Tinklalapio logotipas
Grįžti

Vertingiausia – ne „plikas“ mokyklų reitingų rezultatas
event 2018-01-10 domain Lyderių laikas

Vertingiausia – ne „plikas“ mokyklų reitingų rezultatas

„Postmoderni žinių visuomenė yra nuolat besikeičianti ir politizuota, kartais net geriausiai suplanuotas pokyčių procesas susiduria su neprognozuojamomis ir nevaldomomis problemomis. Tokios besimokančios bendruomenės, kurių nariai bendradarbiauja ir dalinasi atsakomybe, nuolat modernizuoja savo gebėjimus ir kompetencijas, yra lanksčios ir atsparios įvairioms krizėms.“ Tai citata iš Kazlų Rūdos savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos vadovės Loretos Matusevičienės magistro darbo Šiaulių universitete.

Darbo tema – „Mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, tobulinimo modeliavimas, tiriant formaliąją pedagogų profesinės kvalifikacijos tobulinimo(si) kokybę“.

Mums atrodo, kad galima nesunkiai įžvelgti visų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės, kūrybinės komandos vadovės pasirinkimų ir darbų tęsiamumą. Todėl šiuo atžvilgiu dalyvavimas projekte „Lyderių laikas 3“ atrodo savaime suprantamas...

Ir nors šio pokalbio tema – pokyčių projektas savivaldybėje, bet pradžioje norėtume būti supažindinti su kūrybine komanda. Kam atstovauja jos dalyviai? Ar sutampa požiūriai ir tikslai? Ar lengva susitarti?

Galima drąsiai teigti, kad kiekvienas mūsų komandos narys atstovauja žmogui, siekiančiam auginti save ir šalia esantį, kartu atstovauja ir mokymąsi palaikantį klimatą kuriančiai švietimo įstaigai ir galiausiai visai savivaldybės švietimo bendruomenei, siekiančiai susitelkti, pasidalinti atsakomybe, suprantančiai, kad pokytis prasideda nuo mažų darbų, gebančiai nuolat bendradarbiauti, pažangos siekti ne fragmentiškai, o žvelgiant į ateitį. Didžiosios dalies komandos narių atstovaujamos švietimo įstaigos yra labai įvairios: vaikų darželis ir įvairių tipų mokyklos, kaimo ir miesto, didelės ir mažos; kita dalis komandos atstovauja savivaldybės bendruomenei. Tad nenuostabu, kad yra įvairių požiūrių, priklausančių nuo ugdytinių amžiaus grupės aktualijų, tačiau bendras tikslas ir profesinė kompetencija padeda pasiekti sutarimą. Visą kūrybinę komandą vienija siekis, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje augtų laimingi vaikai, kad jie būtų ugdomi pagal savo galimybes, įgytų kokybišką išsilavinimą (manau, čia požiūriai ir tikslai sutampa). O kaip visa tai pasiekti, kas ir už ką atsakingas, kokiu būdu įgyvendinsime pagrindinį tikslą – reikia tartis. Smagu, kad pavyksta išsakyti ir apginti savo nuomonę, klausyti, išgirsti ir susitarti, gal visai lengva ir nėra, bet kiekvienas komandos narys jaučia atsakomybę ir kartu yra laisvas. O laisvi žmonės gali kurti...

 

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis yra gerai žinoma visoje šalyje. Gebėjimas būti ir išlikti – džiuginantis. Ką naujo, o gal netikėto, ,,Elmos“ atstovės įnešė į kūrybinės komandos veiklą?

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, įkurta 1992 m., yra savivaldybės mokykla, dirbanti pagal Valdorfo pedagogiką. 2014 m. tėvai, norėdami, kad būtų ugdymo tęsiamumas, įkūrė privačią mokyklą, kuri vadinasi Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija, VšĮ. Abi mokyklos yra įsikūrusios tame pačiame pastate, dirba partneriškai: vyksta bendri mokytojų kolegijos posėdžiai, organizuojami bendri renginiai, įvairios ugdymo veiklos, tėvų susirinkimai ir pan. Kūrybinėje komandoje dirba „Elmos“ mokyklos-darželio direktorė ir pavaduotoja ugdymui. Jos atstovauja ne tik savo mokyklai, bet ir Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazijai, t. y. šių mokyklų bendruomenėms. Stipri mokyklos bendruomenė yra mokyklos gyvavimo pagrindas, teikiantis moralinę paramą pedagogams, po truputį keitusiems ir keičiantiems provincijos žmonių požiūrį į netradicinį ugdymą, į „kitokią“ mokyklą.

