Rekomendacijos

SAVIVALDYBĖMS

Vilniaus universiteto mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ finansuojamo LMTLT (sut.nr. S-COV-20-11) pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos
Aprašas: tikslas – išanalizuoti nuotolinio ugdymo iššūkius ir galimybes ugdymo procesui ir jo dalyviams (vaikams, tėvams, ugdytojams), mokinių fizinei ir psichikos sveikatai, saugumui bei mokymosi sėkmei.
Rengėjas: VU

 
Atmintinė minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vykdytojams
Aprašas: informacija (atmintinė) savivaldybių administracijų Vaiko gerovės komisijų atstovams, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams, Vaikų socializacijos centrams dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimo karantino metu.
Rengėjas: NŠA

Atmintinė savivaldybių administracijų pedagoginėms psichologinėms, švietimo pagalbos tarnyboms, švietimo centrams
Aprašas: atmintinė su darbo organizavimo rekomendacijomis karantino metu, skirta pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, savivaldybių administracijoms ir švietimo įstaigų bendruomenėms.
Rengėjas: NŠA

MOKYKLŲ VADOVAMS

Vilniaus universiteto mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ finansuojamo LMTLT (sut.nr. S-COV-20-11) pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos
Aprašas: tikslas – išanalizuoti nuotolinio ugdymo iššūkius ir galimybes ugdymo procesui ir jo dalyviams (vaikams, tėvams, ugdytojams), mokinių fizinei ir psichikos sveikatai, saugumui bei mokymosi sėkmei.
Rengėjas: VU

 
Nuotolinio vaikų ugdymo pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu rekomendacijos 
Aprašas: VU projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ finansuojamo LMTLT (sut.nr. S-COV-20-11) rekomendacijos.
Rengėjas: VU


NVSC konsultacija ugdymo įstaigų bendruomenėms, kaip valdyti COVID-19 rizikas
2020-09-16
Aprašas: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) konsultacija mokyklų bendruomenėms, kurioje pristatytos koronaviruso prevencijos priemonės, taip pat praktinės situacijos, kaip elgtis mokykloje ar darželyje patvirtinus koronaviruso (COVID-19) atvejį, ar nustačius, jog vaikas ar darbuotojas turėjo didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju. 
Rengėjas: NVSC
 

Išmaniųjų įrenginių naudojimo gairės mokykloms 2020
Aprašas: Šios gairės skirtos padėti ugdymo įstaigoms įgyvendinti išmaniųjų įrenginių naudojimo aspektus: I) naudojimas mokykloje; II) naudojimas namuose; III) naudojimas nuotolinio ugdymo sąlygomis.
Rengėjas: SEC ir PVC

Ugdymo proceso įgyvendinimo ypatumai 2020–2021 mokslo metais
Aprašas: rekomendacijos mokykloms dėl ugdymo organizavimo
Rengėjas: NŠA

Trys žingsniai dėl nuotolinio mokymosi organizavimo
Aprašas: atmintinėje pateikiami trys žingsniai, kuriais gali būti paremtas nuotolinio mokymosi organizavimo ir vykdymo procesas.
Rengėjas: VDAI
 
Smurto ir patyčių prevencija mokantis nuotoliniu būdu
Aprašas: rekomendacijose aptariama, kaip atnaujinti reagavimo į smurtą ir patyčias mokykloje tvarką, pradėjus dirbti nuotoliniu būdu, patariama, kaip elgtis pedagogams, pastebėjus mokinių netinkamą elgesį ir patyčias virtualioje erdvėje.
Rengėjas: NŠA


 
Aprašas: pateikiamos techninės, socialinės, emocinės ir kitos rekomendacijos.
Rengėjas: informacinių sistemų, el. dienynų („Eduka“, „Mano dienyno“, „Tamo“ grupės) paslaugos teikėjai
 
Aprašas: pateikiami mokyklos galimybių įsivertinimo kriterijai, pasirenkant virtualią mokymo(si) aplinką.
Rengėjas: NŠA 

