Tinklalapio logotipas

REKOMENDACIJOS

 

MOKINIAMS IR MOKINIŲ TĖVAMS

Kaip tu gali padėti sau!

Atmintinė mokiniams - parengė NŠA Švietimo pagalbos departamento psichologijos skyriaus specialistai (pdf formatu). Pateikiama informacija, kaip mokiniai gali pasirūpinti savimi ir savo emocine gerove. Taikaus interneto naudojimo namuose įrankis- parengė skaitmeninės etikos centras kartu su „Paramos vaikams centru“ (pdf formatu). Tai puikus būdas pradėti taikų šeimos pokalbį apie tai, kaip internetu naudotis saugiai ir atsakingai bei kur brėžti aiškias ribas.

Šeimos susitarimo šablonas

Taikaus interneto naudojimo namuose įrankis - parengė skaitmeninės etikos centras kartu su „Paramos vaikams centru“ (pdf formatu). Tai puikus būdas pradėti taikų šeimos pokalbį apie tai, kaip internetu naudotis saugiai ir atsakingai bei kur brėžti aiškias ribas.

Ugdyma(si)s nuotoliniu būdu

Rekomendacijos tėvams (globėjams, rūpintojams) auginantiems akluosius ir žymią silpnaregystę turinčius vaikus - parengė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro. Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai (pdf formatu).

Mokinių mokymasis nuotoliniu būdu

Patarimai/rekomendacijos tėvams (pdf formatu).

Kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje ir kaip jiems padėti?

Rekomendacijas skirtas tėvams (globėjams, rūpintojams) bei kitiems suaugusiesiems - parengė Nacionalinės švietimo agentūros Psichologijos skyriaus specialistai (pdf fermatu). Pateikiamos rekomendacijos, kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje, kokio pobūdžio informaciją jiems suteikti, pristatoma keletas būdų kaip padėti vaikui nurimti.

Kaip saugiai naudotis internetu, siaučiant koronaviruso pandemijai?

Rekomendacijos suaugusiems - parengė projekto „Saugesnis internetas“ (atsisiųsti pdf formatu).

Vaikų saugumas internete

Rekomendacijos tėvams ir globėjams- parengė LR Ryšių reguliavimo tarnybos interneto karštosios linijos www.svarusinternetas.lt ekspertai. (pdf formatu).

Kaip tėvams išgyventi ir auklėti vaikus karantino metu?

Rekomendacijos tėvams ir globėjams – parengė Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė, Europos Komisijos Europos mokyklų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektorė (pdf formatu). Dokumentas, kuriuo remiantis parengtos rekomendacijos - „Recommendations to parents on how to support learning at home during temporary suspension of obligatory regular attendance of Pupils“ (pdf formatu anglų kalba).

Elkimės atsakingai mokydamiesi nuotoliniu būdu

Rekomendacijos tėvams ir mokytojams, dirbantiems su mokyklinio amžiaus vaikais - parengė Nacionalinė švietimo agentūra bendradarbiaudama su Lietuvos policijos atstovais (pdf formatu).

Kaip bendrauti su vaikais ir paaugliais apie CORONAVIRUSĄ (COVID-19)?

Rekomendacijos tėvams - parengė LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai (pdf formatu). Rekomendacijos parengtos vadovaujantis tarptautinėmis rekomendacijomis ir šaltiniais (nurodyta dokumente).

 

 

Rodyti daugiau

MOKYKLŲ VADOVAMS, MOKYTOJAMS, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAMS

Kaip organizuoti nuotolinį mokymą akliems ir žymios silpnaregystės mokiniams?

Rekomendacijos - rengė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai (pdf formatu). Rekomendacijose naudingą informaciją ras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir tėvai (globėjai, rūpintojai).

Kaip bendrauti su mokiniais apie CORONAVIRUSĄ (COVID-19)?

Rekomendacijos mokytojams - parengė LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai parengė (pdf formatu). Rekomendacijos parengtos vadovaujantis tarptautinėmis rekomendacijomis ir šaltiniais (nurodyta dokumente).

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje

 Atmintinė - parengė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (pdf formatu). Mokantis nuotoliniu būdu reikalingos prevencinės priemonės prieš patyčias ir smurtą veikia. Dabar, kai šeimos ir vaikai didžiumą laiko praleidžia namuose ir elektroninėje erdvėje, jos dar aktualesnės. Daugiau apie tai skaityti čia.

