Tinklalapio logotipas
Grįžti

Projekto tikslas – gamtamokslinio ugdymo(si) pasiekimų gerinimas
event 2018-08-28 domain Lyderių laikas

Projekto tikslas – gamtamokslinio ugdymo(si) pasiekimų gerinimas

Kovą darbą pradėjo projekto „Lyderių laikas 3“ antrojo srauto – Vakarų Lietuvos – savivaldybės, o rugsėjo pirmosios išvakarėse jau galime kalbėti apie pagrindinę jų veiklą – pokyčio projektus (2018–2019 m.). 
Pažintį su Vakarų Lietuvos savivaldybių kūrybinėmis komandomis pradėsime nuo Šiaulių rajono savivaldybės. Kalbinsime kūrybinės komandos vadovą Raimondą Galkų, savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją. Pokyčio projekto tema, kurią dar numatoma tikslinti – „Mokinių pasiekimų gerinimas per praktinę veiklą netradicinėse edukacinėse erdvėse“.

Kodėl pasirinkote tokią pokyčio projekto temą? Ar ji rajono savivaldybės mokyklose aktualiausia?

Pokyčio projekto tema pasirinkta neatsitiktinai. Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos 2014–2017 m. dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro vykdytuose tyrimuose „Standartizuotų testų taikymas mokyklose“ ir Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Analizuodami šių tyrimų rezultatus pastebėjome, kad itin žemi gamtamoksliniai savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pasiekimai. Manau, kad didžiulę įtaką mokinių pasiekimams turi gebėjimas žinias ir įgūdžius taikyti praktinėje veikloje. Šiaulių rajone mokiniai tikrai turi visas galimybes tai daryti netradicinėse edukacinėse erdvėse. Kūrybinės komandos susitikimuose diskutavome ir manome, kad tikslingiausia būtų daugiausia dėmesio skirti mokinių pasiekimų gerinimui per praktinę veiklą, taikant įvairius mokymo metodus ir ugdant socialines emocines kompetencijas netradicinėse erdvėse ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Kaip viena iš krypčių galėtų būti gamtamokslinių mokinių pasiekimų gerinimas. Pailgėjus mokslo metams, mokytojams bus dar lengviau kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą netradicinėse erdvėse.

Ar projekto temą bent iš dalies lėmė kūrybinės komandos sudėtis? Būtų malonu sužinoti apie ją plačiau. Ar komandoje yra tėvų, socialinių partnerių atstovų?

Taip, temos pasirinkimui įtakos turėjo ir kūrybinės komandos sudėtis. Komandoje yra ne tik savivaldybės tarybos narių, administracijos atstovų, bet ir bendrojo ugdymo mokyklų, viešųjų įstaigų direktorių bei pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos įstaigos direktoriaus pavaduotoja. Į kūrybinę komandą įsiliejo socialinių partnerių – Kurtuvėnų regioninio parko ir Šiaulių universiteto Botanikos sodo darbuotojų. Kūrybinę komandą sudaro 11 narių.

Kūrybinės komandos sudėtis: Vilma Bagdonienė, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja, Jurgita Bartkuvienė, Kurtuvėnų regioninio parko Gamtos mokyklos programų vadovė, Aušra Garškienė, Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Karolis Grušas, Šiaulių universiteto Botanikos sodo kraštovaizdžio architektas, Ingrida Kudrevičienė, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Danutė Lotiukienė-Kotova, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktorė, Margarita Pavilionienė, Šiaulių r. Pakapės mokyklos direktorė, Regina Rupšienė, Šiaulių rajono tarybos narė, VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos direktorė, ir Ingrida Venciuvienė, Šiaulių rajono administracijos direktoriaus pavaduotoja.

Raimondas galkus20180827 2

Ar daug teko diskutuoti dėl temos? Gal rajono švietimo įstaigų bendruomenės taip pat turėjo progą pasidalinti savo samprotavimais?

