Augdamas – atsakingai auginu

Grįžti

Augdamas – atsakingai auginu
event 2020-03-02 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Augdamas – atsakingai auginu

Šis tinklas unikalus, vienijantis skirtingų tipų organizacijas, kurios dalinasi savo patirtinio mokymo veiklomis, erdvėmis ir patirtimi. Renginio dalyviai dirbo grupėmis ir kūrė Raseinių rajono ugdymo įstaigų, verslo organizacijų ir valstybinių įstaigų tinklaveikos modelius.

Raseinių rajono kūrybinė komanda yra pasirinkusi įgyvendinti pokyčio projektą „Patyriminis ugdymas. Augdamas atsakingai auginu“. Kalbiname kūrybinės komandos vadovę Astą Pagarauskaitę, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiąją specialistę.

Visų pirma – apie tinklaveikos modelius ir projekto mokyklų lyderystės iniciatyvų renginį „Patirtinis mokymas: iššūkiai, inovacijos, galimybės“...

Analizuojant Profesinio kapitalo bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų apklausos rezultatus paaiškėjo, kad Raseinių rajono rezultatai socialinio kapitalo Tinklaveika už mokyklos ribų srityje žemesni už kitų 15 savivaldybių. Todėl, kurdami pokyčio projekto veiklos planą, pradėjome nuo patirtinio ugdymo būklės analizės, t. y. rinkome ir sisteminome informaciją apie rajono ugdymo įstaigose turimas priemones, žmogiškuosius išteklius, patalpas, praktinę tiriamąją veiklą, galvodami, kaip visu tuo galėtų naudotis viso rajono mokiniai ir mokytojai.

Projektas „Lyderių laikas“ teikia galimybę susipažinti su įvairiais švietimo specialistais ir mokytis iš jų. Minėtu seminaru prasidėjo pažintis su Norbertu Airošiumi, puikiu lektoriumi, švietimo lyderiu. Renginio dalyviai kūrė Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų, verslo organizacijų ir valstybinių įstaigų tinklaveikos modelius. Juos pristatydami pabrėžė, kad patirtinio mokymo tinklo veiklos sėkmė galima tik tada, kai įstaigas ir organizacijas sieja glaudus bendradarbiavimas ir bendras tikslas – išugdyti sąmoningą jauną žmogų, kuris, patirtinio mokymo metu patirtį susiedamas su žiniomis, galėtų įgyti kuo daugiau įgūdžių, reikalingų jo ateičiai.                           

Įgyvendinate pokyčio projektą „Patyriminis ugdymas. Augdamas atsakingai auginu“. Kokiais duomenimis, analizių rezultatais grindėte šio pokyčio projekto aktualumą?

Visų pirma – Raseinių rajono savivaldybės 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo (nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo pagrindu) ataskaitomis, pamokų stebėjimu, mokyklų ugdymo planų analize. Taip pat kūrybinės komandos diskusijų ar diskusijų su mokyklų bendruomenėmis duomenimis ir profesinio kapitalo tyrimo duomenimis, mokyklų įsivertinimo, išorinio vertinimo duomenimis, ŠMSM rekomendacijomis (švietimo būklės rodikliais) ir Geros mokyklos koncepcija.

Pokyčio tikslas – patirtinio ugdymo modelio ar sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas savivaldybės mokyklose.

Europos plėtros plane 2014–2020 m. kaip tobulintina sritis nurodomas STEAM mokymas. Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokymas mokykloje yra pernelyg teorinis, mokiniams trūksta supratimo, kaip šių mokslų žinias galima taikyti praktikoje. Todėl mokytojams svarbu žinoti, kaip ugdyti STEAM mokymuisi reikalingas kompetencijas. Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje numatyta stiprinti mokytojų motyvaciją, suteikiant galimybių mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją, plečiant kultūrinį jų akiratį, didinant šiuolaikinių technologijų išmanymą, orientuojantis į kūrybingumo, pilietiškumo, lyderystės, verslumo ugdymą ir atrandant įvairesnį pedagoginių funkcijų spektrą.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (taikant standartizuotus ir diagnostinius testus) rezultatai parodė, kad visų 2019 m. testuotų dalykų (4 ir 6 klasėse) rezultatų vidurkiai Raseinių rajone yra aukštesni už šalies vidurkį, tačiau tam tikrų mokyklų kai kurių dalykų rezultatai gerokai skiriasi nuo rajono rezultatų vidurkio. Todėl būtina nuolat diegti inovatyvius mokymosi metodus, kurti naujas ir veiksmingas mokymosi strategijas siekiant ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus – kūrybingumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, gebėjimą spręsti problemas – ir mokant taikyti juos gyvenime.

Kaip numatoma įgyvendinti patirtinio ugdymo modelį savivaldybės mokyklose?

Pokyčio projekto tikslo ketiname siekti 5 kryptimis. Pirma, išanalizavę patirtinio ugdymo rajono ugdymo įstaigose būklę (žmogiškųjų išteklių, patalpų, priemonių, vykdytų ar vykdomų ilgalaikių projektų, praktinės tiriamosios veiklos požiūriu) ir susisteminę duomenis sukursime patirtinio ugdymo edukacinį banką, kuris bus prieinamas visoms rajono švietimo įstaigoms. Antra, šviesime ugdymo įstaigų bendruomenės narius (seminarai, mokymai, edukacinės išvykos, metodinių būrelių veikla patirtinio ugdymo srityje, projektinės veiklos). Trečia, skatinsime ugdymo įstaigas tikslingai kurti edukacines erdves ir kūrybingai naudoti jas vaikų ar mokinių patirtiniam ugdymui. Ketvirta, organizuosime patirtinę ugdomąją veiklą. Penkta, stebėsime patirtinio ugdymo kaitą: analizuosime patirtinio ugdymo įgyvendinimo poveikį mokinių mokymosi motyvacijai ir rezultatams. Pokyčio projekte dalyvauja visos rajono ugdymo įstaigos.