Kaip kiekvienu komandos nariu, taip ir „Elmos“ mokyklos-darželio atstovais didžiuojuosi už atvirumą ir drąsą naujovėms, už norą veikti ne todėl, kad privalo, o dėl to, kad patys to nori. Tačiau ypač pastebimas kūrybiškas jų požiūris, siekimas konkretumo ir aiškumo kiekvienoje išsakomoje mintyje, numatomoje veikloje ir savos bendruomenės patirtis darnios lyderystės srityje.

Žinome, kad pasirinkta pradinė pokyčio projekto tema – per nuoseklų bendradarbiavimą (mokinių, tėvų ir mokytojų, rėmėjų, steigėjo ir t. t.) stiprinti mokinių asmeninę ir mokėjimo mokytis kompetencijas. Kas lėmė šį pasirinkimą? Ar tai šiuo metu aktualiausia Jūsų savivaldybėje?

Poreikis bendradarbiauti atsirado savaime, tam jau buvo pribrendusios sąlygos. Mokinio krepšelio įdiegimas Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas privertė smarkiai konkuruoti. Pradžioje tai atrodė teigiamas dalykas, nes kiekviena mokykla nori dirbti kuo geriau, kad joje mokytųsi kuo daugiau vaikų. Tačiau kai esi konkurentas, nenori dalintis geriausia savo mokyklos veiklos patirtimi. Pedagogų bendradarbiavimas išnyksta savaime, pamažu jo mažėja ir kitose srityse (ir tarp mokinių, ir tarp tėvų, ir kt.), o dėl to labiausiai nukenčia visas švietimas, vadinasi, kiekvienas vaikas. Visos šalies mokyklų, neišskiriant ir mūsų savivaldybės švietimo įstaigų, vienas iš pagrindinių uždavinių – gerinti mokinių pasiekimus. Savistaba, savivoka, gebėjimas adekvačiai vertinti savo veiklą ir pasiekimus, kelti tikslus, planuoti ir atsakingai jų siekti – esminis sėkmingo mokymosi laidas. Visa komanda išsakė mintis, kad švietimo sistemoje nemažai maišaties: daugybė metodų, veiklos formų, požiūrių, nesutarimų, dokumentų, projektų, integruojamų programų, o tai tik didina neįgyvendinamų veiklų ir siekių kiekį. Lyg ir norėtųsi kryptingo, bendro, tikslingo susitarimo dėl ugdymo proceso efektyvumo vertinimo kriterijų ir visų veiklų aktualumo nustatymo. Dažnai daroma labai daug (kodėl, ar visada kokybiškai, ar vardan vaiko?) ir, svarbiausia, nėra tęsiamumo, perimamumo, kuris leistų visai švietimo bendruomenei suprasti, kodėl planuojam, veikiam, įsivertinam ir dalyvaujam tobulinimo procesuose. Ir vis dėlto vertingiausia ne „plikas“ mokyklų reitingų rezultatas, o laimingas, visapusiškai tobulėjantis ir savimi pasitikintis vaikas, besiruošiantis sėkmingam gyvenimui.

Loreta Matus 2

Projekto ,,Lyderių laikas 2“ patirtis parodė, kad labai plačios temos ir bandymas aprėpti ,,visko daug“ savivaldybės kūrybinės komandos veiklose sukuria papildomų sunkumų. Ką apie tai manote?