Smurto ir patyčių prevencija mokantis nuotoliniu būdu

Rekomendacijos skirtas mokyklų vadovams ir pedagogams - parengė Nacionalinės švietimo agentūros psichologijos skyriaus specialistai (pdf formatu). Rekomendacijose aptarti svarbiausi akcentai, į kuriuos tikslinga atsižvelgti atnaujinant reagavimo į smurtą ir patyčias mokykloje tvarką, pradėjus dirbti nuotoliniu būdu, taip pat pateikiama keletas patarimų pedagogams, pastebėjus mokinių netinkamą elgesį, bei patyčias virtualiojoje erdvėje.

Saugus internetas nuotolinių mokymų metu

Rekomendacijos mokytojams - parengė LR Ryšių reguliavimo tarnybos interneto karštosios linijos www.svarusinternetas.lt ekspertai (pdf formatu).

Trys žingsniai dėl nuotolinio mokymosi organizavimo

Atmintinė ugdymo įstaigoms - parengė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI), siekdama padėti užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą organizuojant nuotolinį mokymą (pdf formatu). Atmintinėje pateikiami 3 žingsniai, kuriais gali būti paremtas nuotolinio mokymosi organizavimo ir vykdymo procesas.

Kaip užtikrinti efektyvų nuotolinį mokymą ir mokymąsi?

Vadovas - parengė NŠA (parengta pagal UNESCO IITE Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption) (2020.03.24 versija).

Užtikrinti sklandesnį mokymo(si) proceso nuotoliniu būdu organizavimą, naudojantis informacinių sistemų, e.dienynų paslaugomis

Rekomendacijos mokykloms - parengė informacinių sistemų, el. dienynų (Eduka, Mano dienyno, Tamo grupės) paslaugos teikėjai (pdf formatu).

Mokyklą kurkime kartu 

Straipsnis - parengė Kęstutis Mikolajūnas/ Lietuvos tėvų forumo tarybos narys (pdf formatu).(2020.03.17) - apžvelgiami iššūkiai, su kuriais susiduriama pavertus mokymą nuotoliniu, pateikiami būdai kylantiems iššūkiams įveikti. Detaliau apžvelgiama, kas vyksta pamokoje, kuri vyksta klasėje ir kaip tą pamoką galima padaryti nuotoline;

Nuotolinis mokymasis: mokymosi galimybių išplėtimas 

Švietimo problemos analizė skirta politikams, savivaldybių švietimo padalinių specialistams ir plačiajai visuomenei (2012 m. birželis) - parengė Švietimo ir mokslo ministerija. Tai leidinių serija, nušviečianti kylančias ir sprendžiamas švietimo problemas. Serijoje „Švietimo problemos analizė“ pateikiama glausta, konkreti ir aktuali švietimo sistemos funkcionavimo problemų analizė. Leidiniai skelbiami internete adresu http://www.smm.lt/svietimo_bukle/analizes.htm ir portale Emokykla.

Mokymosi aplinkų kūrimo mokyklose

Rekomendacijos mokykloms - parengė NŠA (pdf formatu). Mokyklos, norinčios pradėti nuotolinį mokymą, turėtų priimti sprendimus dėl mokymosi aplinkos naudojimo. Tam siūlome įsivertinti esamas galimybes (patirtis, kompetencijas, finansines galimybes), aptarti pasirinkimą su bendruomene. Svarbu mokykloje sutarti dėl vienos aplinkos, nekurti įvairovės. Siūlome keletą variantų.

Pereinant į nuotolinį mokymą(si)

Informacija mokykloms - parengė NŠA (pdf formatu). Mokyklos bendruomenei, administracijai, mokytojui, mokiniui skirta apibendrinta informacija apie pasirengimą mokyti(s) nuotoliniu būdu, jo reglamentavimą, komunikaciją mokyklos bendruomenėje, pamokos planavimą, mokymosi aplinkų pasirinkimo kriterijus.

Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai

Metodinės rekomendacijos skirtos didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, dirbant nuotoliniu būdu - parengė Vilniaus „Vilties" specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro švietimo pagalbos specialistai (pdf formatu).

Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nuotolinis ugdymas

Rekomendacijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams)- parengė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai (pdf formatu). Rekomendacijos iliustruotos papildomais priedais, socialinėmis istorijomis, dienotvarkės kortelėmis. Visus priedus rasite tinklalapyje https://srvks.lt/nuotolinis-ugdymas/.

Kaip pasirinkti ir naudoti skaitmenines mokymo priemones mokant nuotoliniu būdu?

Rekomendacijos mokytojams - parengė NŠA (pdf formatu). Pateikiami aspektai, į kuriuos rekomenduojama atsižvelgti, norint įvertinti, kaip skaitmeninės mokymo priemonės veikia mokytojų skaitmeniniuose įrenginiuose. Pateikiamos nuorodos, kokiu visoms mokykloms laisvai prieinamu skaitmeniniu ugdymo turiniu rekomenduojama naudotis.

