Artėja 2019 m. aplinkosaugos olimpiada

Grįžti

Artėja 2019 m. aplinkosaugos olimpiada
event 2019-11-07 domain Lietuvos geografijos mokytojų asociacija label_outline Projektai ir konkursai

Artėja 2019 m. aplinkosaugos olimpiada

Dalyvaukite 7-8 kl. aplinkosaugos olimpiadoje, kuri įvyks 2019 m. lapkričio 20 d. nuo 8 val. iki 15 val., skirtingu metu užsiregistravusiose šalies mokyklose.

I. Bendroji dalis

 1. Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada – tai olimpiada skirta gilinti moksleivių žinias aplinkosaugos srityje.
 2. Olimpiada vyks 2019 m. lapkričio 20 d. nuo 8 val. iki 15 val., skirtingu metu užsiregistravusiose šalies mokyklose.
 3. Olimpiados organizatorius – ne pelno siekianti Elektronikos platintojų asociacija „EEPA“ (EPA), kurios vienas iš veiklos tikslų – visuomenės švietimas apie elektroninių prietaisų, tapusių atliekomis, saugų ir tinkamą rūšiavimą.
 4. Nacionalinę aplinkosaugos olimpiadą įgyvendina UAB „VRS WPI Vilnius“ ir UAB „IC Baltic“, techninę pusę užtikrina Kauno technologijos universitetas. Olimpiados partneris Lietuvos geografijos mokytojų asociacija.
 5. Olimpiadoje gali dalyvauti 7–8 klasių bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų moksleiviai.

II. Pasiruošimas olimpiadai

Pasiruošimas dalyvavimui

 1. Olimpiados užduočių sprendimas bus vykdomas elektroninėje platformoje, Kauno technologijos universiteto virtualioje aplinkoje aplinkosauga.vma.lm.lt/, kurse „Olimpiada – Testas“.
 2. Vieną mokyklą gali atstovauti ne daugiau nei 30 moksleivių iš 7–8 klasių.
 3. Olimpiados testą rekomenduojama atlikti kompiuterių klasėse.

Registracija

 1. Norint dalyvauti olimpiadoje, mokyklos deleguotas atsakingas asmuo turi užpildyti oficialią olimpiados formą, kurią rasite: https://forms.gle/6ZZrtDnY6Hm2KpK17, įrašydamas savo vardą, pavardę, tel. numerį, el. paštą, mokyklą, esamų 7–8 klasių moksleivių skaičių mokykloje ir dalyvausiančių olimpiadoje 7-8 klasių moksleivių skaičių.
 2. Registracija vykdoma nuo spalio 24 d. iki lapkričio 08 d. 17 val.
 3. Olimpiados dalyvių skaičius ribotas – joje iš viso galės dalyvauti 4000 moksleivių. Užsiregistravus 4000  moksleivių, registracija bus stabdoma. Tačiau bus galima palikti savo kontaktinius duomenis, kad būtų atsiunčiama metodinė medžiaga ir testo klausimynas.
 4. Pasibaigus registracijai, mokyklų deleguotiems atsakingiems asmenims bus išsiunčiama šių nuostatų 1 priede patvirtinto Sutikimo forma (toliau – Sutikimas).
 5. Mokyklų deleguotieji atsakingi asmenys turi suorganizuoti Sutikimo užpildymą ir pasirašymą iki 2019 m. lapkričio 15 d. dėl visų jaunesnių nei 14 metų Olimpiadoje dalyvausiančių moksleivių.
 6. Už Sutikimų saugojimą yra atsakingi Mokyklų deleguotieji atsakingi asmenys, o Sutikimai turi būti saugojami 1 metus.

Metodinė medžiaga

 1. 2019 m. lapkričio 11 d. svetainėje aplinkosauga.vma.lm.lt/, kurse „Metodinė medžiaga” patalpinama mokomoji medžiaga, skirta pasiruošti olimpiadai. Apie medžiagos patalpinimą informuojami mokyklų deleguoti atsakingi asmenys, užpildę registracijos formą.
 2. Metodinės medžiagos išdėstymui rekomenduojama skirti 2–3 akademines valandas.