Mūsų temoje minimos asmeninė ir mokėjimo mokytis kompetencijos turi daug ką bendro. Joms abiem būtini savistabos, savivokos, įsivertinimo, tikslų kėlimo, laiko ir veiklos planavimo gebėjimai. Kiekviena ugdymo įstaiga, atsižvelgdama į ugdytinių amžiaus grupę, gali pasirinkti metodus, tačiau būtina užtikrinti jų dermę, perimamumą pereinant iš darželio į pradinę, pagrindinę mokyklą ir gimnaziją. Ne mažiau svarbu sutarti dėl nuoseklios pažangos stebėsenos ir aiškių vertinimo kriterijų. Refleksija, atviras ir veiksmingas bendradarbiavimas, visos bendruomenės įtraukimas į tikslo siekimą galėtų būti sėkmingo pokyčio prielaida. Suprantame, kad plati tema nėra lengva, todėl tariamės dėl jos siaurinimo. Tikimės, kad tema, kurią suformuluosime kaip galutinę, bus mums labai svarbi ir dėl to būsime pasiryžę kantriai ir atsakingai dirbti. Esame optimistai!

Apie ką buvo tartasi lapkričio susitikime Bagotosios pagrindinėje mokykloje? Kokios naudos gavo susitikimo dalyviai?

Šiame susitikime stengėmės, kad visiems dalyviams būtų aiški sąvokų „lyderystė“, „lyderis“ tikroji reikšmė. Diskutuodami komandomis pradėjome suprasti, kad norint dirbti sėkmingai reikia kitų pagalbos ir tik visi kartu, pasiskirstę atsakomybę, bendradarbiaudami galime pasiekti norimą pokytį.

Alytaus rajono Butrimonių gimnazistai, Kazlų Rūdos savivaldybės Bagotosios, Jankų pagrindinių mokyklų mokiniai draugiškai dalinosi patirtimi, pastebėjimais, idėjomis, ką norėtų ir galėtų savo mokykloje keisti ar tobulinti. Visi sutarė, kad užsimezgusi draugystė turėtų nenutrūkti ir kad geriausia mokytis vieniems iš kitų. Todėl kitą susitikimą tikimasi organizuoti Butrimonių gimnazijoje.

Loreta Matus 3

 

Ką ketinate aptarti susitikime sausio 11-ąją?

Mūsų planuojamo pokyčio projekto temoje minimas asmeninės ir mokėjimo mokytis kompetencijų stiprinimas vis dar yra svarstomas klausimas. Komandos nariai kartu su savo bendruomenėmis analizuoja, kodėl kaip tobulintinos sritys išskirtos šios dvi kompetencijos, kokiu būdu, kokiomis priemonėmis mes tai įgyvendinsime. Tad vis dar reikia tartis, nes tai, kas aktualu darželio atstovui, ne visuomet suprantama gimnazijai atstovaujantiems žmonėms. Tikiu, kad susitikus visai komandai pavyks kalbėtis konkrečiau ir aiškiau „ta pačia kalba“, atsakant į klausimą, kodėl išskyrėme šias bendrąsias kompetencijas.

Pasak komandos kuratorės Renatos Pavlavičienės, planuodami pokyčio projektą, bandote iš karto projektuoti ir jo tęsiamumą – kaip pokytis galėtų skleistis įvairiose ugdymo pakopose nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų iki gimnazijų. Ar galėtumėte pakomentuoti šį siekį?

Negali būti taikomi vienodi metodai darželinukui ir gimnazistui, tačiau visi sutariame, kad savistabos ir savivokos ugdymas prasideda jau ankstyvoje vaikystėje. Kiekvienos mokyklos mokytojai, geriausiai išmanydami savo ugdytinių amžiaus tarpsnio psichologiją, turėtų parinkti jiems tinkamiausius ugdymo būdus. Įstaigoms būtina bendradarbiauti, derinti metodikas tarpusavyje, užtikrinti jų pokyčio nuoseklumą mokiniui pereinant iš vienos mokyklos į kitą. Koordinuotas pokyčio planavimas – vienas iš svarbiausių LL3 komandos keliamų klausimų. Konkrečių žingsnių dar nesame numatę, tačiau žinome, kad, norėdami svarių pokyčių gerinant mokinių ugdymo(si) kokybę, turime nuolat bendrauti, eiti ilgesniu, bet patikimesniu keliu.

Dėkojame už mums skirtą laiką

Zina Rimgailienė 
Projekto ,,Lyderių laikas 3“ žurnalistė

„Lyderių laikas 3“ yra nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas