Mokomės veikti kartu...

Grįžti

Mokomės veikti kartu...
event 2019-12-03 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Mokomės veikti kartu...

Širvintų rajonas – vienas mažiausių Lietuvoje, šiuo metu čia veikia dvi gimnazijos, mokykla-daugiafunkcis centras, trys ikimokyklinio ugdymo skyriai ir du pagrindinio ugdymo skyriai. O mieste – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, pradinė mokykla, progimnazija ir gimnazija. Laikas labai pakoregavo švietimo erdvę Širvintose.

Projekto „Lyderių laikas 3“ veiklas savivaldybė pradėjo šių metų vasarį įžanginiu renginiu, kuriame siekta pabrėžti metodinės veiklos prioritetą. Savivaldybės kūrybinei komandai vadovauja Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro metodininkė Vaiva Redeckienė. Apsispręsta vykdyti pokyčio projektą „Veikiame kartu dėl mokinio pažangos“. Kalbiname kūrybinės komandos vadovę.

Pati pokyčio projekto tema „Veikiame kartu dėl mokinio pažangos“ skatina paklausti, kokios „veiklos kartu“ labiausiai šiuo metu stinga savivaldybėje? Įvairių mokyklų? Ugdymo įstaigų ir savivaldybės? Pedagogų ir tėvų?

Savivaldybėje nedaug mokyklų. Rajono mokytojai vieni kitus puikiai pažįsta, dalis iš jų dirba keliose mokyklose. Vis dėlto savivaldybėje stokojama kokybiško įvairių švietimo lygmenų ir socialinių grupių bendravimo ir bendradarbiavimo. Trūksta mokytojų dalijimosi vertingomis praktikomis, o gimnazijose susitelkimas į pasiekimų patikrinimo rezultatus atitraukia dėmesį nuo vertybinių raidos tikslų. Manau, kad labiausiai trūksta kompetentingo dialogo. Kūrybinės komandos nariai pastebėjo, kad smagu dirbti komandoje, kurioje visi siekiame bendro tikslo, diskutuojame dėl bendros veiklos, ieškome bendrų susitarimų. Pasirodo, kad tai pasiektumei, reikia ne vieno susitikimo ir ne vienos diskusijos. Manau, kad ir savivaldybės lygmeniu veikiame kartu pernelyg skubotai, dažnai kaip reikiant neaptarę vieno ar kito klausimo. Taip pat labai svarbu į bendrą veikimą įtraukti kuo daugiau tėvų. Projekto vienas iš tikslų – aiškinti, kas yra vaiko asmeninė pažanga. Svarbu, kad visi savivaldybėje (mokiniai, mokytojai, tėvai, seneliai ir savivaldybės atstovai) vienodai suprastų vaiko pažangą. Tik taip galėsime siekti bendro tikslo – mokinio pažangos didėjimo.

Spalio pabaigoje Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje vyko trečiasis projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės renginys – vertingosios patirties konferencija „Veikiame kartu mokinio pažangos link“. Kokia patirtimi konferencijoje dalijosi pedagogai?

Konferencijoje savo patirtimi pasidalijo 14 pranešėjų ir stendinių darbų autorių. Progimnazijos pedagogai buvo pasirinkę aktualias temas, bendradarbiaudami pasidalijo vertinga patirtimi, aptarė taikomas mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo formas ir būdus, namų darbų individualizavimo ir diferencijavimo patirtis, užduočių kiekvieno pasiekimų lygio mokiniams sudarymo ir kūrimo pavyzdžius. Taip pat neliko be dėmesio mokinių asmeninės pažangos vertinimo formos ir būdai, pristatytos matematikos ir informacinių technologijų, dailės ir fizikos integravimo patirtys, IT panaudojimo gamtos mokslų pamokose pavyzdžiai, pademonstruotas fizinio ugdymo pamokų inovatyvumas ir kt. Kūno kultūros mokytojai suorganizavo praktinę veiklą-žaidimą mokytojams.

Kokie numatyti projekto įgyvendinimo etapai, veiklos, tikslinės grupės? Koks yra kūrybinės komandos vaidmuo kiekviename etape?

Galėčiau sakyti, kad kūrybinė komanda dar nebaigė pirmojo – planavimo etapo. Bet mokyklose ir rajone jau įsibėgėjo darbai. Rugsėjo mėnesį organizavome metodinių būrelių metodines dienas, kuriose buvo pristatytas LL3 projektas ir diskutuota apie mokinio asmeninę pažangą. Rajono metodinės veiklos prioritetas 2019–2021 mokslo metais toks pat, kaip ir pokyčio projekto pavadinimas – „Veikiame kartu dėl mokinio pažangos“. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas taip pat pirmiausia skirtas mokinio pažangai gerinti. Mokyklose susikūrė mokyklų pokyčio projekto komandos ir aktyviai įsitraukė į darbą. „Atžalyno“ progimnazijoje vyko trečiasis mokyklų lyderystės renginys, kuriame buvo atidžiai peržiūrėta mokytojų patirtis (tiesa, jos turima daug daugiau, nei buvo spėta pristatyti). Mokyklose prasidėjo diskusijos ir turimos patirties, mokinio pažangos vertinimo įrankių analizavimas. Tai antrasis projekto etapas, kuriame daugiausia dėmesio ketiname skirti mokinio pažangos supratimo suvienodinimui ir bendrų sprendimų priėmimui.

Sirvintos kkv 4 20191202.jpg.png

Tolesniame etape ketiname peržiūrėti mokinio pažangos matavimo įrankius ir juos tobulinti. Na ir, žinoma, ketiname juos išbandyti. Komanda aiškiai suvokia, kad norint pasiekti ir pamatuoti vaiko pažangą reikalingi labai aiškūs kriterijai ir susitarimai. Visos projekte dalyvaujančios mokyklos yra labai skirtingos, todėl ir kiekvienoje iš jų priimti sprendimai bus skirtingi. Na, o kai pamatuosime vaikų pažangą, tada ir matysime, ar nereikia rato sukti iš pradžių. Esame rimtai nusiteikę pagerinti rajono mokinių pažangą.

Susidaro įspūdis, kad Širvintose esama tradicijos konferencijas papildyti metodinių darbų parodomis. Tokia paroda buvo pristatyta ir trečiajame lyderystės renginyje. Kaip tai padėjo rengiantis įgyvendinti pokyčio projekto veiklas?

Progimnazijos mokytojai supranta: kad kiekvienas mokinys kiekvienoje pamokoje ar veikloje patirtų sėkmę ir padarytų pažangą, būtina sudaryti kuo palankesnes ugdymosi, mokymosi sąlygas įvairių pasiekimų lygių mokiniams. Viena iš galimybių yra užduočių kiekvieno pasiekimų lygio mokiniams sudarymas, kūrimas ir pateikimas, orientuojantis į klasių kontekstus ir galimybes. 2018–2019 mokslo metams progimnazijos metodinė taryba mokytojams buvo iškėlusi uždavinį – parengti mokomojo dalyko tos pačios temos tam pačiam mokinių amžiaus koncentrui sudarytas užduotis pagal tris pasiekimų lygius: patenkinamą, pagrindinį, aukštesnįjį. Mokytojų diskusijos, užduočių atranka ir tobulinimas, išbandymas vyko per visus 2018–2019 mokslo metus. Konferencijoje buvo pristatyti mokytojų parengtų ir išbandytų užduočių aplankai. Tokia veikla – tinkamas pasirengimas pokyčio projektui „Veikiame kartu dėl mokinio pažangos“, sudarant kuo palankesnes mokymosi sąlygas įvairių pasiekimų lygių mokiniams.

Kurios savivaldybės mokyklos aktyviausiai dalyvauja kuriant pokytį?