Techninė informacija

 1. 2019 m. lapkričio 15 d. mokyklų deleguotiems atsakingiems asmenims bus išsiunčiama informacija su tiksliu olimpiados laiku ir mokyklai priskirtu kodu, kuris bus naudojamas savarankiškam įsiregistravimui į olimpiadai sukurtą testą.
 2. Nuo 2019 m. lapkričio 15 d. iki 19 d. kiekvienam dalyvausiančiam moksleiviui svetainėje aplinkosauga.vma.lm.lt/ privaloma susikurti paskyrą naudojant asmeninį el. paštą ir įsiregistruoti į olimpiados testą su mokyklai priskirtu kodu (dalyviams įsiregistruoti galima tik su specialiu kodu, kuris atsiunčiamas mokytojams lapkričio 15 d.). Jei pastebimi techniniai nesklandumai (pavyzdžiui, nepavyksta prisijungti prie sistemos ir kt.), galima kontaktuoti elektroniniu paštu moodle@ktu.lt arba susisiekti, paskambinus numeriu 862471480. Išankstinė registracija suteiks galimybę išvengti techninių nesklandumų olimpiados dieną.
 3. Mokyklų deleguotieji atsakingi asmenys turi užtikrinti, kad mokyklai priskirtas kodas skirtas moksleiviui sukurti paskyrai jaunesniam kaip 14 metų moksleiviui bus įteiktas tik tuo atveju, jei yra gautas Sutikimas.
 4. Olimpiada vyks 2019 m. lapkričio 20 dieną. Konkrečios mokyklos moksleiviai olimpiados testą gali atlikti tik jiems iš anksto paskirtu laiku. Olimpiados dieną prie aplinkosauga.vma.lm.lt/ sistemos rekomenduojame jungtis NE ANKSČIAU kaip likus 10 minučių iki paskirtos olimpiados pradžios.

Olimpiados klausimyno turinys

 1. Klausimyną sudaro 30 klausimų. Klausimai kiekvienam moksleiviui pateikiami atsitiktiniu eiliškumu iš klausimų banko. Vienu metu rodomas vienas klausimas. Atsakius į vieną klausimą, pereinama prie kito klausimo. Sugrįžti prie jau atsakyto klausimo negalima.
 2. Klausimynas sudaromas pagal šias temas: atliekų rūšiavimas, energijos taupymas, globalinės problemos, žiedinė ekonomika, „0 atliekų“ filosofija.
 3. Visi testo  klausimai uždari ir turi tik vieną teisingą atsakymą.
 4. Kiekvienas testo klausimas gali būti vertinamas skirtingu balų skaičiumi. Kiekvieno klausimyno balų suma yra vienoda – maksimaliai galima surinkti 100 balų.
 5. Testui atlikti skiriamos 35 minutės. Jeigu, pasibaigus olimpiados laikui, liko neatsakytų klausimų, jie vertinami, kaip neteisingai atsakyti.

III. Rezultatai

 1. Po testo atlikimo moksleivis iš karto mato savo rezultatą – teisingai atsakytų klausimų balų sumą.
 2. Galutinis mokyklos rezultatas skaičiuojamas išvedus moksleivių gautų balų vidurkį.
 3. Visų olimpiadoje dalyvavusių mokyklų rezultatai 2019 m. gruodžio 16 d. bus skelbiami aplinkosauga.vma.lm.lt, paskelbiant mokyklos pavadinimą ir galutinį rezultatą.
 4. 80 ir daugiau balų surinkusios mokyklos ir moksleiviai bus apdovanojami diplomais už  pasiekimus olimpiadoje. Diplomai išsiunčiami paštu mokyklos kontaktiniam asmeniui.