MOKYTOJAMS

Nuotolinis mokymas. Kaip nepaklysti?
Aprašas: pateikiama 12 patarimų dėl mokymo(si) nuotoliniu būdu. Vaikai dar kartą suprato, kokie nepastovūs ir permainingi gali būti suaugusieji: dar vakar draudę žaisti, gąsdinę, kad dėl per ilgo buvimo prie kompiuterio silpsta akys, iškrypsta stuburas ir ištinka kitų nelaimių, o šiandien, žiūrėk, malonumų šaltinį pavertę kankinimo įrankiu, nes verčia prie jo sėdėti ištisas valandas.
Rengėjas: Rita Gasiukevičienė

Ugdymo procesas mokant nuotoliniu būdu
Aprašas: elektroninis leidinys parengtas pagal vaizdo konferencijų, vykusių bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams 2020 m. balandžio–birželio mėnesiais, medžiagą.
Rengėjas: NŠA

Nuotolinio vaikų ugdymo pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu rekomendacijos 
Aprašas: VU projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ finansuojamo LMTLT (sut.nr. S-COV-20-11) rekomendacijos.
Rengėjas: VU

Projekto „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ rekomendacijos
Aprašas: mokslinio tyrimo rezultatais grįstos mažų vaikų IT naudojimo rekomendacijos ir siūlymai specialistams ir tėvams
Rengėjas: VU

Rekomendacijos mokykloms, padėsiančioms ugdyti autistiškus mokinius
Aprašas: ugdymo rekomendacijas mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas. Dokumente pateikiami konkretūs siūlymai ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms, kaip pritaikyti mokymosi aplinką, kaip individualizuoti ugdymą. Šios rekomendacijos taikomos ir  ugdant mokinius, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų.
Rengėjas: ŠMSM

 
 
Aprašas: rekomendacijos parengtos vadovaujantis tarptautinėmis rekomendacijomis ir šaltiniais (nurodyta dokumente).
Rengėjas: SAM

 
Aprašas: prevencinės priemonės prieš patyčias ir smurtą mokant(is) nuotoliniu būdu. Pagalba mokykloms užtikrinant bendruomenės narių saugumą.
Rengėjas: ŠMSM

 
Aprašas: ekspertų patarimai mokytojams, kaip saugiai organizuoti ugdymo veiklas ir kaip elgtis, iškilus grėsmėms ar susidūrus su žalingu turiniu nuotolinio mokymo metu.
Rengėjas: RRT

 
 
Aprašas: pateikiamos techninės, socialinės, emocinės ir kitos rekomendacijos.
Rengėjas: informacinių sistemų, el. dienynų („Eduka“, „Mano dienyno“, „Tamo“ grupės) paslaugos teikėjai

 
Aprašas: atmintinėje pateikiami trys žingsniai, kuriais gali būti paremtas nuotolinio mokymosi organizavimo ir vykdymo procesas.
Rengėjas: VDAI
 
Aprašas: metodinės rekomendacijos skirtos ugdyti didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus, dirbant nuotoliniu būdu.
Rengėjas:  Vilniaus „Vilties" specialiosios mokyklos-daugiafunkcinis centras

 
Aprašymas: specialistų pateikiamos rekomendacijos, iliustruotos papildomais priedais, socialinėmis istorijomis, dienotvarkės kortelėmis. 
Rengėjas: LASUC

Aprašas: patarimai mokytojams padės įvertinti, kaip skaitmeninės mokymo priemonės veiks turimuose skaitmeniniuose įrenginiuose. Pateikiamos rekomenduojamo skaitmeninio turinio nuorodos.
Rengėjas: NŠA

Aprašas: pildydami fizinio aktyvumo dienoraščius, mokiniai įgyja žinių, kaip reikia planuoti ir vertinti savo fizinį aktyvumą. Tai padeda vaikams formuotis nuostatą kasdien būti fiziškai aktyviais bei motyvuoja pasiekti dienos fizinio aktyvumo normas.
Rengėjas: Prof. dr. Asta Šarkauskienė

Rengėjas: Prof. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė

 
 
Aprašas: rekomendacijose naudingą informaciją ras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir tėvai (globėjai, rūpintojai). Pateikiami praktiniai patarimai, kokias virtualias bendravimo ir mokymo(si) aplinkas galima naudoti.
Rengėjas: LASUC

 


ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAMS

Aprašas: metodinės rekomendacijos skirtos ugdyti didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus, dirbant nuotoliniu būdu.
Rengėjas:  Vilniaus „Vilties" specialiosios mokyklos-daugiafunkcinis centras