Projekte dalyvauja septynios rajono ugdymo įstaigos. Kūrybinėje komandoje yra visų šių ugdymo įstaigų atstovų. Sparčiai vyksta diskusijos ir pirmieji darbai Gelvonų ir Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijose, Širvintų pradinėje mokykloje ir „Atžalyno“ progimnazijoje. Džiaugiuosi komanda. Joje tikrai aktyvūs, kūrybingi ir geranoriškai nusiteikę pedagogai.

Sirvintos kkv 2 20191202

Ar „Atžalyno“ progimnazija yra tam tikra prasme idėjų ir inovacijų bazė? „2018–2020 m. m. vienas iš „Atžalyno“ progimnazijos prioritetų – įvairių pasiekimų lygių užduočių taikymas įvairių dalykų pamokose skatinant asmeninę mokinio pažangą.“ Kaip ir kuo pasireiškia progimnazijos dalyvavimas projekte „Lyderių laikas 3“?

Kūrybinės komandos konsultacijų metu buvo daug diskutuojama apie tai, kad mokyklos turi parengusios mokinių asmeninės pažangos matavimo instrumentų, tačiau jie neatliepia mokytojų, mokinių ir tėvų lūkesčių. Dalyvaudami projekte „Lyderių laikas 3“ siekiame peržiūrėti priemones ir instrumentus, kuriuos esame sukūrę. Širvintų „Atžalyno“ progimnazija turi tikrai didelį įdirbį šiuo klausimu. Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos apraše yra patvirtinti septyni mokinių asmeninės pažangos matavimo instrumentai, kurie buvo naudojami pamokose 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metais. Šiuos instrumentus mokytojai naudojo vertindami ir matuodami mokinių pažangą visų dalykų pamokose, juos aptarė ir nagrinėjo trišaliuose susitikimuose „Mokinys, tėvai, mokytojas“, tačiau, anot direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ritos Suchockienės, mokytojai nebuvo numatę ir susitarę, kur ir kada šiais duomenimis galėtų naudotis, o neretai tokių formų pildymas būdavo rutina, perteklinė veikla, kuri nedidino mokinių motyvacijos ir neskatino išsamiai reflektuoti savo pažangos. Todėl šiuo metu progimnazijoje vyksta diskusijos: „Kodėl neveikia mokinių asmeninės pažangos matavimo instrumentai? Ką turime padaryti, dėl ko susitarti, kad mokinių asmeninės pažangos matavimo instrumentai būtų veiksmingi ir priimtini visiems?“ Šiais mokslo metais įvairių dalykų pamokose toliau taikomos įvairių pasiekimų lygių užduotys skatinant asmeninę mokinio pažangą. Pavaduotoja teigia, kad progimnazijos mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendruomenė geba veikti kartu sudarydama kuo palankesnes mokymosi sąlygas įvairių pasiekimų lygių mokiniams, kad jie patirtų sėkmę ir darytų pažangą.

Sirvintos kkv 3 20191202                         

Kaip Jūsų savivaldybėje buvo priimtas kvietimas dalyvauti ilgalaikėje neformaliojoje švietimo lyderystės programoje? Kiek atsirado entuziastų ir ar tikitės, kad rimtai mokytis pasiryžusių švietimo bendruomenės narių įsitraukimas į šią programą padės sparčiau ir sėkmingiau spręsti švietimui nuolat kylančius uždavinius?

Širvintų rajono mokytojai yra aktyvūs ir dalyvauja daugelyje projektų. Kartais gal ir galima išgirsti, kad labai jau daug projektų mokykloje... Bet LL3 turi puikios patirties, todėl įsitraukėme aktyviai ir noriai. Projekte dalyvauja visos bendrojo ugdymo įstaigos. Žinoma, didžiausi entuziastai yra mano komandoje. Labai jais visais džiaugiuosi. Matau kūrybinės komandos narių degančias akis ir suprantu, kad ką nors prasmingo tikrai nuveiksime.

Dėkojame už mintis ir mums skirtą laiką.

Zina Rimgailienė
Projekto „Lyderių laikas 3“ žurnalistė

„Lyderių laikas 3“ yra nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Nacionalinė švietimo agentūra, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.