IV. Asmens duomenų tvarkymas

 1. Olimpiados organizavimo ir vykdymo metu tvarkomi asmens duomenys, duomenų tvarkymo kategorijos, tikslai ir terminai:
Registravimosi Olimpiadoje ir kontakto palaikymo bei informacijos suteikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys
Duomenų kategorijos Mokytojo (mokyklos atstovo) vardas ir pavardė, darbovietė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Sutikimas registruotis Olimpiadoje ir būti kontaktiniu asmeniu bei gauti informaciją Nacionalinės aplinkosaugos olimpiados numatytomis sąlygomis
Duomenų tvarkymo terminas Sutikimas saugomas 1 metus po Olimpiados pasibaigimo arba sutikimo atšaukimo
Duomenis tvarko Kauno technologijos universitetas, UAB „VRS WPI Vilnius“, UAB „IC Baltic“ ir EPA (apdorodami duomenis)

 

Registravimosi ir dalyvavimo Olimpiadoje tikslu tvarkomi asmens duomenys
Duomenų kategorijos Dalyvio vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, ugdymo įstaiga
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Sutikimas registruotis ir dalyvauti Olimpiadoje Nacionalinės aplinkosaugos olimpiados numatytomis sąlygomis

 

Įstatyminio atstovo sutikimas (jaunesniam nei 14 metų asmeniui) registruotis ir dalyvauti Olimpiadoje Nacionalinės aplinkosaugos olimpiados numatytomis sąlygomis

Duomenų tvarkymo terminas Sutikimas saugomas 1 metus po Olimpiados pasibaigimo arba sutikimo atšaukimo
Duomenis tvarko Mokyklų deleguotieji atsakingi asmenys, Kauno technologijos universitetas, UAB „VRS WPI Vilnius“, UAB „IC Baltic“ ir EPA (apdorodami duomenis, maketuodami diplomus)


2. Olimpiados dalyviai, jaunesni nei 14 metų, gali dalyvauti Olimpiadoje (būti registruoti) tik pateikę pasirašytą šių nuostatų priede Nr. 1 pateiktą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Tokį sutikimą pasirašo Olimpiados dalyvių įstatyminiai atstovai (tėvai, globėjai ar pan.). Nepateikus tokio sutikimo asmeniui negali būti suteikiamas mokyklai priskirtas kodas ir asmuo negali būti registruojamas bei dalyvauti Olimpiadoje.

__________________________________

 

Priedas Nr. 1

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

Aš, [vardas, pavardė],

 

 Sutinku, kad Kauno technologijos universitetas, UAB „VRS WPI Vilnius“, UAB „IC Baltic“ ir asociacija „EEPA“ tvarkytų šiuos mano atstovaujamojo (sūnaus, dukters, globotinio, globotinės) (nereikalinga išbraukti) asmens duomenis: vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir ugdymo įstaigą.

□ Sutinku, kad šie mano atstovaujamojo asmens duomenys bus naudojami dalyvavimo Olimpiadoje ir tuo atveju, jei bus surinktas Olimpiados nuostatuose numatytas balų skaičius – diplomų pagaminimo ir įteikimo tikslais.

□ Suprantu, kad šie asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu (Reglamento 6 straipsnio 1 d. a) p.), o savo duotą sutikimą galiu bet kada atšaukti, raštu kreipdamasis į asociaciją „EEPA“ arba Mokyklos deleguotąjį atsakingą asmenį.

□ Esu informuotas, kad su Olimpiados nuostatais, taip pat mano kaip asmens duomenų subjekto teisėmis galiu susipažinti Olimpiados nuostatuose (skelbiami adresu https://aplinkosauga.vma.lm.lt) ir asociacijos „EEPA“ Privatumo politikoje, skelbiamoje interneto adresu www.epa.lt.

 

[Vardas, pavardė, parašas]

[Data]

APLINKOSAUGOS OLIMPIADOS NUOSTATAI 2019