Aprašymas: specialistų pateikiamos rekomendacijos, iliustruotos papildomais priedais, socialinėmis istorijomis, dienotvarkės kortelėmis. 
Rengėjas: LASUC

 
Aprašas: rekomendacijose naudingą informaciją ras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir tėvai (globėjai, rūpintojai). Pateikiami praktiniai patarimai, kokias virtualias bendravimo ir mokymo(si) aplinkas galima naudoti.
Rengėjas: LASUC

 
Aprašas: rekomendacijose trumpai aptarti socialinio pedagogo veiklos pokyčiai karantino sąlygomis bei galimi iššūkiai, mokykloms pradėjus dirbti nuotoliniu būdu.
Rengėjas: NŠA

Aprašas: rekomendacijas skirtos švietimo įstaigų pagalbos specialistams (logopedams, specialiesiems pedagogams, tiflopedagogams bei surdopedagogams)
Rengėjas: NŠA

Aprašas: aptariama, kaip užtikrinti psichologinės pagalbos tęstinumą dirbant nuotoliniu būdu. Siūlomos rekomendacijos, kaip vykdyti nuotolines konsultacijas.
Rengėjas: NŠA

MOKINIŲ TĖVAMS

Vilniaus universiteto mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ finansuojamo LMTLT (sut.nr. S-COV-20-11) pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos
Aprašas: tikslas – išanalizuoti nuotolinio ugdymo iššūkius ir galimybes ugdymo procesui ir jo dalyviams (vaikams, tėvams, ugdytojams), mokinių fizinei ir psichikos sveikatai, saugumui bei mokymosi sėkmei.
Rengėjas: VU

 

Kaip išsirinkti tinkamą kompiuterinę įrangą?
Aprašas: patarimai į kokius kriterijus reikia atsižvelgti, norint įsigyti tinkamiausią prekę, kuri atitiktų lūkesčius?
Rengėjas: ŠN

Nuotolinio vaikų ugdymo pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu rekomendacijos 
Aprašas: VU projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ finansuojamo LMTLT (sut.nr. S-COV-20-11) rekomendacijos.
Rengėjas: VU

Projekto „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ rekomendacijos
Aprašas: mokslinio tyrimo rezultatais grįstos mažų vaikų IT naudojimo rekomendacijos ir siūlymai specialistams ir tėvams
Rengėjas: VU

 
Aprašas: pateikiamos rekomendacijos, kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje, kokio pobūdžio informaciją jiems suteikti, pristatomi metodai, padedantys vaikui nurimti.
Rengėjas: NŠA

Aprašas: pateikiami patarimai tėvams, kaip užtikrinti saugumą internete. 
Rengėjas: NŠA kartu su Lietuvos policija

 
Aprašas: specialistų parengti patarimai, kaip padėti vaiku ugdytis nuotoliniu būdu.
Rengėjas: LASUC

 
 
Aprašas: pateiktos rekomendacijos, kaip padėti vaikams būti saugesniems interneto erdvėje.
Rengėjas: RRT

Aprašas: rekomendacijos parengtos vadovaujantis tarptautinėmis rekomendacijomis ir šaltiniais (nurodyta dokumente).
Rengėjas: SAM

 
Aprašas: rekomendacijose naudingą informaciją ras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir tėvai (globėjai, rūpintojai). Pateikiami praktiniai patarimai, kokias virtualias bendravimo ir mokymo(si) aplinkas galima naudoti.
Rengėjas: LASUC

 
Rengėjas: prof. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė

MOKINIAMS

Nuotolinio vaikų ugdymo pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu rekomendacijos 
Aprašas: VU projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ finansuojamo LMTLT (sut.nr. S-COV-20-11) rekomendacijos.
Rengėjas: VU

Aprašas: pateikiama informacija, kaip mokiniai gali pasirūpinti savimi ir savo emocine gerove.
Rengėjas: NŠA

Aprašas: informacija apie grėsmes, kaip apsisaugoti nuo apgavikų ir kitų pavojų internete.
Rengėjas: projekto „Saugesnis internetas“ atstovai.
 
 
Aprašas: Prevencinės priemonės prieš patyčias ir smurtą mokant(is) nuotoliniu būdu. Pagalba mokykloms užtikrinant bendruomenės narių saugumą.
Rengėjas: ŠMSM