Mokyklos pasirengimas ir veiklos organizavimas nuotoliniu būdu

Rekomendacijos mokyklų vadovams - parengė NŠA (pdf formatu). Rekomendacijos skirtos stiprinti mokyklų vadovus drąsiai ir kūrybiškai imtis valdymo iniciatyvų dėl ugdymo(si) organizavimo.

Fizinio aktyvumo dienoraštis

Dienoraštis 5-6 klasių mokiniams - parengė Prof. dr. Asta Šarkauskienė (pdf formatu). Pildydami fizinio aktyvumo dienoraščius, mokiniai įgyja žinių, koks turi būti jų fizinis aktyvumas siekiant stiprinti ir išsaugoti sveikatą, kaip reikia planuoti ir vertinti savo fizinį aktyvumą. Tai padeda vaikams formuotis nuostatą kasdien būti fiziškai aktyviais bei motyvuoja pasiekti dienos fizinio aktyvumo normas;

Fizinio ugdymo pamokos nuotoliniu būdu: geroji patirtis

Metodinė priemonė mokytojams - parengė Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija (pdf formatu) - tai pagalba rengiant nuotolinio mokymo programas fizinio ugdymo pamokoms vykdyti.

Socialinio pedagogo vaidmuo nuotolinio ugdymo organizavimo procese

Rekomendacijas socialiniams pedagogams - parengė Nacionalinės švietimo agentūros psichologijos skyriaus socialiniai pedagogai (rekomendacijos ir naudingas priedas prie jų, parengti (pdf formatu). Rekomendacijose trumpai aptarti socialinio pedagogo veiklos pokyčiai karantino sąlygomis bei galimi iššūkiai, mokykloms pradėjus dirbti nuotoliniu būdu.

Nuotolinis pradinių klasių mokinių mokymas. Iššūkiai ir galimybės

Rerekomendacijos pradinio ugdymo mokytojams - parengė Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė, Europos Komisijos Europos mokyklų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektorė (pdf formatu). Dokumentas, kuriuo remiantis parengtos rekomendacijos - „Distance learning recommendations for course continuity during temporary suspension of obligatory regular attendance of pupils at school“ (pdf formatu anglų kalba).

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas nuotolinio mokymo(si) metu

Rekomendacijas skirtos švietimo įstaigų pagalbos specialistams (logopedams, specialiesiems pedagogams, tiflopedagogams bei surdopedagogams) - parengė NŠA Specialiosios pedagogikos skyriaus specialistai (pdf formatu).

Darbo nuotoliniu būdu

Rekomendacijos ugdymo įstaigų psichologams - parengė NŠA Specialiosios pedagogikos skyriaus specialistai (pdf formatu), kuriose kalbama apie galimus mokyklos psichologo darbo sunkumus karantino sąlygomis ir ką reikėtų daryti siekiant užtikrinti psichologinės pagalbos tęstinumą dirbant nuotoliniu būdu. Kaip ir konsultuojant gyvai, taip ir pradedant konsultacijas nuotoliniu būdu su nepilnamečiu paprašykite tėvų sutikimo (word formtatu) dirbti su vaiku nuotoliniu būdu, net jeigu vaikas prieš tai lankė jūsų konsultacijas ugdymo įstaigoje.

   
Rodyti daugiau

SAVIVALDYBĖMS, ŠVIETIMO CENTRAMS

Atmintinė minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vykdytojams

Informaciją (atmintinę) savivaldybių administracijų Vaiko gerovės komisijų atstovams, tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatoriams, Vaikų socializacijos centrams dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimo karantino metu - parengė NŠA (pdf formatu).

Atmintinė savivaldybių administracijų pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, švietimo pagalbos, švietimo centrams

Atmintinę su rekomendacijomis apie pedagoginių psichologinių tarnybų darbą karantino metu skirta pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, švietimo pagalbos tarnyboms, švietimo centrams, savivaldybių administracijoms bei švietimo įstaigų bendruomenėms - parengė NŠA bendradarbiaudama su Lietuvos pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (pdf formatu). 

Kontaktai

Kontaktai visų Lietuvos miestų, rajonų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinių grupių pirmininkų, sutikusių prisijungti ir dalintis savo žiniomis, teikti konsultacijas bei padėti Lietuvos visuomenei švietimo pagalbos klausimais nuotolinio mokymo(si) laikotarpiu (pdf formatu).

Rodyti daugiau