Metodinis leidinys „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?“

Grįžti

Metodinis leidinys „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?“
event 2019-08-29 domain Ugdymo plėtotės centras label_outline Projektai ir konkursai

Metodinis leidinys „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?“

Ugdymo plėtotės centras, siekdamas suteikti metodinę pagalbą mokytojams, dirbantiems su klasės įvairove, parengė metodinį leidinį „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?“. Leidinys išleistas įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-V-715 „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“).

Šis leidinys – tai bandymas pateikti informaciją apie vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų (ASS), įvairiapusio ugdymo perspektyvą, pasitelkiant multidisciplininę prieigą bei teorijos ir praktikos integraciją. Metodiniame leidinyje ir jo prieduose pateikta informacija skirta susipažinti su vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, požymiais ir skirtybėmis, suteikti naudingos praktinės informacijos, pagrįstos edu­kologijos, psichologijos ir medicinos mokslų tyrėjų bei praktikų patirtimi.

Leidinį papildo vaizdinė pagalbinė medžiaga, skirta gilesniam knygoje pateiktos informacijos suvo­kimui. Jis itin svarbus lavinant vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, pažintinius, komunikacinius, socialinius įgūdžius, taikant probleminio elgesio prevencijos ir kontrolės strategijas, modeliuojant tinkamą elgesį, parenkant ir taikant šiems vaikams tinkamas socialines edukacines ugdymo ir socialinės įtraukties priemones, suprantant įtraukiojo ugdymo principus ir įgyvendinimo galimybes, plėtojant bendradarbiavimą su tėvais. Vaizdo rinkinį sudaro šešios dalys. Jos atitinka metodinės knygos skyrius ir juos papildo praktinėmis iliustracijomis bei paaiškinimais. Kiekvieną dalį sudaro konkretūs gerosios praktikos pavyzdžiai ir ekspertų komentarai. Vaizdo siužetuose pabrėžiami praktiniai patarimai, iliustruojami realiais pavyzdžiais. Rodomos ug­dymui reikalingos priemonės ir jų panaudojimo galimybės.

Tikimės, kad šis leidinys padės išplėsti bei pagilinti tėvų, mokytojų ir kitų specialistų žinias, taip pat lavinti gebėji­mus atliepti vaikų, turinčių ASS, ugdymo poreikius, skatinant, stiprinant ir palaikant pozityvų šių vaikų elgesį, atskleidžiant jų unikalumą ir individualų potencialą bei konstruojant į sėkmę nukreiptas ugdymo situacijas.

Metodinį leidinį galite rasti adresu https://www.upc.smm.lt/projektai/bendal/metodiniai-leidiniai.php