Negalime teigti, kad dėl numatomo rengti pokyčio projekto temos jau galutinai susitarta. Mokinių pasiekimai yra labai plati sąvoka, todėl tema bus tikslinama ir siaurinama, nes neįmanoma pagerinti mokinių pasiekimų iš visų mokomųjų dalykų. Reikia susitarti, kaip bus matuojami pokyčiai mokyklose, kokie rodikliai tai galės parodyti. Manau, kad turime daug ką nuveikti, bet svarbiausia – susitarta, kad bus gerinami mokinių pasiekimai per praktinę veiklą netradicinėse erdvėse. Jau įvyko penkios kūrybinės komandos konsultacijos, kuriose diskutuota, ginčytasi, išklausytos visų kūrybinės komandos narių nuomonės ir argumentai. Tema pasirinkta iš trijų probleminių, aktualių Šiaulių rajono savivaldybėje: mokinių pasiekimai, kokybiškas ugdymas pamokoje, darbas su specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniais. Savivaldybės švietimo įstaigų bendruomenės taip pat buvo įtrauktos į projekto „Lyderių laikas 3“ veiklas. Įžanginiame projekto renginyje devyniolikos Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos vadovams kalbėta apie projekto „Lyderių laikas 3“ idėją ir naudą, inicijuota diskusija dėl būsimo savivaldybės pokyčio projekto tematikos. Šio renginio metu švietimo įstaigų vadovai darbo grupėse pateikė nemaža minčių apie galimas projekto veiklas.

O kaip apskritai projekto idėjos pasiekia mokyklas ir kaip jos šias „Lyderių laiko“ idėjas priima?

Į kūrybinės komandos susitikimus kviečiami bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, kurie pristato savo įstaigų darbo gerinant mokinių pasiekimus patirtį. Profesinio kapitalo raiškos Šiaulių rajono savivaldybėje tyrime dalyvavo visos rajono savivaldybės švietimo įstaigos. Konsultantė Virginija Vaitiekienė ir kūrybinės komandos nariai aptarė žmogiškąjį kapitalą (mokytojo patirtis bei išmintis), socialinį kapitalą (bendradarbiavimas ir profesiniai tinklai), sprendimų priėmimo kapitalą ir palygino aukščiausias bei žemiausias tyrimo vertes su penkiolikos dalyvaujančių projekte „Lyderių laikas 3“ Vakarų srauto savivaldybių rezultatais. Tyrime dalyvavo 550 Šiaulių rajono savivaldybės mokytojų, t. y. per 80 proc. visų savivaldybėje dirbančių mokytojų. Tyrimo duomenys pateikti savivaldybės švietimo įstaigoms. Daugelio įstaigų bendruomenės tyrimo rezultatus aptarė mokytojų tarybos arba metodinės tarybos posėdžių metu. Kūrybinės komandos konsultacijos metu trijų mokyklų vadovai pateikė savo mokyklų tyrimų rezultatų analizes ir išvadas.

Manau, kad projekto idėjas kūrybinės komandos nariai išsamiau pristatys ir mokyklose vyksiančių projekto renginių bei veiklų metu.

Galime konstatuoti, kad dauguma savivaldybės mokyklų pozityviai žiūri į pokyčio projektą ir ruošiasi aktyviai įsitraukti į jo įgyvendinimą.

Raimondas galkus20180827 3

Pietų Lietuvos savivaldybėse, diskutuojant apie numatomą pokytį, ne sykį buvo pabrėžiama: „Svarbu ne tik ką, bet ir kaip kuriame.“ O Jūsų kūrybinėje komandoje jau kyla klausimas „Kaip kursime?“

Kaip kiekvienoje komandoje, taip ir mūsų, yra nuomonių įvairovė, bet labai svarbu, kad jau per trečią konsultaciją visi kartu apsibrėžėme projekto temą ir suradome bendrą tikslą. Dabar mažais, bet tvirtais žingsneliais judame jo link. Klausimas „Kaip kursime?“ kyla natūraliai, nes tik atsižvelgdami į švietimo bendruomenės poreikį ir bendradarbiaudami su ja galime sukurti gerą pokyčio projektą.

