Tinklalapio logotipas
Grįžti

2015 m. gruodžio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai
event 2015-12-28 domain Švietimo informacinių technologijų centras

2015 m. gruodžio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai

2015 m. gruodžio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai:

Dėl Mokyklų, kurių mokiniams taikomi eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 1 priedo 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčiai, 4 priedo 5.3-5.6 papunkčiai, 9 ir 10 punktai, sąrašų patvirtinimo 2016 metams“;

Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“;

Dėl Informacijos, kurios reikia mokymo lėšų sumai apskaičiuoti, teikimo švietimo informacinių technologijų centrui tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl Logopedijos kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtinimo“;

Dėl Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtinimo“;

Dėl Kompleksiškai teikiamos pagalbos, specialiojo ugdymo mokyklų / centrų ir vaikų socializacijos centrų veiklos kokybės gerinimo 2015-2017 metų tarpinstitucinio veiksmų plano patvirtinimo“;

Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų bendrojo ugdymo mokytojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-457 „Dėl 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo skyrelio „Dokumentai“ kategorijose: Bendrieji dokumentai, Egzaminai, Specialusis ugdymas, Atnaujintos bendrosios programos ir jų įgyvendinimas, Darbo santykiai, Bendrasis ugdymas.

Jei norite prisijungti prie Švietimo portalo dokumentų bibliotekos spauskite šią nuorodą http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx