„Lyderių laikas“ jungia stiprią bendruomenę

Grįžti

„Lyderių laikas“ jungia stiprią bendruomenę
event 2019-12-23 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

„Lyderių laikas“ jungia stiprią bendruomenę

Jurgita baniene 20191220Anykščių rajono savivaldybės mokyklos išsiskiria tuo, kad dauguma jų pavadintos mums visiems brangių žmonių, rašytojų, vardais: Antano Baranausko, Juozo Tumo-Vaižganto, Antano Vienuolio, Jono Biliūno, Kazio Inčiūros. Ir nors visos rajono ugdymo įstaigos moko vaikus lietuvių kalba, nors įvertinimų vidurkis yra aukštesnis už šalies vidurkį, tačiau laikančių lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą (VBE) procentas už šalies vidurkį mažesnis. Manoma, kad tai yra viena iš priežasčių, kodėl savivaldybėje mažėja įstojusiųjų į aukštąsias mokyklas.

Taip pat manoma – tai patvirtina ir apklausos, – kad mokinių pasiekimams gerinti trūksta kryptingo bendradarbiavimo, tiek „horizontaliojo“, tiek „vertikaliojo“. Pedagogams ypač stinga tėvų paramos ir pasitikėjimo. Todėl Anykščiuose apsispręsta vykdyti pokyčio projektą „Pasidalinta mokytojų–mokinių–tėvų atsakomybė, siekiant geresnių mokinio pasiekimų“.

Projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinei komandai vadovauja Jurgita Banienė, rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėja, projekto „Lyderių laikas“ alumnė, baigusi projekto ISM švietimo lyderystės magistrantūrą.

Ką Jums davė lyderystės magistrantūros studijos ir kaip tai padeda vadovauti savivaldybės kūrybinei komandai, vykdyti pokyčio projekto veiklas?

Lyderystės magistrantūros studijos ISM universitete ir dalyvavimas „Lyderių laiko“ projekto veiklose – neįkainojama patirtis. Tai buvo labai įdomios, šiuolaikiškos ir kokybiškos magistrantūros studijos, kurių metu įgytos žinios ir kompetencijos leido patikėti savo asmeniniu veiksmingumu, prisiimti daugiau atsakomybės pokyčių inicijavimo ir įgyvendinimo srityse. Studijos paskatino mane dalyvauti mokyklos direktorės konkurse, vėliau švietimo skyriaus vedėjos konkurse, nes tai buvo puiki galimybė įgytas teorines žinias išbandyti praktikoje. Lyderystės studijos, laiko patikrintos klasikinės ir modernios vadybos mokslo ir praktikos derinys, įtraukė į visą gyvenimą trunkančio mokymosi terpę ir padėjo suvokti, kad profesiniai iššūkiai yra įveikiami per partnerystę, paremtą pagarba ir pasitikėjimu. Visa tai padeda tiek mano tiesioginiame darbe, tiek vadovaujant LL3 pokyčio projekto veikloms. Taip pat supratau, kad projektas „Lyderių laikas“ jungia stiprią, pozityvią bendruomenę, kuri prisideda prie pažangių švietimo idėjų įgyvendinimo.

Savivaldybės kuratorė Olivija Saranienė sako, kad esate subūrusi stiprią kūrybinę komandą, kurioje vien moterys. Bet tai netrukdo darniai dirbti. Kokiu principu būrėte komandą? Ar pavyksta greitai ir lengvai susitarti?