Viename iš pokalbių projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių konsultantė ir dėstytoja Eglė Daunienė užsiminė apie socialinį kapitalą, žmogaus gebėjimą dirbti su kitais žmonėmis, jo turimus ryšius, dėl kurių galima ką nors prasmingo nuveikti... Kaip vertintumėte savo kūrybinės komandos narių socialinį kapitalą? Ar jį dar reikia auginti?

Galiu tik teigti, kad dirbdami kartu kūrybinėje komandoje, semdamiesi vienas kito patirties galime išties daug nuveikti Šiaulių rajono savivaldybės švietimo bendruomenės labui ir sukurti vertą dėmesio ir tvarų pokyčio projektą. Manau, kad kiekvienas komandos narys su savo patirtimi įneša daug įvairovės į kūrybinės komandos darbą: išklausydami kiekvieno nuomonę ir diskutuodami mes pamatome tas briaunas, kurias reikia nugludinti arba paaštrinti.

Be abejonės, komandos narių socialinį kapitalą reikia auginti, tam mes turėsime galimybių įgyvendindami projekto veiklas. Semsimės patirties ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių švietimo įstaigose. Manau, kad nauja patirtis padės ne tik veiksmingiau bendradarbiauti kūrybinės komandos nariams, bet ir bus tikslingai panaudota savivaldybės švietimo bendruomenės labui.Raimondas galkus20180827 4

Girdėjome, kad naujųjų mokslo metų išvakarėse vyks didelis bendruomenės renginys. Kas tai yra? Ir kokie šio renginio tikslai?

Šių metų rugpjūčio 30 d. Kurtuvėnų regioniniame parke organizuosime savivaldybės švietimo bendruomenės konferenciją. Konferencijos pavadinimas – „Ugdymo proceso kitose erdvėse įtaka mokinių pažangai“. Jos metu išsamiau pristatysime projektą ‚Lyderių laikas 3“, profesinio kapitalo raiškos Šiaulių rajono savivaldybėje tyrimo rezultatus, Šiaulių rajono savivaldybės kūrybinės komandos nuveiktus darbus ir rengiamo pokyčio projekto temą. Konferencijos metu švietimo įstaigų direktoriams, direktorių pavaduotojams ugdymui, metodinių būrelių pirmininkams, mokytojams potencialūs projekto partneriai pristatys savo edukacines programas, su savivaldybės mokomųjų dalykų metodinių būrelių pirmininkais aptars edukacinių programų ir ugdymo turinio suderinimo klausimus. Konferencijoje pristatyti savo turimas ir rengiamas edukacines programas siūlome: Kurtuvėnų regioniniam parkui, Šiaulių universitetui ir atskiram jo padaliniui Šiaulių universiteto Botanikos sodui, meno ir kultūros, verslo, profesinio mokymo įstaigoms ir įmonėms, karinėms ir gelbėjimo tarnyboms, verslininkams, amatininkams, ūkininkams.

Savivaldybės kūrybinės komandos konsultacijos, vykusios rugpjūčio 20 d., tikslas buvo ne tik pasirengti konferencijai, bet ir numatyti tolesnius darbus bei veiklas, kuriant savivaldybės pokyčio projektą, pasiskirstyti juos tarp komandos narių.

Raimondas galkus20180827 5

Kartais sakoma, kad kiekvienas rugsėjis atsineša savo nerimą (nors gal nebūtinai...) Ar yra dalykų, kurie Jums kelia nerimą šiuo metu ir kuriuos reikėtų spręsti nedelsiant?

Daugiausia nerimo kelia žemi mokinių gamtos ir tiksliųjų mokslų pasiekimai. Šią problemą ar jos dalį reikėtų spręsti nedelsiant. Manau, kad prie šios problemos sprendimo prisidės ir kuriamas savivaldybės pokyčio projektas. Norėtųsi, kad kuo daugiau bendrojo ugdymo mokyklų įsitrauktų į rengiamo projekto veiklas.

Dėkojame už mums skirtą laiką, linkėdami lengvos išminties priimant sprendimus ir puoselėjant tvariąją lyderystę.

Zina Rimgailienė
Projekto „Lyderių laikas 3“ žurnalistė

„Lyderių laikas 3“ yra nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.