Tinklalapio logotipas
Grįžti

Personalizuotas, individualizuotas, diferencijuotas mokymas siekiant vaiko ūgties
event 2018-04-11 domain Lyderių laikas

Personalizuotas, individualizuotas, diferencijuotas mokymas siekiant vaiko ūgties

Geros mokyklos koncepcijoje aktualizuojama vaiko ūgtis – asmenybės brandos auginimas ir pasiekimai, pažanga. Visi šie aspektai ir sudaro asmenybės ūgtį, todėl ugdymo procese neatskirtini. Psichologo L. Vygotskio teigimu, sėkmingas mokymasis veda asmenybės augimą. Todėl atskirti asmenybės brandinimą nuo mokymosi būtų netikslu.

Lietuvoje pripažįstama, kad mokinių mokymosi pasiekimai nėra aukšti. Personalizavimas – viena iš mokymo didaktinių strateginių krypčių, kuri tikėtinai gali turėti įtakos mokinių pasiekimų gerinimui. Personalizavimą kaip ateities ugdymo perspektyvią kryptį, sąlygojančią geresnius mokymosi rezultatus, pabrėžia ir OECD ekspertai. Todėl gilindamiesi į personalizavimą ieškome mokymuisi palankių strategijų, kas tikėtinai Lietuvos mokykloms aktualu. Lietuvos mokyklų ugdymo praktikoje personalizavimo sąvoka vartojama pramaišiui arba net sinonimiškai su individualizavimu, diferencijavimu. Kyla būtinybė aiškintis, kuo šios ugdymo kryptys skiriasi, kaip jos mokyklose taikomos, kaip sietinos su asmenybės brandinimu.

Uždaviniai:

  • Gilinti mokytojų žinojimą diferencijavimo, individualizavimo temomis, pateikti personalizavimo sampratą, esmę ugdymo procese;
  • Susieti personalizuoto mokymo strategiją su asmenybės brandos auginimu, pasiekimais, pažanga;
  • Sudaryti teorines prielaidas mokytojams taikyti personalizuoto mokymo (ugdymo sąveikos, orientuojantis į vaikų ARS, pagrindu) strategiją kaip tikėtiną sėkmingo mokymosi sąlygą.

Turinys:

  • Diferencijuotas, individualizuotas, personalizuotas ugdymas(is)/mokymas(is) – (ne)tapatūs reiškiniai?
  • Personalizuotas ugdymas – nauja ar gaivinama seniai pasitvirtinusi idėja / teorija?
  • Mokymas(is) veikiant artimiausios raidos zonoje kaip personalizuoto mokymo galimybė ir poveikio asmens brandai sąlyga
  • Ugdymo sąveika kaip personalizuoto mokymo(si) galimybė ir asmens brandos auginimo prielaida
  • Reflektyvios veiklos metodas kaip ugdymo sąveikos kūrimo būdas siekiant kiekvienam mokymosi sėkmės

Lektorės:
Doc. dr. Ramutė Teresė Bruzgelevičienė, Lietuvos edukologijos universiteto Edukacinių tyrimų instituto ir Edukologijos ir filosofijos katedros docentė, turinti 11 metų pedagoginę, mokslo tiriamąją patirtį bei daugiau kaip 15 metų patirtį vedant seminarus, mokymus.

Dr. Rasa Nedzinskaitė, Lietuvos edukologijos universiteto Edukologijos ir filosofijos katedros lektorė, turinti 7 metų pedagoginę, mokslo tiriamąją patirtį. Lektorė turi įgijusi tarptautinę patirtį dalyvaujant studentų mainų programose (Švedija, Latvija), skaitant paskaitas (Islandija, Latvija), atliekant mokslines stažuotes (Taivanas). Lektorė yra LL3 projekto neformaliųjų studijų programos rengėja ir lektorė.

Data ir vieta 
2018 m. balandžio 13 d. 12.00 –16.40 val., Mokyklų tobulinimo centras, Vilniaus g. 39, Vilnius, LT-01119, Lietuva.

Registracija ir kaina 
Užpildyti registracijos duomenis ir patvirtinti dalyvavimą renginyje galima tik prisijungus prie svetainės
Seminaro kaina dalyviui – 45 € (apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų grynaisiais arba pavedimu).

Seminaro dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

Išsamesnė informacija
Daugiau infomacijos galite rasti čia.