Anykščių rajono savivaldybės kūrybinę komandą sudaro dvylika narių. Kūrybinė komanda – tai bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai ir pavaduotojai ugdymui, švietimo skyriaus ir švietimo pagalbos tarnybos specialistai, siekiantys įgyvendinti bendrus, komandą vienijančius tikslus, t. y. užtikrinti kokybiškos švietimo sistemos rajone vystymąsi ir mokinių pasiekimų gerinimą. Norėjosi, kad komandoje būtų po žmogų, atstovaujantį kiekvienai projekte dalyvaujančiai mokyklai, o pagrindinis kūrybinės komandos formavimo principas buvo tikėjimas projekto idėja ir noras veikti. Tai, kad komandoje yra vien moterys, netrukdo darniai dirbti, susitarti pavyksta, bet negaliu sakyti, kad lengvai ir greitai. Manau, kad tvarūs ir prasmingi dalykai ateina pamažu, tam reikia laiko, diskusijų, įsiklausymo, kitokios nuomonės girdėjimo, prioritetų nusistatymo. Komandoje esame sutarusios, kad mūsų bendros veiklos principai – tai efektyvi komunikacija ir bendradarbiavimas, įsiklausymas į kito nuomonę ir tarpusavio pagalba. Pagrindinės suinteresuotosios šalys, kurios daro įtaką vaiko ūgčiai, yra mokytojai, mokiniai, mokyklos administracija ir tėvai, todėl buvo sutarta išsiaiškinti, kokią problemą norime šiuo projektu spręsti, kam atėjo metas keistis, kokiai permainai ugdymo procese esame subrendę. Kūrybinės komandos nariai inicijavo diskusijas šia tema savo mokyklose su mokytojais, mokiniais ir tėvais. Paskui mokyklų atstovai kalbėjosi su kitų mokyklų atstovais. Paaiškėjo, kad nėra aiškių susitarimų, kas už ką atsakingas, taip pat paaiškėjo, kad visos suinteresuotosios šalys yra linkusios atsakomybę perkelti kitoms šalims, dėl to prastėja emocinis fonas, daugėja mokinių, mokytojų ir tėvų nepasitenkinimo. Todėl ir mokinių potencialas nėra atskleidžiamas. Buvo padaryta išvada, kad visų bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėse problema, daranti neigiamą įtaką mokinių pasiekimams, yra atsakomybės stoka visuose bendruomenės lygmenyse. Nors pati sąvoka atsakomybė yra suprantama kaip moralinis įsipareigojimas atsakyti už savo pasirinkimų, veiksmų pasekmes, o visos suinteresuotosios šalys teigia, kad visi yra atsakingi už mokinių pasiekimus, vis dėlto nėra aiškiai apibrėžta ir sutarta, už kokius konkrečius veiksmus yra atsakinga kiekviena suinteresuotoji šalis. Nėra detalizuotos ir išsiaiškintos tėvų, mokytojų ir mokinių atsakomybės ribos, todėl sutarėme, kad pagrindinė problema, kurią Anykščių rajono savivaldybėje spręsime diegdami inovaciją pokyčio projektu – atsakomybės pasidalinimas, siekiant geresnių mokinio pasiekimų.                                        

Projekto „Lyderių laikas 3“ metu yra galimybė tobulinti lyderystės kompetenciją pagal neformaliąją švietimo lyderystės programą. Kaip Jūsų savivaldybėje pasinaudota šia galimybe?

Neformaliosios švietimo lyderystės programos įžanginio modulio mokymuose dalyvavo 27 įvairių Anykščių rajono savivaldybės švietimo įstaigų atstovai. Dauguma iš jų rinkosi tęstinius neformaliosios programos modulius, prie besimokančiųjų dar prisidėjo 12 asmenų. Šiuo metu vyksta „Besimokančio lyderio“ ir „Lyderio santykio su kitais“ modulių mokymai. Žinoma, kad galima kalbėti apie naudą, nes tai − pažinimo, patyrimo ir tobulėjimo procesas, padedantis besimokantiesiems kurti ateities vizijas ir vesti savo mokinius, mokyklų bendruomenes į sėkmę.

Pokyčio projektas įgyvendinamas dviem etapais. Kokios veiklos numatytos II etape ir kaip jas sekasi vykdyti? Arba kitaip: kas labiausiai nesiseka?

Projekto įgyvendinimo II etapo pagrindinės veiklos yra rajono būklės analizė, problemų nustatymas atskirose ugdymo įstaigose, veiklos tyrimo planavimas ir vykdymas. Kiekvienoje mokykloje yra suburtos darbo grupės, kurios koordinuoja konkrečias veiklas savo mokykloje. Iššūkis ugdymo įstaigoms buvo veiklos tyrimo srities pasirinkimas ir atsakomybės išskaidymo skalių sudarymas, kiekviena mokykla surado savo sritį, kurioje tikisi pokyčio, prisidėsiančio prie mokinių pasiekimų gerinimo. Įveikti šį iššūkį padėjo bendros netrumpos diskusijos mokyklų bendruomenėse, kuriose dalyvavo visos suinteresuotosios šalys – mokytojai, mokyklų administracija, mokiniai ir tėvai.

Kokią pagalbą kūrybinei komandai suteikė tyrėjų grupė? Kaip pasinaudojote šia pagalba planuodami pokyčio projektą?

Tyrėjų grupės pateikti duomenys buvo pristatyti švietimo įstaigų vadovų pasitarime, vėliau analizuojami kūrybinės komandos narių susitikimuose, mokyklose siekiant pasirinkti pokyčio projekto temą, kuri būtų aktuali mūsų rajono savivaldybės bendruomenei. Analizuojant Anykščių rajono savivaldybės profesinio kapitalo tyrimo rezultatus matyti, kad jie yra panašūs arba šiek tiek aukštesni lyginant su kitomis LL3 trečio srauto savivaldybėmis. Iš LL3 tyrimo galima daryti išvadą, kad Anykščių rajono pedagogai save vertina gana gerai, tačiau mokinių pasiekimų gerinimui trūksta kryptingo horizontaliojo ir vertikaliojo bendradarbiavimo. Paaiškėjo, kad pedagogams ypač trūksta tėvų paramos, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo. Taip teigė 32 semantiniai vienetai. Tikimės, kad diskutuojant ir susitariant, apsibrėžiant atsakomybės ribas pasitikėjimas stiprės, atsiras tikslingesnis ir efektyvesnis bendravimas ir bendradarbiavimas.

