinės mokyklos direktorė, ir Vijolė Glebauskienė, Šėtos gimnazijos mokytoja pristatė lyderių klubo parengtą dokumentą „Mokinių individualios pažangos į(si)vertinimas bei socialinių kompetencijų ugdymas“. Patirtimi dėl mokinių individualios pažangos įsivertinimo bei socialinių kompetencijų ugdymo mokyklose dalinosi Indrė Mickevičienė, šviesiosios gimnazijos socialinė pedagogė, Vaidutė Kleiveinė, Šėtos gimnazijos mokytoja, Ona Šulinskienė, Akademijos gimnazijos socialinė pedagogė, Vilma Matonienė, Labūnavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė. Forumo dalyviai susidomėję klausėsi įdomių, netradiciškų patirčių.

Forumo darbą apibendrino Audronė Stadalnikienė, Kėdainių savivaldybės vyriausioji specialistė, lyderių klubo narė. Ji pasidžiaugė prasmingomis forumo dalyvių idėjomis, galimybe mokytis švietimo lyderiams būdingų įgūdžių ir dalintis patirtimi. LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos laikinoji direktorė Rita Lukoševičienė atsisveikindama visoms rajono mokykloms, kurios dalyvavo forume, įteikė dar dažais kvepiančią progimnazijos bendruomenės parengtą leidinį „Kuriame sveiką mokyklą“.

Rita Naruševičienė, 

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui