Tinklalapio logotipas
Grįžti

2016 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis
event 2016-11-08 domain Lyderių laikas

2016 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis

2016 m. lapkričio 7 d. Europos Komisija paskelbė naują, kasmet išleidžiamą Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio (angl. Education and Training Monitor) leidimą.

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje kasmet apžvelgiama ES švietimo ir mokymo raida.

Jis padeda siekti ES bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“,), bendrosios Komisijos ekonomikos augimo ir užimtumo strategijos („Europa 2020“) ir Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro tikslų.

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis grindžiamas įvairiais kiekybiniais ir kokybiniais šaltiniais, tarp kurių yra Eurostato duomenys, EBPO tyrimai, tinklo „Eurydice“ atliekama švietimo sistemų analizė, tyrimų duomenų rinkinių kiekybinė analizė ir akademiniai tinklai.

Biuletenyje apžvelgiama ES ir šalių pažanga:

  • siekiant strategijos „Europa 2020“ mokyklos nebaigimo ir tretinio išsilavinimo įgijimo tikslų;

  • siekiant pagal programą „Švietimas ir mokymas 2020“ nustatytų lyginamųjų standartų, susijusių su ankstyvuoju ugdymu ir priežiūra, suaugusiųjų mokymusi, prastais rezultatais pagrindinių gebėjimų srityje ir neseniai mokslą baigusių absolventų užimtumu;

  • kompleksinių prioritetinių temų, tokių kaip švietimo finansavimas ir mokytojų profesinis tobulėjimas, klausimais.

Biuletenyje duomenys lyginami tarptautiniu mastu ir pateikiama šalių analizė, todėl jis skatina diskusijas prioritetinėmis švietimo ir mokymo temomis, suteikia informacijos diskusijoms dėl nacionalinių švietimo reformų ir yra patikimas ir aktualus informacijos šaltinis siekiant mokytis vieniems iš kitų ES valstybėse narėse.

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis grindžiamas įvairiais kiekybiniais ir kokybiniais šaltiniais, tarp kurių yra Eurostato duomenys, EBPO tyrimai, tinklo „Eurydice“ atliekama švietimo sistemų analizė, tyrimų duomenų rinkinių kiekybinė analizė ir akademiniai tinklai.

2016 m. leidinyje drauge su pagrindiniais ES šalių švietimo duomenimis, iliustruojančiais ES 2020 tikslų pasiekimo situaciją, kiekvienai šaliai yra paskelbta ir po dvi santraukas.

Lietuvos duomenys

Lietuvoje mokyklos nebaigusių asmenų skaičius labai mažas (Lietuvoje tokie asmenys 2015 m. sudarė 5,5 proc. 18-24 metų jaunuolių grupėje, tuo tarpu Europos vidurkis yra 11 proc.). Tačiau Lietuvos mokinių skaitymo ir matematikos įgūdžiai prastesni už ES vidurkį. Palyginti su ES vidurkiu, Lietuvoje dalyvavimas ankstyvojo ugdymo ir priežiūros (nuo 4 metų iki privalomojo švietimo pradžios amžiaus) programose nedidelis – 88,8 proc. Lietuvoje ir 94,3 proc. ES. Lietuvoje tretinį išsilavinimą įgijusių asmenų 30-34 metų amžiaus grupėje skaičius yra didžiausias ES. Ataskaitoje pabrėžiama, kad vis dar neišspręsti uždaviniai, susiję su aukštojo mokslo kokybe ir inovacijų rezultatais, ypač su mokymo kokybe ir socialinių emocinių gebėjimų ugdymu, taip pat su praktiniu mokymu aukštojo mokslo programose. Tik nedaug suaugusiųjų (5,8 proc.) dalyvauja mokymosi visą gyvenimą programose (ES – 10,7 proc.). Kadangi mokiniai ir jų tėvai profesinį rengimą ir mokymą vis dar laiko nepatrauklia alternatyva, pabrėžiama, kad reikia pagerinti jo kokybę ir bendradarbiavimą su įmonėmis.

Pagrindiniai faktai

2016 m. Komisijos švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis – tai jau penktoji metinė ataskaita, kurioje aptariama Europos švietimo ir mokymo sistemų raida vienoje vietoje pateikiant daug patikrintų duomenų. Biuletenyje įvertinta Europoje padaryta pažanga siekiant pagrindinių strategijos „Europa 2020“ švietimo tikslų ir įgyvendinant platesnio masto ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją. Stebėsenos biuletenyje nagrinėjami pagrindiniai Europos švietimo sistemų uždaviniai ir pateikiamos politikos priemonės, kuriomis galima pasiekti, kad švietimo sistemos labiau atitiktų visuomenės ir darbo rinkos poreikius. Ataskaitoje lyginama padėtis įvairiose valstybėse narėse, pateikiamos 28 išsamios šalių ataskaitos ir specialus tinklalapis, kuriame pateikiama papildomų duomenų ir informacijos. „Investicijų planu Europai“, programa „Erasmus +“, Europos struktūriniais ir investicijų fondais, įskaitant Jaunimo užimtumo iniciatyvą, taip pat programa „Horizontas 2020“ padedama skatinti investicijas ir remti švietimo politikos prioritetus.

Išsamesnės infromacijos galite rasti čia.

Žemiau pridedamas „Education and Training Monitor 2016“ anglų kalba ir dvi santraukos, skirtos Lietuvai.

Kviečiame susipažinti.

EK, EK atstovybės Lietuvoje inf.