Anyksciu kk2 20191220                 

Projekto „Lyderių laikas 3“ įžanginiame renginyje buvo pakviesti dalyvauti ir gimnazistai. O gal jie dalyvauja ir kitose, tolesnėse projekto veiklose?

Idėja gimnazistus pakviesti į įžanginį renginį atsirado labai natūraliai – mums buvo svarbu sužinoti jų lūkesčius dėl projekto veiklų, nes juk visos projekto veiklos yra skirtos mokiniams. Mums, pedagogams, išgirsti mokinius yra būtina, nes tik taip galime planuoti efektyvias veiklas, prisidedančias prie pasiekimų gerinimo. Mūsų pasirinkta pokyčio projekto tema – atsakomybės pasidalinimas – įpareigoja įtraukti mokinius į projekto įgyvendinimą ir viso proceso planavimą. Visose rajono savivaldybės mokyklose yra diskutuojama su mokiniais ir susitariama dėl tam tikrų įsipareigojimų prisiėmimo ir laikymosi.

Puikus sumanymas įtraukti tėvus į pokyčio kūrimą. Kaip sekasi tai padaryti?

Dėl netenkinančių mokinių mokymosi rezultatų dažnai kaltinama mokykla ir švietimo sistema, tačiau kaltinti tik mokyklą negalima. Kaip vaikui sekasi mokykloje, labai daug lemia tėvai ir jų įsitraukimas į ugdymo procesą. Tėvai yra neatskiriama ir labai svarbi ugdymo proceso dalis, tačiau dėl kiekvieno asmens ir šeimos išskirtinumo tėvų įtraukimas nėra lengvas procesas. Pirmiausia tam reikia daug pačios mokyklos pastangų ir kryptingo darbo. Kaip minėjau, profesinio kapitalo tyrimas atskleidė, kad mokytojų ir tėvų kryptingo bendradarbiavimo ir pasitikėjimo trūksta, tai ir nulėmė mūsų pokyčio projekto temos pasirinkimą. Mokyklų komandos, mokytojai, kurie įsitraukė į projekto veiklas, ir administracija pakvietė tėvelius diskutuoti apie aktualias problemas, apie tai, kur jie mato didžiausias kliūtis jų vaikų mokymosi sėkmei. Džiaugiamės, kad į mokyklų kvietimą atsiliepė nemaža tėvų. Tai rodo, kad tėvai nori įsitraukti į ugdymo procesą, tik ne visada žino, kuo jie gali prisidėti. Kalbantis apie konkrečias sritis, apsibrėžiant kiekvienos suinteresuotosios šalies įsipareigojimus, padedant jų laikytis ir išryškėja tai, kas mus įkvepia dar labiau stengtis dėl vaikų sėkmės.

Anyksciu kk3 20191220                                                     

Tikriausiai jau teko pagalvoti ir apie pokyčio tvarumą? Kaip ketinate užtikrinti jį?

Lyderių laiko pokyčių projektas kelia ilgalaikius tikslus. Visų mūsų, dalyvaujančių šiame projekte, užduotis – rūpintis jo rezultatų tvarumu. Tikime, kad atsiradę profesiniai pokalbiai mokyklų bendruomenėse apie problemas, turinčias įtakos mokinių pasiekimams, ar vertingas praktikas, prisidedančias prie pasiekimų ūgties, taps reguliariai ir kryptingai vykdoma veikla. Savo ruožtu savivaldos lygmenyje ieškosime įvairių galimybių skatinti mokytojus ir mokyklas, kurie savo veiklose įgyvendins pokyčius ir tikslingai numatys jų tąsą savo ugdymo įstaigų strategijose. Tikimės, kad metodinė rajono savivaldybės veikla įgaus inovatyvaus potencialo, kad sustiprės mokytojų profesinės jungtys.

O šis metų laikas – ypatingas. Tai laikas, kada mes trumpam sustojame, atsigręžiame atgal, apmąstome, kokie gi buvo tie praėję metai. Neabejoju, kad švietimo bendruomenei jie buvo kupini iššūkių... Svarbiausias visų mūsų tikslas – tai kiekvieno vaiko sėkmė, kuri priklauso nuo mūsų visų bendrų pastangų. Linkiu susitelkimo, kūrybingumo, drąsių idėjų ir tikėjimo savo darbo prasmingumu, o „tikėti – tai žvelgti kitapus horizonto“ (afrikiečių patarlė). Šiltų ir jaukių Šventų Kalėdų ir viltingų Naujųjų Metų.

Dėkojame už mums skirtą laiką.

Zina Rimgailienė
Projekto „Lyderių laikas 3“ žurnalistė

„Lyderių laikas 3“ yra nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Nacionalinė švietimo agentūra, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.