Tinklalapio logotipas
Grįžti

Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetai
event 2017-09-01 domain Lyderių laikas

Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetai

Švietimo ir mokslo ministrė 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-647 patvirtino Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017–2019 m kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.

Šiuo įsakymu Švietimo ir mokslo ministrė įpareigoja Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamentą vykdyti Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų (toliau – kvalifikacijos tobulinimo prioritetai) įgyvendinimo stebėseną.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą, Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą, Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, Ugdymo plėtotės centrą ir Vilniaus lietuvių namus, vykdančius mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimą, įpareigoja metiniuose veiklos planuose numatyti kvalifikacijos tobulinimo prioritetų įgyvendinimo priemones.

Taip pat rekomenduoja aukštosioms mokykloms, savivaldybių administracijoms, savivaldybių švietimo teikėjams ir kitoms institucijoms, vykdančioms pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, planuoti valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimą atsižvelgiant į kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.

Lietuva yra tarp tų Europos sąjungos šalių, kuriose dėl demografinių tendencijų pedagoginių darbuotojų kaita yra lėta ir į mokyklas ateina labai mažai jaunų mokytojų. Keičiantis ugdymo turiniui, reikalavimams mokytojų pasirengimui ir kompetencijoms, itin svarbu, kad visi dirbantys pedagogai nuosekliai ir kryptingai atnaujintų savo profesinės srities žinias, įgytų XXI amžiaus pedagogui būtinų kompetencijų ir gautų savalaikę profesionalų pagalbą.

Formuluojant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, siekta ne tik atspindėti šiuo metu vienas aktualiausių ir daugiausiai iššūkių Lietuvos švietimui keliančių sričių, bet ir vadovautis logika, kad vidutinės trukmės prioritetai būtų orientuoti į tris sritis: mokinys, mokykla ir pedagogas.

Pirmasis prioritetas – individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas – akcentuoja kokybiniams mokinio ugdymo pokyčiams svarbiausius dalykus. 
Antrasis – įrodymais grįstas mokymas – ugdymo proceso organizavimo, mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, pokyčius lemiančias kryptis. 
Trečiasis – pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas – šiuo metu aktualiausių pedagogų kompetencijų tobulinimo kryptis.

Kiekvienas iš prioritetų, suskaidytas detaliau, akcentuojant vos tris prioriteto kryptis.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. V-647 „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017–2019 m kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo" (prisegtas apačioje)

„Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017–2019 m kvalifikacijos tobulinimo prioritetai“ (prisegta apačioje)

Lydraštis-rekomendacijos „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017–2019 m kvalifikacijos tobulinimo prioritetų“ (prisegta apačioje)