Augdamas – auginu. Atsigrįžote į mokytoją. Norėtųsi išgirsti plačiau apie tai, kaip pavyko šios projekto veiklos, kaip mokytojai atsiliepė į raginimą auginti save?

Siekiant įgyvendinti pokyčio projekte keliamą tikslą, išskirtinai svarbus yra mokytojų kompetencijų klausimas. Pagrindinis siekis – padėti mokytojams išsiugdyti XXI a. reikalingas kompetencijas, būtinas ugdant mokinių kūrybingumą, gebėjimą rasti tarpdalykines sąsajas, kompleksiškai pažinti tikrovės reiškinius, spręsti problemas, taip pat ir kitas, apibrėžtas Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetuose.

Nuo pirmų kūrybinės komandos susitikimų ir konsultacijų, renkantis pokyčio projekto temą, pirmiausia buvo galvojama apie mokytoją. Netobulėjant mokytojui, pokytis neįmanomas. Vystydamas profesinį kapitalą mokytojas pamažu gerina ir mokinių mokymosi pasiekimus, t. y. augdamas atsakingai augina.

Visuose organizuotuose lyderystės mokymuose mokytojų aktyvumas pranoko lūkesčius. Vien vasarį vykusiuose 4 renginiuose dalyvavo daugiau kaip 150 įvairių dalykų mokytojų. Neformaliosios švietimo lyderystės programos įžanginiuose mokymuose mokėsi 35 mokytojai ir vadovai, šiuo metu pasirenkamuosiuose I ir II moduliuose studijuoja 35 mokytojai ir vadovai.

Projekto LL3 savivaldybių grupės kuratorė Renata Pavlavičienė kalba apie puikią Jūsų savivaldybės kūrybinę komandą, žiūrėjimą viena kryptimi, bendras idėjas. Papasakokite, kaip būrėte komandą. Ko reikėjo, kad rastųsi darna, savitarpio supratimas?

Malonu, kad mūsų rajono komanda neliko nepastebėta. Rajone švietimo srityje dirbu seniai, pažįstu mokyklų vadovus, mokytojus. Burdama kūrybinę komandą galvojau apie kiekvieną mokyklą ir lyderį joje. Džiaugiuosi, kad beveik visi atsiliepė į kvietimą, sutiko dirbti ir kurti komandoje. Komandą sudaro 15 narių: 2 mokytojai, 2 direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 8 mokyklų vadovai ir 3 Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus specialistai.

Kedainiai mlir2 kk 20200302                  

Darna ir savitarpio supratimas buvo nuo pirmo susitikimo, nuo įžanginio renginio, nuo pirmos konsultacijos. Kūrybinės komandos dalyvius vienija tai, kad jie yra kūrybingi, atsakingi, pozityviai mąstantys, bendradarbiaujantys, atviri, veiklūs ir aktyvūs, savo srities profesionalai, o svarbiausia, tikintys, kad kiekvienas gali prisidėti prie pokyčių. Puikaus konsultanto Vito Zabitos telkiami ir konsultuojami einame savo tikslo link.

Kaip pokyčio projektas dera su kitais savivaldybėje ir mokyklose vykdomais projektais? Juk šiuo metu savivaldybėje dar įgyvendinami ES lėšomis finansuojami projektai „Skaitymo laboratorija“ ir „Dinamiškai tobulėjančios mokyklos inkliuzinis modelis (gerosios patirties vadovas)“?

Projekto „Skaitymo laboratorija“ tikslas – pagerinti 8 klasės mokinių skaitymo pasiekimus sukuriant ir įdiegiant virtualią skaitymo mokymo(si) aplinką, t. y. įrengiant skaitymo laboratoriją. Projekto „Dinamiškai tobulėjančios mokyklos inkliuzinis modelis (gerosios patirties vadovas)“ tikslas – pagerinti matematikos mokymo(si) kokybę įvairinant veiklas matematikos pamokose, siejant formalųjį ir neformalųjį švietimą, organizuojant matematikos ugdymą kitose erdvėse, kad kiekvienas mokinys patirtų sėkmę. Abiejų šių projektų tikslas – gerinti mokinių pasiekimus, sukuriant naujas mokymosi erdves. Pokyčio projektas „Patyriminis ugdymas. Augdamas atsakingai auginu“ taip pat orientuotas į mokinių pasiekimų gerinimą tikslingiau ir kryptingiau panaudojant turimus išteklius.

Siekdama užtikrinti pokyčio projekto tvarumą Raseinių rajono savivaldybės administracija konsorciume su 4 rajono bendrojo ugdymo mokyklomis parengė bendrą projektą ir pateikė „Erasmus+“ KA101 paraišką Švietimo mainų paramos fondui. Projekto veiklos taip pat skirtos patirtinio ugdymo kompetencijoms ir STEAM mokymo metodikoms plėtoti. Tikimės, kad sėkmė aplankys.

Dėkojame už atsakymus ir mums skirtą laiką.

Zina Rimgailienė
Projekto „Lyderių laikas 3“ žurnalistė

„Lyderių laikas 3“ yra nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Nacionalinė švietimo agentūra, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas